Budownictwo - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - wykład 3 - strona 1 Budownictwo - wykład 3 - strona 2 Budownictwo - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


B U D O WN IC T WO     O G Ó L N E  I  M A T E R IA Ł Y  B U D O WL A N E p ro je k t  1 3 M U R Y w y m a g a n ia  k o n s tr u k c y jn e w g  P N -B -0 3 0 0 2 :1 9 9 9 K o n s tr u k c je  m u ro w e  n ie zb ro jo n e  – P ro je k to w a n ie  i  o b li c za n ie W Y M A G A N IA  K O N S T R U K C Y J N E  D L A  M U R Ó W MA T E R IA Ł Y  MU R O W E E le m e n ty  m u ro w e  p o w in n y  b y ć o d p o w ie d n ie   d o : ro d z a ju  m u ru ,  u ło e n ia  e le m e n tó w  m u ro w y c h  w  m u rz e    w y m a g a ń d o ty c z ą c y c h  t rw a ło ś c i. Z a p ra w a ,  b e to n  w y p e łn ia ją c y  i  z b ro je n ie   p o w in n y  b y ć o d p o w ie d n ie  d o   ro d z a ju  e le m e n tó w  m u ro w y c h  i   w y m a g a ń tr w a ło ś c i. W Y M A G A N IA  K O N S T R U K C Y J N E  D L A  M U R Ó W W IĄ Z A N IE  E L E M E N T Ó W  M U R O W Y C H E le m e n ty  m u ro w e  p o w in n y  b y ć u ło o n e  w   m u rze  n a  za p ra w ie  zg o d n ie  ze  s p ra w d zo n ą p ra k ty k ą . E le m e n ty  m u ro w e  n a le y  w ią za ć w  k o le jn y c h   w a rs tw a c h  t a k ,  a b y  ś c ia n a  z a c h o w y w a ła  s ię ja k o   je d e n  e le m e n t  k o n s tr u k c y jn y . W  c e lu  za p e w n ie n ia  n a le y te g o  w ią z a n ia   e le m e n ty  m u ro w e  p o w in n y  n a c h o d zi ć n a  s ie b ie   n a  d łu g o ś ć ≥ 0 ,4 w y s o k o ś c i  e le m e n tu lu b   ≥ 4 0  m m .  W Y M A G A N IA  K O N S T R U K C Y J N E  D L A  M U R Ó W M in im a ln a  o d le

(…)

… przyjmować
uwzględniając:
warunki środowiskowe i
zaszeregowanie do odpowiedniej grupy
- cykliczne zamra anie i rozmra anie,
- działanie siarczanów i chlorków.
W zale ności od warunków środowiskowych, materiały do
wykonania muru powinny być dobrane z uwzględnieniem
stopnia nara enia na zawilgocenie.
Mury nara one na stałe zawilgocenie (np. ściany wolno
stojące, mury oporowe, ściany znajdujące się poni ej…
… przerw dylatacyjnych w warstwie
zewnętrznej była nie większa ni
8 m - kiedy warstwa wykonana jest z cegły silikatowej
lub betonowej;
12 m - kiedy warstwa wykonana jest z cegły ceramicznej.
PRZERWY DYLATACYJNE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ
ŚCIANY SZCZELINOWE c.d.
W przypadku stosowania przewodów
podłączających paleniska o wydajności powy ej
45 kW/h lub przewody zbiorcze, nale y je
uwzględniać w obliczeniach…
… Normy.
Ściany z przewodami mo na wykonywać z innych
elementów murowych, które spełniają odpowiednie
wymagania określone w Polskich Normach.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
powinny być wykonywane z cegły ceramicznej
pełnej klasy 15 lub 10. Dopuszcza się stosowanie
cegły silikatowej klasy 15, jedynie do wykonywania
przewodów wentylacyjnych.
ŚCIANY Z PRZEWODAMI


budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy
ścian szczelinowych;
KLASY ŚRODOWISKA
dzieli się na 5 KLAS:
ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI MUROWYCH
KLASA 3: ŚRODOWISKO
WILGOTNE Z WYSTĘPUJĄCYM MROZEM;
KLASA 2: ŚRODOWISKO
WILGOTNE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, (pralnie)
lub
ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE, w którym element
nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie…
…)
Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość
nie mniejszą ni 70 mm, być trwale połączona
z warstwą wewnętrzną, i podzielona
przerwami dylatacyjnymi.
Warstwa wewnętrzna ściany szczelinowej
jest ścianą konstrukcyjną, w związku z czym
stosują się do niej wymagania jak dla ścian
konstrukcyjnych.
ŚCIANY SZCZELINOWE
W tym celu u spodu warstwy zewnętrznej, w
miejscu jej podparcia, zaleca się wykonać
fartuch
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz