Bezrobocie- opracowanie - Aktywność zawodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie- opracowanie - Aktywność zawodowa - strona 1 Bezrobocie- opracowanie - Aktywność zawodowa - strona 2 Bezrobocie- opracowanie - Aktywność zawodowa - strona 3

Fragment notatki:

Bezrobocie
1) Wstęp
Efekt bezrobocia praktycznie od zawsze był problemem rozważanym przez wielu ekonomistów, socjologów czy polityków. Po raz pierwszy jednak zjawisko to zaczęto definiować i szerzej postrzegać za sprawą wielkiego kryzysu gospodarczego 1929-1933. Wtedy to bez pracy w USA znalazło się 20% obywateli a w niektórych krajach Europy, np. w Niemczech wyniosło 47%. Obserwując negatywne skutki gospodarcze i społeczne, podjęto próbę zdefiniowania bezrobocia, ale przede wszystkim określenia jego przyczyn i metod przeciwdziałania. Bezrobocie jest jednym z głównych zagadnień rozpatrywanych przez ekonomistów. Po raz pierwszy temat ten poruszony został podczas procesu XIX-wiecznej industrializacji; D. Richardo zwrócił uwagę na negatywne skutki stosowania maszyn w przemyśle, co zmniejszało liczbę zatrudnionych w fabrykach. W XIX stuleciu jednak przedstawiano głównie teorie, dotyczące ewentualnych przyczyn bezrobocia. Karol Marks w swej teorii rezerwowej armii pracy przestrzegał przed gospodarką kapitalistyczną, stawiającą na postęp techniczny, który musi wyłączyć część obywateli z liczby zatrudnianych. W XX wieku wykształciły się dwa nurty traktujące o bezrobociu: ekonomistów ?klasycznych?, opowiadającym się bardziej za maksymalną liberalizacją wolnego rynku oraz ekonomistów opowiadających się za ujęciem Johna Keynesa, zwolennika aktywnej ingerencji państwa w procesy gospodarcze, jako głównej metody przeciwdzianiu bezrobociu.
Po drugiej wojnie światowej, mniej więcej do połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, problem bezrobocia nie występował w ogóle. Jednak już w latach siedemdziesiątych nastąpiły gwałtowne ruchy inflacyjne i związane z tym problemy gospodarcze państw wysoko rozwiniętych. Przykładem tego jest Wielka Brytania, w której to na początku lat osiemdziesiątych bezrobocie sięgnęło 11%. Należy przy tym pamiętać i w krajach komunistycznych, o gospodarce centralnie planowanej, bezrobocie występowało tylko w formie ukrytej. W krajach, przechodzących z gospodarki centralnie planowanej do kapitalistycznej bezrobocie ujawnia się dramatycznie i rośnie. Z szczególną mocą uwydatnia się to obecnie w Polsce. Dlatego też tak ważne stają się odpowiedzi na pytania jak walczyć z bezrobociem w realiach wolnego rynku, czy bezrobocie jest w kapitalizmie złem koniecznym i jakie są jego przyczyny.
2)Definiowanie i określanie wielkości bezrobocia
Spośród ludności w wieku produkcyjnym nie wszyscy chcą pracować, ci zaś, którzy poszukują pracy i są fizycznie i psychicznie zdolni do pracy tworzą zasoby siły roboczej. Ogólnie jako granicę wieku produkcyjnego przyjmuje się odpowiednio: 18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata dla mężczyzn. Relacja między liczbą ludności w wieku produkcyjnym a zasobami siły roboczej to współczynnik aktywności zawodowej. W krajach wysoko rozwiniętych współczynnik ten jest wysoki i określa liczbę ludności chętnych do pracy.

(…)

… (jest to tzw. inflacja pełzająca). Typy inflacji kształtują się na poziomach:
5-10% - inflacja krocząca, odczuwalny niewielki wzrost cen, generalnie mało przekładający się na domowe budżety
10-100% - inflacja galopująca, odczuwalna w zależności od swej wielkości, od poważnie, do bardzo odczuwalnej, istotne zubożenie społeczeństwa
powyżej 100% - hiperinflacja, ogromne zubożenie społeczeństwa i krach gospodarczy
W historii niejednokrotnie kraje stawały w obliczu hiperinflacji. Ocenia się iż w XVI wieku w wysoko rozwiniętych wówczas krajach Europy zachodniej ceny wzrosły o ok. 550%, co było też jedną z przyczyn ogromnego importu taniej, polskiej żywności do Holandii, Francji, Hiszpanii czy Anglii.
2)Teoretyczne koncepcje przyczyn inflacji
Przyczyny inflacji przez pryzmat ilościowej teorii pieniądza
… monetaryści. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest kontrola banku emisyjnego nad ilością pieniądza w gospodarce. Jeżeli jest inaczej to spirala inflacyjna może się rozwijać nawet przy restrykcyjnej polityce państwa. 3)Inflacja a bezrobocie
Związek między inflacją a bezrobociem najlepiej ilustruje krzywa Phillipsa, genialnego ekonomisty amerykańskiego, który oprał swą teorię danymi statystycznymi Wielkiej Brytanii z lat... 1861-1957. Z krzywej Phillipsa wyciągnięty zostaje wniosek, że między tempem wzrostu płac i poziomem bezrobocia istnieje zależność odwrotna. Kiedy koniunktura jest wysoka a więc i popyt przedsiębiorców na siłę roboczą także duży, ci pierwsi skłonni są godzić się na wyższe płace, postulowane przez pracowników. Natomiast podczas słabnącej koniunktury gospodarczej są oni skłonni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz