Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania zamknięte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania zamknięte  - strona 1 Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania zamknięte  - strona 2 Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania zamknięte  - strona 3

Fragment notatki:

BHP
PYTANIA ZAMKNIĘTE:
Jeśli średni błąd człowieka wynosi 4%, a maszyny 3%, to błąd całkowity układu wynosi:
5% ( ) Największe dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe w normalnych warunkach środowiskowych dla prądu zmiennego/stałego wynosi:
50 V/120 V Wypadki przy pracy dzielimy na:
lekkie, zbiorowe, ciężkie, śmiertelne Za wypadek przy pracy uznaję się zdarzenie:
nagłe Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego:
nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku Uraz jest to:
uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują poszkodowanemu oraz jego rozinie gdy przyczyna wypadku było:
Działanie poszkodowanego w stanie nietrzeźwości Pracownik zgodnie z art. 2 k.p. to:
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
Bezpieczeństwo w aspekcie ochrony zdrowia pracowników zdefiniowane jest jako:
brak nieakceptowanego ryzyka szkód Ochrona pracy jest to:
system różnego typu środków służących zapewnieniu pracownikowi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie pracy Ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi (...) bez narażenia go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej to:
BHP Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o każdym wypadku ciężkim, śmiertelnym i zbiorowym:
inspektora pracy System ochrony pracy w Polsce dzieli się na:
system prawny i organizacyjny Zgodnie z działem (...) za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:
pracodawca Zgodnie z działem (...) w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:
ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadomić o tym przełożonego Ergonomia korekcyjna zajmuje się:
modernizacją istniejących maszyn i sprzętu w celu poprawy warunków pracy Maszyna ma przewagę nad człowiekiem w:
szybkości działania Człowiek ma przewagę nad maszyną w:
inteligencji System Człowiek-Obiekt techniczny charakteryzuję się tym, że:
zużywa się/wymaga odnowy Wewnętrzny rozdział zadań w systemie Człowiek-Obiekt techniczny polega na tym, że:


(…)

… użytku do wymagań i potrzeb człowieka Za wypadek przy pracy uznaje się wypadek w stosunku z pracą, a więc gdy:
prac załatwiał coś dla pracodawcy, ale nie z jego polecenia Na natężenie pola elektrycznego wpływa między innymi:
napięcie prądu w obwodzie Światłość jest nazywana gęstością kątową strumienia świetlnego, jej jednostką jest:
kandela (cd) NDN/NDS oznacza:
najwyższe dopuszczalne natężenie/stężenie…
… bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników to:
zapobieganie ryzyku zawodowemu Do analizy obciążeń układu ruchu człowieka istotny jest podział sił, które działają na jego ciało, na siły:
zewnętrzne i wewnętrzne względem segmentów ciała Teoretyczne metody badań w biomechanice obejmują:
modele wykorzystujące metodę elementów skończonych Drgania mechaniczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy to drgania…
… Analizując czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy zagrożenie zdefiniować można jako:
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę Czynnik niebezpieczny to taki którego oddziaływanie prowadzić może do:
urazu Zagrożenia elektrycznością statyczną to przede wszystkim:
zagrożenia procesów technologicznych Wartość natężenia pola elektrycznego wytwarzanego przez urządzenia zależy m.in…
… rozchodzenia się fali akustycznej Ogólne zasady realizacji ochrony przeciwporażeniowej realizowane są przez:
ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim Europejska Karta Społeczna, mająca podstawowe znaczenie dla prawa pracy została ustanowiona przez:
Radę Europy Ekran akustyczny to inaczej:
przeszkoda pomiędzy źródłem a obserwatorem Promieniowanie podczerwone charakteryzuje się zakresem długości fal:
780…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz