Bilans, aktywa i pasywa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans, aktywa i pasywa - strona 1 Bilans, aktywa i pasywa - strona 2 Bilans, aktywa i pasywa - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Aktywa obrotowe Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
I) Zapasy To aktywa rzeczowe
Mające postać materiałów zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług
Będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż
Przeznaczone do sprzedaży w toku działalności
Na zapasy składają się
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy Materiały - przedmioty pracy nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, do których zalicza się:
Materiały podstawowe
Materiały pomocnicze
Opakowania
Paliwo
Części zamienne do maszyn i urządzeń
Materiały biurowe
Odpady
Zapasy Półprodukty i produkty w toku - produkcja niezakończona
Półprodukty - to produkty pracy, które przeszły określone etapy przetwarzania w podmiocie (ale nie wszystkie), są składowane w magazynie z przeznaczeniem do dalszego przerobu lub do sprzedaży.
Produkty w toku to ta część produkcji niezakończonej, która znajduje się w trakcie procesu produkcyjnego (również niezakończone usługi) Zapasy Produkty gotowe - wyroby gotowe, wykonane usługi, zdatne i przeznaczone do sprzedaży
Towary - zasoby rzeczowe nabyte przez jednostkę celem odsprzedaży
II) Należności krótkoterminowe Jest to ogół należności z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych należności, których termin zapadalności przypada w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego
W zależności od tytułu z jakiego wynika należność wyróżnia się
Należności z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń lub należnej dotacji
Inne należności
Należności dochodzone w drodze sądowej
III) Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe, czyli
Przeznaczone do obrotu udziały i akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki z okresem spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego (znajdują się w inwestycjach ze względu na odsetki) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (czeki, weksle obce, lokaty bankowe i inne oraz…
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych formie krajowych środków płatniczych, walut obcych, dewiz, a także środki pieniężne w drodze i papiery wartościowe z terminem zapadalności krótszym niż 3 miesiące (czeki, weksle obce, bony skarbowe itp.)


(…)

…:
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Inne fundusze specjalne (np. fundusz nagród i premii przyznawanych pracownikom)
Rezerwy na zobowiązania
To zobowiązania, których termin wymagalności lub/i kwota nie są pewne.
Rezerwy ze swojej istoty obarczone są więc pewnym stopniem niepewności odnośnie terminu wymagalności oraz kwoty rezerwy.
Zestawienie zasobów majątkowych i źródeł finansowania to BILANS KSIĘGOWY…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz