Biland wodny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biland wodny - strona 1 Biland wodny - strona 2 Biland wodny - strona 3

Fragment notatki:

BILANS WODNY
Definicje:
1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski).
2. Przepływ średni roczny - Qśr -jest to średnia arytmetyczna przepływów z wielolecia.
3. Średni roczny odpływ - średnia arytmetyczna z odpływów rocznych z wielolecia. Jest to całkowita ilość wody w mln m3 jaka przeciętnie w ciągu całego roku przepływa przez profil ujściowy, pojęta jako średnia arytmetyczna z wielolecia (Lambor).
4. Moduł odpływu - dzieląc średni roczny odpływ przez powierzchnię zlewni otrzymamy tzw. moduł odpływu MO.
5. Moduł opadu -odpowiada średniemu rocznemu opadowi z wielolecia MP. Jest to więc normalny opad roczny wyrażony w mm.
6. Współczynnik odpływu α - jest to liczba niemianowana, mniejsza od jedności. Wielkość ta charakteryzuje potencjał zlewni i po pomnożeniu jej przez 100 charakteryzuje procentowy udział odpływu w stosunku do opadu.
Bilansowanie zasobów wodnych
Bilansowanie zasobów wodnych polega na porównaniu ilości wody jaka dostaje się do zlewni z ilością jaka z niej odpływa w danym przedziale czasu (np miesiąc, rok, wielolecie). Możemy utworzyć ogólne równanie bilansu dla wybranej zlewni, porównując ilości wody dopływającej do niej (wejście) z ilością , która odpływa (wyjście) .
Przyjmując, że retencja początkowa zlewni oraz opad atmosferyczny stanowią wejście zaś odpływ ze zlewni straty (głównie na parowanie) i retencja końcowa wyjście, możemy napisać ogólne równanie bilansu:
Wejście = Wyjście
Niech : Wejście = Z + P
Wyjście = H + S + R
gdzie: Z - retencja początkowa w mm,
P - opad atmosferyczny w mm
H - odpływ ze zlewni w mm
S - straty, głównie na parowanie w mm
R - retencja końcowa w mm
Stosując ww oznaczenia możemy napisać:
Przekształcając kolejno, otrzymujemy:
Uwaga!. Wielkość ΔR może być ujemna lub dodatnia. Możemy wówczas napisać:
W przypadku kiedy różnica retencji (ΔR) równa się zero mówimy o uproszczonym bilansie wodnym zlewni. Równanie przybierze wówczas postać uproszczoną.
Dzieląc równanie bilansu przez opad otrzymamy:
Oznaczając: S/P = β otrzymamy zależność współczynnika odpływu α od parametru β - współczynnika strat. Możemy napisać:


(…)

… od średniej wysokości nadmorskiej zlewni oraz od jej powierzchni.
gdzie:
αg­ - współczynnik odpływu dla rzek górskich,
αn - współczynnik odpływu dla rzek nizinnych,
Ws - średnia wysokość nadmorska zlewni liczona wg wzoru:
w m n.p.m.
Wz - wysokość źródeł, w m n. p. m.,
Wu - wysokość ujścia w m n.p.m. ψ - srednie nachylenie zboczy liczone wg wzoru:
(%0 )
A - powierzchnia zlewni w km2.
Tabela 1
Wartości…
…),
- parowanie poprzez reakcje chemiczne,
- ubytki spowodowane przez trudne do zmierzenia odpływy wód podziemnych, a niekiedy powierzchniowych.
Wśród w/w strat grupę najliczniejszą stanowi parowanie fizyczne i fizjologiczne określane często parowaniem terenowym, zależne od wysokości rocznej sumy opadowej, natężenia opadu , od podziału opadu na poszczególne miesiące, średniej temperatury miesięcznej, wilgotności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz