Budżet państwa i podatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa i podatki - strona 1 Budżet państwa i podatki - strona 2 Budżet państwa i podatki - strona 3

Fragment notatki:

Wpłaty do budżetu państwa o najwyższym wskaźniku G. - wskaźnik G, tj. tzw. siła podatkowa gminy, oblicza się dzieląc kwotę podstawowych dochodów podatkowych gminy przez liczbę mieszkańców gminy. Wysokość należnej gminie kwoty wyrównawczej oblicza się mnożąc liczbę stanowiącą 90% różnicy między 85% wskaźnika P i wskaźnikiem G, przez liczbę mieszkańców gminy. Cechy podatku jako rodzaju daniny publicznej. - cechy: * przymusowy charakter-wyraża się on w możliwości stosowania przez podmiot uprawniony do pobierania podatków środków przymusu państwowego w celu wyegzekwowania należnego świadczenia; * bezzwrotność - świadczenie podatkowe, uiszczone w należnej wysokości, ma charakter definitywny i nie podlega zwrotowi na rzecz płacącego; * nieodpłatność - osoba płacąca podatek nie otrzymuje świadczenia wzajemnego ze strony związku publicznoprawnego, na rzecz którego podatek został zapłacony; * jednostronność ustalania - wysokość świadczenia podatkowego wynika z obowiązujących przepisów prawa, nie podlega negocjacjom nie jest też rezultatem arbitralnych decyzji urzędników państwowych czy samorządowych); * ogólny charakter - wyraża się w tym, że podatki nakładane są w drodze wydawania aktów normatywnych o charakterze ogólnym, dotyczących określonych kategorii podatników; * pieniężny charakter - świadczenia podatkowe realizowane są postaci pieniężnej, nie zaś rzeczowej czy też w postaci usług; * przywłaszczenie-zapłata podatku powoduje zmianę właściciela środków pieniężnych, które będąc poprzednio własnością podatnika, stają się własnością związku publicznoprawnego.
Podatek a opłata. - podatek jest formą daniny publicznej, tj. świadczenia na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego (np. gminy), którego realizacja zapewniona jest możliwością stosowania środków przymusu prawnego ze strony państwa w celu wyegzekwowania tego świadczenia. Opłata jest daniną publiczną, w przeciwieństwie do podatku, opłata jest świadczeniem odpłatnym. Wnoszący opłatę powinien otrzymać świadczenie wzajemne, tj. pozostające w związku z wniesioną opłatą, i ponadto ekwiwalentne, tj. tej samej wartości. Opłata jest formą zapłaty za rozmaite świadczenia organów państwa lub JST na rzecz obywateli i innych podmiotów.
Elementy konstrukcji podatku. * podmioty podatku- z jednej strony są związki publicznoprawne uprawnione z tytułu podatku ( państwo, JST) reprezentowane przez właściwe organy, a z drugiej- podatnicy i inne podmioty, na które prawo podatkowe nakłada obowiązki lub ewentualnie przyznaje pewne uprawnienia. Organy podatkowe- państwowe organy podatkowe oraz samorządowe organy podatkowe. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która obowiązana jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnik, a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która obowiązana jest do pobrania podatku od podatnika, a następnie wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

(…)

… jest od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych, a ponadto od tego, do której z trzech grup podatkowych zaliczany jest nabywca. Podatek od spadków i darowizn ustalany jest w oparciu o jedną z trzech progresywnych skal podatkowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
- przedmiotem podatku są: * umowa sprzedaży lub zmiana rzeczy i praw majątkowych; * umowa pożyczki; * umowa poręczenia; * umowa darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy); * umowy dożywocia lub ustanowienia odpłatnej renty; * umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat); * umowy majątkowe małżeńskie; * ustanowienie hipoteki; * ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; * umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki (akty założycielskie). Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych.
Podatek rolny.
- opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty gospodarstw rolnych. Za gospodarstwo rolne uważa się: obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne…
… i umorzeń podatków będących w ich kompetencji (np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny).
Niektóre podatki i opłaty, będące dochodami gmin, są wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych). Urząd skarbowy może udzielać ulg, odroczeń, umorzeń i dokonywać zaniechania ustalenia i poboru należności…
… za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Rada gminy ustawa, w granicach określonych w trybie przewidzianym ustawą, stawki opłaty administracyjnej.
Podatek od spadków i darowizn.
- przedmiotem podatku są następujące sytuacje faktyczne bądź prawne: * na bycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku; * nabycie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz