Biochemia- pytania i odpowiedzi na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia- pytania i odpowiedzi na kolokwium  - strona 1 Biochemia- pytania i odpowiedzi na kolokwium  - strona 2 Biochemia- pytania i odpowiedzi na kolokwium  - strona 3

Fragment notatki:

Drugie kolokwium z Biochemii II 1 Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji aminokwasów w komórkach są PRAWDZIWE: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. Seryna i asparaginian ulegają bezpośredniej deaminacji.  b. Zwiększenie potencjału energetycznego komórki prowadzi do przyspieszenia degradacji aminokwasów.    c. Reakcje transaminacji katalizowane przez aminotransferazy są nieodwracalne.    d. Grupy α-aminowe są przekształcane w jony amonowe w procesie deaminacji oksydacyjnej glutaminianu.  e. Grupa α-aminowa wielu aminokwasów jest przenoszona na α-ketoglutaran w wyniku czego powstaje glutaminian.  2 Z listy umieszczonej poniżej proszę wybrać tylko te procesy, które ZACHODZĄ podczas mechanizmu prowadzącego do suwu motoru miozynowego i w konsekwencji do skurczu mięśnia. Uporządkuj je w kolejności w jakiej następują. A. Uwolniony zostaje ADP. B. Przyłączony ATP jest hydrolizowany przez wolną głowę S1 miozyny powodując zmianę konformacyjną pozwalającą jej na następną interakcję z filamentem cienkim. C. Uwolnienie PPi prowadzi do zmian konformacyjnych subfragmentów S1 w stosunku do aktyny. D. Głowa S1 miozyny, w kompleksie z ADP i Pi, nie jest związana z aktyną. E. ATP wiąże się do głowy S1 miozyny, co prowadzi do szybkiego uwolnienia aktyny. F. Cienki filament zostaje gwałtownie pociągnięty na odległość wynoszącą około 110 Å. G. Uwolnienie Pi prowadzi do zmian konformacyjnych subfragmentów S1 w stosunku do aktyny. H. ATP wiąże się do głowy S1 miozyny, co prowadzi do zwiększenia powinowactwa do aktyny. I. Utworzenie przejściowego kompleksu miozyna-aktyna prowadzi do uwolnienia Pi . Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. H ® D ® F ® B ® I ® A ® E  b. D ® F ® B ® I ® A ® E ® G  c. E ® B ® D ® I ® G ® F ® A  d. H ® G ® E ® B ® I ® A ® F  e. D ® E ® C ® G ® A ® I ® B  3 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących triacylogliceroli przechowywanych w tkance tłuszczowej są PRAWDZIWE? Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. Są hydrolizowane do kwasów tłuszczowych i glicerolu.  b. Mogą być prekursorami glukozy.  c. Ich zapasy są uwalniane przez insulinę, adrenalinę, noradrenalinę, adrenokortykotropinę i glukagon.  d. Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe.  e. Proces lipolizy inicjuje zależna od hormonów lipaza, która jest aktywowana w wyniku modyfikacji kowalencyjnej - adenylacji.  4 Regulacja syntezy cholesterolu przez sprzężenie zwrotne jest kontrolowana na etapie katalizowanym przez: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. reduktazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA  b. transferazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA  c. kinazę mewalonianu  d. syntetazę pirofosforanu izopentylu  e. oksydazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA  5 Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń o białkach motorycznych są PRAWDZIWE:

(…)

…. Glutamina jest ważnym donorem azotu w biosyntezie tryptofanu i histydyny. (Tryptofan tak, histydyna nie wiem) f. Grupy α-aminowe większości aminokwasów pochodzą z glutaminianu powstałego w reakcji syntezy amoniaku ze szczawiooctanem.  10 Ile cząsteczek ATP NETTO powstanie w wyniku całkowitego utlenienia lauroilo-CoA (12:0)? Odpowiedź: 78 11 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących regulacji syntezy…
… białka.  c. W przyłączaniu ubikwityny do białek biorą udział dwa enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę oraz i koniugaza ubikwitynowo-białkowa.  d. Ubikwityna przyłącza się kowalencyjnie do reszty histydyny białka przeznaczonego do degradacji za pomocą wiązania peptydowego.  e. Funkcję znacznika białek przeznaczonych do degradacji w komórkach prokariotycznych pełni białko ThiS.  13 HMG-CoA…
…. Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe.  f. Wątroba wykorzystuje α-ketokwasy, powstałe w wyniku degradacji aminokwasów, jako ważne źródło „własnej” energii.  22 Proszę wskazać, która z poniższych odpowiedzi zawiera JEDYNIE hormony steroidowe (lub ich klasy): Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. aldosteron, glukokortykoidy, kortyzol, estradiol;  b. glukagon, insulina, glukokortykoidy, androgeny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz