Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania otwarte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania otwarte - strona 1 Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania otwarte - strona 2 Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy-pytania otwarte - strona 3

Fragment notatki:

Piramida Maslowa- napisać o co to i podstawową/ogólną zasadę wg której się rządzi. Mechanizmem sterującym ludzkimi zachowaniami według Maslowa są potrzeby, pojmowane jako brak czegoś, wywołujący jednocześnie dążenie do zaspokojenia tego braku. Potrzeby te tworzą układ hierarchiczny, który Maslow obrazuje w postaci piramidy. Na samym dole piramidy znalazły się potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek), krok wyżej umiejscowione są potrzeby bezpieczeństwa. Nad nimi znajdują się potrzeby społeczne (przyjaźń, miłość), a wyżej potrzeby szacunku oraz samorealizacji (Rys.1).
Rys.1. Piramida potrzeb Maslowa
Piramida Maslowa opiera się na zasadzie: Żadna potrzeba wyższego rzędu nie może być spełniona bez spełnienia potrzeb niższego rzędu.
Narysuj i omów konfiguracje elementarnego systemu człowiek- obiekt techniczny. Elementarny system człowiek - obiekt techniczny- system złożony z jednego człowieka,
oraz określonej liczby i rodzajów środków technicznych, którymi on posługuje się przy
wykonywaniu zaplanowanego zadania w określonym czasie i w określony sposób.
Metody badań w biomechanice. - Doświadczalne (miernictwo sił, przemieszczeń, elektromiografia)
- Teoretyczne (modelowanie matematyczne i symulacaj komputerowa)
+ Modele fizyczne o parametrach skupionych (wieloczłonowe)
+ Modele fizyczne o parametrach rozłożonych (MES)
4. Co to jest osłona? I jakie powinna mieć właściwości. Osłony są to wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące materialną przegrodę między człowiekiem a niebezpiecznym czynnikiem mechanicznym, zastosowane specjalnie w celu zapewnienia ochrony człowieka. Funkcje osłony mogą zatem spełniać również pokrywy, drzwi, ogrodzenia itp. Przy projektowaniu i doborze osłon i urządzeń zabezpieczających należy uwzględniać przede wszystkim zagrożenia czynnikami mechanicznymi, nie pomijając jednak innych zagrożeń związanych z procesem pracy. Osłony i inne urządzenia bezpieczeństwa powinny zatem: być mocnej konstrukcji
być trudne do usunięcia lub wyłączania
być umieszczone w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia (niebezpiecznej)
powodować jak najmniej utrudnień w procesie pracy
nie powodować powstawania dodatkowych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych
umożliwiać wykonywanie, jeżeli to możliwe - bez ich usuwania, koniecznych prac związanych z instalowaniem i/lub wymianą narzędzi czy konserwacją przy ograniczonym dostępie tylko do obszaru, w którym prace te mają być wykonywane.


(…)

… Towarzystwa Ergonomicznego.
4. Wymienić rodzaje urazów i jakie rodzaje sił je powodują - potłuczenie ( nagłe działanie siły, uderzenie, zderzenie),
- przeciążenie ( ciągłe działanie siły, w trakcie ruchów roboczych ).
1. Wymienić organizacje międzynarodowe ustalające jakieś tam prawa dotyczące pracy i do każdej po jednym akcie prawnym - Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP - konencja numer 155 MOP, zawiera
kompleksowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeńśtwa pracowników i ozchrony zdrowia w
miejscu pracy.
- Rada Europy - Europejska Karta Społeczna art. 3 prawo do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.
- Unia Europejska - dyrektywa 89/391/EWG - reguluje zadania stron uczestniczących w
tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy w zakładzie pracy.
2. Omówić metodę analizy przepływu energii Analiza…
… takich warunków pracy,
aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na na nie uzasadnione
ryzyko wypadku lub choroby zawodowej, oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.
2. Na czym polega zjawisko elektryczności statycznej, jakie niesie zagrożenia to zjawisko.
Elektryczność statyczna - jest to zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się
nierównoważnego ładunku elektrycznego…
… - akustyczne filtry falowe,
- tłumiki absorpcyjne - zawierające materiął dźwiękochłonny,
- tłumiki aktywne.
1. Wymienić rodzaje materiałów palnych i jakimi gaśnicami gasi się każdy z nich. Ponieważ gaśnice mogą mieć różne kształty i różne wypełnienia, dla łatwiejszej orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia określające jaki typ pożaru można nimi gasić.
Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz