Bilans - podstawowe informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans - podstawowe informacje - strona 1 Bilans - podstawowe informacje - strona 2 Bilans - podstawowe informacje - strona 3

Fragment notatki:

BILANS AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych,
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
grunty ( w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochłodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe


(…)

… spółdzielni mleczarskiej „Mlekovita” przypisz poszczególne składniki do właściwych grup MT lub MO. Mleko w magazynie
Należności od urzędu skarbowego z tytułu nadpłaty podatku VAT
Maszyna do ubijania mleka o wartości 15 000 zł
Środki na bieżącym rachunku bankowym
Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Lokata bankowa 36 miesięcy
Koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych
Należności z tytułu dostawy serów-termin płatności grudzień 2003
Należności 13 mies.
Akcje BOŚ S.A. nie do sprzedaży
Należności od hipermarketu za jogurt-termin płatności kwiecień 2004
Akcje firmy Mostostal przeznaczone do obrotu
Prawo wieczystego użytkowania działki pod hala maszyn
Zobowiązania (nasze) wobec dostawcy mleka 23 000 zł
Należności 21 dni
14 000 zł w kasie
Zobowiązania 14 miesięcy
Licencja na wytwarzanie serów francuskich
Budowa centrum rozlewania mleka- planowanie ukończenie marzec 2004.
Udziały w firmie handlowej „Farmer”- sprzedaż nie planowana
Budynek sklepu firmowego
Samochody dostawcze
Należność od firmy Mleczarz z tytułu dostawy mleka- 14 dni
Prawa do znaku towarowego „Mlekovita”
15 000 udziałów w firmie Mleczarz-planowana sprzedaż grudzień 2002
Rozpoczęta inwestycja- modernizacja chłodni; termin zakończenia maj 2004.
Chłodnia
Należności od urzędu celnego- termin płatności - styczeń 2004
Podstawowe cechy charakteryzujące MT to:
1...................
2...................
3...................
4...................
Podstawowe cechy charakteryzujące MO to:
1...................
2...................
3...................
4...................
RODZAJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Rodzaj środka trwałego
Krótka charakterystyka
własne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz