biochemia - przykładowe pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
biochemia - przykładowe pytania - strona 1 biochemia - przykładowe pytania - strona 2 biochemia - przykładowe pytania - strona 3

Fragment notatki:


1. Lizosomy są organellami komórek …………… Wewnątrz lizosomów znajdują się hydrolazy ……….., czynne podczas degradacji …………
zwierzęcych, kwaśne, makrocząsteczek 2. W tkance mięśniowej po uboju: gwałtownie spada stężenie fosfokreatyny 3. ATP jako koenzym transferaz przenosi resztę AMP z wydzieleniem reszty P-P w procesie: aktywacji aminokwasów w procesie translacji 4. reakcja NADH + H + + FAD - NADP + + FADH 2 jest: katalizowana przez reduktazę flawinową 5. nie jest związkiem wysokoenergetycznym: AMP 6. spośród wymienionych związków do związków makroergicznych zalicza się : (NAD + , AMP, kreatyna acetylo-CoA, UTP, fosfokreatyna )
3 związki 7. wspólnym składnikiem strukturalnym ATP, FAD, NAD + jest: AMP 8. mitochondria są to: struktury podkomórkowe, gd zie przebiega m.in. fosforylacja oksydacyjna 9. do zwiąków makroergicznych karboksylowo-fosforanowych należą: acetylo-foforan, kwas 1,3-bifosfo glicerynowy, acylo-AMP 10. Sprzężenie energetyczne polega na: Zaistnieniu reakcji endoergicznej jako bezwzględnego następcy reakcji egzoergicznej 11. rybosomy są to: Struktury supramolekularne o naturze nukleoprotein mające budowę IV-rzędową 12. reakcje możliwe termodynamicznie to: Takie, w wyniku których wzrasta entropia S 13. z wyjątkiem Lipaz min. a w konieczne do przebiegu reakcji enzymatycznej to: a w 0,85 14. różnica między prokariota i eukariota: U prokariota nie ma intronów zaś u eukariot są we wszystkich genach 15. spośród wymienionych związków do naturalnych peptydów zalicza się ( RNA, lecytyny, in sulina, glutation , amyloza, inulina)
2 związki 16. tripeptyd 5-glutamylo-cysteinylo-glicyna: W formie utlenionej występuje w formie heksapeptydu W formie zredukowanej zawiera resztę sulfhydrylową rodnika cysteiny Uczestniczy w transporcie aminokwasów do miejsc syntezy białek w gruczole mlekowym 17. w procesie aktywacji aminokwasów w cytoplazmie, w wyniku reakcji aminokwasu z ATP powstaje aminoacylo-AMP i :
P-P 18. prawdziwe są zdania: W strukturze przestrzennej białek gr. NH 3 i COO - aminokwasów kwaśnych i zasadowych oraz aminokwasów C- i N- końcowych uczestniczą w wiązaniach jonowych tworząc tzw. Mostki solne Strukturę drugorzędową keratyny tworzą głównie obszary podwójnej helisy 19. w cyklu Krebsa produkt reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową jest jednocześnie substratem reakcji katalizowanej przez :

(…)

… łańcucha oddechowego nie biorących udziału w transporcie …
a) oksydazy cytochromowi
b) dehydrogenazy współdziałające z NAD
c) dehydrogenazy flawinowe
d) oksydazy flawinowe
29. Glukoamyloza
a) nie hydrolizuje wiązań α 1,6 glikozydowych
b) jest enzymem pochodzenia roślinnego
c) jest egzoamylozą glukogenną
d) wszystkie odpowiedzi fałszywe
30. Proces biosyntezy białka?
a) rybosom
b) mitochondriom
c) ściana…
… w m-RNA koduje 1 aminokwas
34. Translokacja (przeniesienie) peptydowo-t-RNA z obszaru A do P
a) kończy proces biosyntezy białka
b) powoduje dysocjację rybosomy na podjednostki
c) wymaga dostarczenia energii przez GTP
d) wymaga obecności metionylo-t-RNA
34.Proces łączenia lepkich końców może być wspomagany przez enzym: ligazy
35. Kwas liponowy uczestniczy: w przemianach elektronów
36. Difosforan…
… tłuszczowych jest: Syntetaza acetylo-CoA
28. w łańcuchu oddechowym przenosi wyłącznie elektrony ile z tych związków: (FAD, NAD+, oksydaza cytochromowa, ubichinon)
1 związek
29. w skład wchodzi: Ryboflawina
30. skrót 18:2 charakteryzuje kwas: Linolowy
31. fosfityna jest białkiem złożonym w : Żółtku jaja 32. dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie Km= 1,2 x 10-2 M/l zaś Vmax=55 mM/min. po dodaniu do środowiska substancji X Km=1,2 x 10-2 M/l zaś Vmax= 10mM/min. substancja X jest: Inhibitorem niewspółzawodniczym 33. reakcja AH2 + NADP+ A + NADPH + H+ jest katalizowana przez: Dehydrogenazę
34. w łańcuchu oddechowym w przenoszeniu elektronów bierze udział: FAD, ubichinon, cytochrom b, oksydaza cytochromowi
35. w wyniku spalania kwasu palmitynowego w B-oksydacji powstaje: 7 NADH i 7 FADH2
36. oksydacyjnej…
…: Po aktywacji białka CAP przez cAMP, białko to aktywuje polimerazę RNA
82. reakcja kwas 2-okso-glutrowy + NH3 + NADPH + H+ kwas glutaminowy + NADP+ + H2O jest przykładem reakcji: Aminacji
83. w fotosyntezie „C 4” pierwotnym akceptorem CO2 jest: Fosfoenolopirogronian (PEP)
84. fosforylację fotosyntetyczną niecykliczną od cyklicznej charakteryzuje: Że syntetyzowany jest ATP i NADPH
85. reakcja kwas glutaminowy…
… i poligalakturonazę
c) poligalakturonazę i esterazę pektynianową
d) celulozę liazę pektynianową 21. Reakcja: kwas 2-oksyglutarowy + NH3 + NADPH+ + H+ → kwas glutaminowy a) transaminacji
b) transkrypcji
c) aminacji
d) deaminacji
22 Ile z pośród wymienionych procesów ( beta-oksydacja, cykl pentozofosforanowy, :
glukozo-6-fosforan + 2 NADP+ + H2O → rybozo-5-fosforan + 2 NADPH + 2 H+ + CO2;
glukoneogeneza, cykl Krebsa…
… przez dehydrogenazę bursztynianową prowadzi do wytworzenia:
a) cytrynianu
b) fumaranu
c) szczawioctanu
d) jabłczanu
14.trypsynogen to:
c) nieaktywna forma trypsyny-enzymu soku trzustkowego-zymogen
15.skrót 20:4( 5c, 8c, 11c, 14c) charakter kwas
a)l inolowy-zła odp.
b) linolenowy
c) arachidonowy- C20H32O2
d) oleinowy
16. jest enzymem cyklu pentozofosforanowego i cyklu Calvina a nie jest enzymem glikolizy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz