Bilans - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans - wykład - strona 1 Bilans - wykład - strona 2 Bilans - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład II
Bilans to dwustronne, wartościowe zestawienie majątku (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów) na określony dzień (moment bilansowy) i w określonej formie.
Bilans oznacza równowagę dwóch powiązanych ze sobą wielkości ekonomicznych.
Bilansowanie to dążenie do zrównoważenia powiązanych ze sobą wielkości ekonomicznych
Podstawowe wielkości podlegające bilansowaniu w rachunkowości:
Zasoby majątkowe (bilans majątkowy, statyczny)
Strumienie ekonomiczne (bilans strumieni finansowych, dynamiczny)
Bilans majątkowy - równanie bilansowe:
A = P
A - aktywa A = K + Z
P - pasywa
K - kapitał właścicieli
Z - zobowiązania
Równanie bilansowe własnościowe: K = A - Z
Zależność między bilansem statycznym i dynamicznym (rachunkiem wyników)
Aktywa = Pasywa
Aktywa = Kapitał własny + Zobowiązania
Kapitał własny = Kapitał podstawowy + Zysk zatrzymany
Zysk zatrzymany = Zysk na początek okresu + Zysk wypracowany w danym okresie - Dywidendy
Zysk wypracowany w danym okresie = Przychody - Koszty + Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne
Prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać:
Dokładne określenie podmiotu, dla którego jest sporządzany,
Określenie momentu bilansowego czyli daty na którą jest sporządzany,
Podział na aktywa i pasywa
Wyszczególnienie nazw i wartości (w walucie polskiej) poszczególnych grup rodzajowych aktywów i pasywów
Datę sporządzenia bilansu,
Podpisy osób upoważnionych i odpowiedzialnych za rzetelność i prawidłowość bilansu
STRUKTURA BILANSU
AKTYWA
PASYWA
Aktywa trwałe
Kapitał (fundusz) własny
Wartości niematerialne i prawne
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
Rzeczowe aktywa trwałe
II. Kapitał zapasowy
Należności długoterminowe
III. Kapitały (fundusze) rezerwowe
Inwestycje długoterminowe
IV. Wynik finansowy (zysk/strata)
Aktywa obrotowe
B) Kapitały (fundusze) obce
Zapasy
I. Rezerwy na zobowiązania
Należności krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
Operacje gospodarcze są to zdarzenia, powodujące zmiany w stanie posiadanych środków gospodarczych i źródłach ich pochodzenia i które można wyrazić wartościowo.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz