bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 7532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak - strona 1 bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak - strona 2 bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak - strona 3

Fragment notatki:

Wymienione zostały także główne organy Państwowej Inspekcji Pracy i jej jednostki organizacyjne. Pod koniec notatki zostały podane warunki zaliczenia przedmiotu oraz zakres wiedzy do kolokwium.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
24.10.28.105.1212.1219.129.01
3.01.1919 wszedł w życie tymczasowy dekret o urządzeniu działalności IP ( inspekcji pracy ) podpisany przez J. Piłsudskiego .
Tworzenie IP trwało aż do 1928 roku na obszarze II RP. Początkowo w Poznańskiem i na Śląsku IP działała na podstawie ustaw niemieckich, niemieckich, Małopolsce austriackich na kresach rosyjskich działała inspekcja fabryczna zwana także przemysłową .
18.07.1918 jeszcze przed formalnym powołaniem IP ówczesny Minister Zdrowia Publicznego zatwierdził program i regulamin kursów przygotowawczych dla inspektorów pracy.
Kandydaci: 65 osób ( 15 kobiet). Głownie inż. Technicy i lekarze ,
Szkolenie 7 miesięczne ukończyło 28 osób.
Wymogi kadrowe: Inspektorami pracy mogły być osoby mianowane bez różnicy płci z wyższym, a przede wszystkim technicznym wykształceniem i praktyką oraz należytą znajomością nauk społecznych, higieny przemysłowej i stosunków robotniczych po zdaniu egzaminu przed specjalną komisją przy Ministerstwie pracy i nauk społecznych. Do pomocy mogły być mianowane osoby w postaci podinspektorów pracy. Nie stawiano im jednak warunku legitymowania się wykształceniem wyższym, musieli jednak wykazać się dokładną znajomością stosunków robotniczych.
Była również specjalna kategoria podinsp. Pracy do zadań specjalnych specjalnych zakresie higieny przemysłowej i zawodowej. Warunkiem posiadania tego stanowiska było wykształcenie lekarskie. Kompetencje: Inspektorzy byli upoważnieni do wstępu do wszelkich oddziałów zakładów pracy. Przysługiwało im również prawo wstępu do wszelkich przeznaczonych dla robotników urządzeń fabrycznych - mieszkania, szpitale, schroniska, zakłady kąpielowe itd...
Prawo do zasięgania informacji od przedsiębiorców ich zastępców oraz u wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Obowiązki inspektorów: Obowiązek zachowania tajemnicy wszelkich danych. Nadzorowanie wykonania przez przedsiębiorców przedsiębiorców i robotników przepisów określających ich obowiązki, wzajemny stosunek. Wydawanie zarządzeń w celu wprowadzenia postanowień . Nadzór nad wykonaniem przepisów. Rozpoznawanie i zatwierdzenie cenników opłat. Zatwierdzanie tabel kar, regulaminów porządku wewnętrznego, tabel stawek wynagrodzeń. Sprawowali czynności wynikające z prawodawstwa o ubezpieczeniach społecznych. Nadzorowali wykonanie przepisów o rozkładzie rozkładzie i długości dnia roboczego (23.11.1918 J. Piłsudski podpisał dekret o 8h dniu pracy a 2.01.1919 dekret o ubezpieczeniu na wypadek chorób chorób bezrobocia). Inspektorzy IP zbierali dane dotyczące warunków pracy i płacy. Opiniowali wnioski w sprawach na otwarcie i przebudowę zakładów przemysłowych podlegających IP.

(…)

…, z wynikiem pozytywnym,
państwowy egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy;
5) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków służbowych;
6) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Małgorzata Mądra „ 90 lat w słuzbie ochrony pracy. Organizacja i zadania PIP” Międzynarodowa Organizacja Pracy- 1919 idea współpracy międzynarodowej w zakresie utrwalenia pokoju…

Infrastruktura- (dotyczy organizacji) system urządzeń, wyposażenia, obsługi, niezbędny do funkcjonowania organizacji
Inżynieria jakości- dostarcza narzędzi do sprawnego dokonywania zadań i osiągnięcia celów jakościowych w praktyce ISO- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (standardy międzynarodowe)
Jakość- ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania potrzeb stwierdzonych…
… (spirala) jakości- pojęciowy model współzależności działań, które wpływają na jakość na różnych etapach. Od rozpoznania potrzeb do oceny ich zaspokajania
PKN- Polski Komitet Normalizacyjny Polityka jakości- ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących jakości i w sposób formalny wyważony przez najwyższe kierownictwo
Procedura- ustalony sposób przeprowadzania działań lub procesu
Proces- zestaw wzajemnie…
… w praktyce
•ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standards Organizaction)
•Jakość - ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych
•Kwalimetria - zajmuje się budową narzędzi i liczbowego określania jakości
•Kwalitologia - wszystko, co osiągnięto w badaniach naukowych i w teorii, w zakresie modelowania jakościowego…
… o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
-opłacania składek na Fundusz Pracy;
-dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia
a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom
b)analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom
c) inicjowanie prac badawczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz