Bezpieczeństwo i ochrony zdrowia - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo i ochrony zdrowia - omówienie - strona 1 Bezpieczeństwo i ochrony zdrowia - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

INFORMACJA DOTYCZ Ą CA BEZPIECZE Ń STWA I OCHRONY ZDROWIA    1.0 Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003 roku w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 poz. 1126).  -  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych  ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dnia 11 lipca 2003roku.    2.0 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść  realizacji.  - ściągnięcie humusu  - ogrodzenie terenu budowy wraz z bramą i furtką,  - ustawienie kontenerów  - wyłożenie drogi płytami  - wyłożenie instalacji wodociągowej  - ustawienie słupów do instalacji elektrycznej    3.0 Wykaz istniej ą cych obiektów budowlanych  W granicach przedmiotowej inwestycji nie znajdują się inne obiekty budowlane.    4.0 Elementy zagospodarowania mog ą ce stwarza ć  zagro ż enie bezpiecze ń stwa i zdrowia ludzi  W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.    5.0 Zagro ż enia wyst ę puj ą ce podczas realizacji robót budowlanych oraz czas i miejsce ich  wyst ę powania.  Zagrożenia mogące występować przy pracach wymienionych w §6 Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120poz.1126),      5.1 Prace niebezpieczne:  -  podnoszenie elementów prefabrykowanych,  -  ryzyko upadku z wysokości,  -  zastosowanie sprzętu do zagęszczania gruntu,  -  prace związane z pracą środków transportowych,  -  prace związane z przemieszczaniem mas gruntu,  -  prace związane z używaniem dźwigu podczas ustawiania kontenerów  -  prace związane z wykonywaniem izolacji.    6.0  Ś rodki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ą ce pracowników przed  niebezpiecze ń stwem podczas wykonywania robót.    6.1  Ś rodki techniczne:  -  kaski ochronne,  -  odzież ochronna,  -  bariery zabezpieczające,  -  taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze,  -  wygrodzenie terenu robót,  -  zabezpieczenie i zamkniecie obiektu dla ruchu kołowego i pieszego,  -  uniemożliwienie niekontrolowanego ruchu pieszego.    6.2  Ś rodki organizacyjne:  -  kwalifikacje pracowników,  -  harmonogram wykonywania etapów rozbiórki i budowy,  -  aktualne świadectwa zdrowia,  -  aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/wym. robót,  -  nadzór nad pracownikami.    7.0 Sposób prowadzenia instrukta ż u pracowników przed przyst

(…)

… do realizacji zadania należy przedstawić wszystkim zatrudnionym całość
zakresu robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, należy zaznajomić z
nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Całkowity instruktaż musi być
przeprowadzony przez odpowiednie służby bhp. Całkowity instruktaż będzie przeprowadzony
przez kierownika budowy lub kierownika robót. Plan BIOZ, ocena ryzyka…
… musi być
przeprowadzony przez odpowiednie służby bhp. Całkowity instruktaż będzie przeprowadzony
przez kierownika budowy lub kierownika robót. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego, powinny
być dostępne dla pracowników. Informacje, gdzie są przechowywane w/wym. dokumenty,
powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz