Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne wody-opracowanie - strona 1 Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne wody-opracowanie - strona 2 Budowa cząsteczkowa i właściwości fizyczne wody-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA CZĄSTECZKOWA: Woda zbudowana jest z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu. Może istnieć 36 odmian izotopowych wody, zależy to od występowania w przyrodzie trwałych izotopów wodoru i tlenu: izotopy wodoru 1H, 2H, izotopy tlenu 16O, 17O, 18O. Masa atomowa wody wynosi 18,01µ. 99,73% tyle wynosi zawartość wody zwykłej (H2O) w wodzie a wielkość cząsteczek wody to 1,38 * 10-10m. Cząsteczka wody pod względem elektrycznym jest cząsteczką obojętną, ładunek jest nałożony nierównomiernie. Cząsteczka wody tworzy dipol. H+ O
Moment dipolowy jest to iloczyn bezwzględnej wartości ładunku pomnożony przez odległość.
Siły Van der Vaalsa - siły międzycząsteczkowe związane z dipolem, oddziaływują na niewielkie odległości. STAN SKUPIENIA WODY: Woda może występować w stanie: ▪ stałym - budowa krystaliczna wody, w czasie zamarzania woda zwiększa swoja objętość; ▪ ciekłym - przejściowym; ▪ gazowym - oddziałowywanie chwilowe. SUBLIMACJA - przejście wody, ze stanu stałego pod wpływem ogrzewania w parę wodną. Przejście odwrotne nazywa się resublimacją.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
ŚCIŚLIWOŚC: ściśliwość charakteryzuje zmianę objętość pod wpływem zmian ciśnienia. współczynnik ściśliwości: ßw= -γV / Vγp ρ βw dla wody = 5*10-10 Pa -1. GĘSTOŚĆ: ρ=lim Δm / ΔV
V→0 woda ma największą gęstość ma w 4ºC ( T= 3,98ºC)
ρmax= 999,973 kg/m3 ρ10ºC = 999,7 kg/ m3 ρoºC = 999,84 kg/m3 obliczanie liczby cząsteczek w 1 m3:
no=m/mc=Vρ/mc=(1m3 * 999,973 kg/m3 )/ 2,99*10-26kg = 3,34*1028 d= ρ = c*eββ*p związek między gęstością a ciśnieniem.
LEPKOŚĆ: n- normalna do powierzchni
F=A VN * η współczynnik lepkości charakteryzuje on dana ciecz; V - prędkość przesuwania się płytki po nadaniu siły; η- współczynnik lepkości.
naprężęnia styczne: T= F/A; T= V/n*η ; T= dv/dn*η prawa tarcia Newtona
ciecz newetwska - taką cieczą jest woda.
η [ mPas] - jednostka współczynnika lepkości
Pa= N/m*s
kinematyczny współczynnika lepkości:
V=n/ρ[ m2 s]
η= no/ 1+0,0337T + 0,0022 T2 T - temperatura[ºC].
ηo = 1,7885 mPa*s; η10 += 1,2998; η= 1,001
TEMPERATURA: Temperatura wód podziemnych wahają się od 0˚C do 100˚C. W wyjątkowych przypadkach spotyka się wody przechłodzone o tem. poniżej 0ºC np. tak jak w krainach wiecznej marzłości, oraz przegrzane powyżej 100ºC w głębokich przewodach gejzerów. Temperatura zależy od: szerokości geograficznej miejsca na ziemi; wysokość na poziomem morza; głębokość ponad powierzchnią ziemi; prędkość płynącej wody; Geologiczno - fizycznych właściwości środowiska geologicznego. Na temperaturę w ód występujących płytko pod powierzchnią ziemi wpływają wahania temperatury powietrza i średnie temperatury rocznie. Wpływ zamian temperatury nie sięga głęboko i wygasa szybko. Stopień geotermiczny - ilość gdzie temperatura zmienia się o 1˚C jest on równy dla różnych skał. Wraz z głębokością temperatura wzrasta. Temperaturą na określonej głębokości można określić: T

(…)

… rozpuszczalne 0,1-2g/100g wody
bardzo trudno rozpuszczalne 0,01-0,1g/100g wody
nierozpuszczalne <0,01g/100g wody.
TWARDOŚĆ WODY: Twardość wody decyduje o zużyciu mydła bez wytwarzania piany. Twardość wody nadają jony wapnia (Ca2+) i jony magnezu (Mg2+). Twardość wody określa się obecnie mwal/dm3. Dawniej określano (ºn). 1 stopień 1ºn= 10 mg CaO /1 dm3 wody
1 mwal/ dm3 → 28 mg CaO / dm3. Twardość wody: 1…
… ÷ 16,8
6,0 - 10 twarde 16,8 ÷ 18
>10 b. twarde >28,0
PRZEŹROCZYSTOŚĆ, MĘTNOŚĆ: norma PN - 71/c - 04583 Przezroczystość wody - jest to zdolność przepuszczania przez nią promieni świetlnych. Odwrotnością przezroczystości jest mętność - zdolność do absorwowania promieni świetlnych. Wody podziemne są przeważnie doskonale przezroczyste a to dzięki filtrującemu, czyli oczyszczającemu działaniu ziaren w skałach porowatych. Zdarzają się jednak wody mętne, jak np. płytkie wody kontaktujące się z bagnami lub mokradłami, z których przenikają szczątki organiczne nadające wodzie mętność. Występują też wody podziemne, które są zanieczyszczone pyłami pochodzącymi ze złóż kopalin, np. węgla brunatnego. Często zdarza się, że woda podziemna po wydobyciu i zetknięciu się z powietrzem mętnieje w skutek utleniania…
… o podwyższonej mineralizacji 0,5-1,0 g/l, jeśli temperatura ich jest wyższa od 20ºC nazywamy je akratorami; mineralne wskazujące suchą pozostałość większą niż 1 g/l i dochodzącą w skrajnych przypadkach do ponad 400 g/l. Wyróżniamy także wody: słabo zmineralizowane o suchej pozostałości 1-3 g/l w ich składzie dominują wyraźnie kwaśne węglany wapnia i magnezu; wody średni zmineralizowane o suchej pozostałości 3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz