Bilans płatniczy - NBP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans płatniczy - NBP - strona 1 Bilans płatniczy - NBP - strona 2 Bilans płatniczy - NBP - strona 3

Fragment notatki:

BILANS PŁATNICZY
w oparciu o dokumenty celne i obliczenia NBP; Zasady sporządzania bilansu płatniczego: każda operacja na rzecz płatności zagranicy to debet a każda na rzecz nasą to kredyt; składa się z trzech części: 1. Rachunek obrotów bieżących: import i eksport, dochody, transfery, niesklasyfikowane obroty bieżące, 2. Rachunek kapitałowy i finansowy: inwestycje bezpośrednie ( 50 % akcji), inwestycje portfelowe, pozostałe inwestycje, 3.Saldo błędów i opuszczeń 4. Pozycje finansowe: aktywa rezerwowe, kredyt z MFW, exeptoal finansioning.
KURS WALUT- ocena waluty zagranicznej wyrażona w krajowej walucie. (deprecjacja - spadek; aprecjacja - wzrost). Przy deprecjacji zyskują eksporterzy. Trzy systemy kursu: sztywny tj. bank centralny wymienia każdą walutę po wyznaczonej przez siebie cenie, płynny tj. bank centralny nie ingeruje w kurs, kierowany tj. wyznaczony przez bank centralny i wliczony w dewaluacje waluty krajowej. Realny kurs walutowy= minim. kurs wal. * typowy koszyk dóbr zagr.: typowy koszyk dóbr krajowych.
RYNEK - zbiór podmiotów gospodarczych, kształtowany przez: tendencje krótkookresowe ( do roku) np. popyt i podaż, tendencje długookresowe ( ponad rok) np. przełom w nauce i technice.
KONIUNKTURA - jest to stan i zmiany zespołu wielkości gospodarczych. Bada ją GUS, SGH badania te to: 1 ogólno-ekonomiczne tj. ogólne tendencje wzrostowe w skali makro, 2. branżowe tj.wyniki przez podmioty gospodarcze 3. gospodarczo - polityczne tj. zmiany w polityce gospodarczej.
ANKIETA - 1. Wielkość produkcji: normalna, większa, mniejsza 2. Wykorzystywanie mocy produktu: zadowalające, za małe, za duże. 3. Portfel zamówień disportowych: normalny, mniejszy, większy, pusty.
TRANSAKCJE: 1. przygotowanie koncepcji (indywidualny) 2. omówienie klauzul zasadniczych (cena, dostawa) 3. Realizacja kontraktu 4. uzyskanie zaświadczeń 5. uzyskanie dokumentów przewozowych i ubezpieczeniowych 6. dostarczenie i odbiór towarów 7. zapłata za towar 8. kontrola realizacji
DOKUMENTY Faktura np. ostateczna lub pro forma: Dokumenty przewozowe ( morski- konosament; list kolejowy, list lotniczy, samochodowy) Dokumenty ubezpieczeniowe (polisy pojedyncze i generalne) Dokumenty finansowe (weksle i czeki) POMOCNICZE: świadectwo pochodzenia, antydampingowe, próbobrania, weterynaryjne.
INKONTERMS(1990), zawiera reguły:
dostawy towaru, zezwolenia na eksport i import, przewóz i ubezpieczenie, przejście ryzyka, podział kosztów, warunki zapłaty, zawiadomienie o dostawie.
KONTRAKT: klauzule zasadnicze, pomocnicze, informacje formalnoprawne ( kontrakty jednodokumentowe, wielodokumentowe, giełdowe) i klauzule uzupełniające ( licencje, siły wyższe, reklamacje, prawa, arbitrażowa)
NEGOCJACJE:fazy: przemyślenie, przygotowanie, zarysowanie klauzul.
REALIZACJA TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ: Kalkulacja (progresywna, degresyjna); Efektywność: poziom i zmiany kosztów, cen dewizowych, zmiany kursu walutowego.


(…)

… krajów.
CLO minimalne są to cła z handlu z krajami ,które otrzymały klauzule największego uprzywilejowania (KNU). Klauzule tę przyznaje się dwustronnie lub wielostronnie w formie zobowiązania do traktowania partnera nie gorzej niż innego najbardziej uprzywilejowanego. W efekcje udzielenie KNU przez kraj 1 krajom 2 i 3 oznacza, iż każda obniżka cła dokonana przez kraj 1 w handlu z krajem 2 jest automatycznie przenoszona na stosunki kraju 1 z krajem 3 i odwrotnie.
CLO maksymalne jest stosowane w handlu z krajami które nie uzyskaly klauzuli największego uprzywilejowania. Z zalożenia wiec cła te są wyższe od ceł minimalnych.
CLO preferencyjne jest niższe od cła minimalnego. Stosowane w handlu z krajami które są korzystnie traktowane niż gwarantuje to klauzula największego uprzywilejowania . W przypadku…
…. Z reguły jest rezultatem inflacji.
Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut. Jest rezultatem zmniejszenia popytu na rynku międzynarodowym na towary lub papiery wartościowe danego kraju, a zatem i na jego walutę ze strony innych krajów. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza…
…, który zobowiązuje się do obrony tego kursu.
Termin rewaluacji waluty odnosi się tylko do systemu stałego kursu walutowego (system walutowy), ustalanego i zmienianego przez rząd w zależności od sytuacji na rynku międzynarodowym i stanu jego rezerw dewizowych. W warunkach płynnego kursu walutowego odpowiednikiem rewaluacji waluty jest aprecjacja pieniądza.
Protekcjonizm, polityka mająca na celu ochronę rynku…
… z inwestycjami zagranicznymi (bezpośrednimi i portfelowymi) oraz należności i zobowiązania z tytułu udzielonych i otrzymanych kredytów oraz ich spłat. Ponadto w bilans płatniczy wykazuje się poziom i zmiany długu zagranicznego, zmiany rewaloryzacyjne rezerw i pozostałych należności i zobowiązań zagranicznych oraz zmiany stanu rezerw oficjalnych.
Bilans handlowy, bilans handlu zagranicznego, bilans obrotów bieżących, zestawienie wartości wywozu (eksportu) i przywozu (importu) towarów, tzn. dóbr materialnych i usług, w danym okresie (najczęściej roku), sporządzany na podstawie fizycznego ich przemieszczenia przez granice celne kraju.
Może on obejmować także przeniesienie praw własności towarów (np. reeksport bez przywozu do kraju). Bilans handlowy może być dodatni (aktywny, czynny), gdy występuje przewaga…
… wytwarzania przed konkurencją towarów zagranicznych, przeciwdziałanie bezrobociu, zapobieganie odpływowi pieniędzy z kraju. Z wyjątkiem pierwszego, pozostałe argumenty mają charakter pozorny - pozytywne efekty protekcjonizmu występują tylko w krótkich okresach, w długich natomiast ujawniają się efekty negatywne (postulowane cele można osiągnąć innymi sposobami).
Bariery handlowe, ekonomiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz