Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


Zagrożenia różnorodności biologicznej: Przyczyną refleksji był dramatyczny raport sekretarza generalnego ONZ U THANTA pt. „ Problemy środowiska człowieka” z 1969r., Dot. m. in. Degradacji ekosystemów,
Rabunkowej gospodarki żywymi zasobami,
Raport uświadomił gwałtownie pogarszający się stan biosfery, globalny charakter zagrożeń, co zmobilizowało rządy do podjęcia międzynarodowej współpracy w celu powstrzymania niekorzystnych procesów i poprawy stanu biosfery.
Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej Podpisana w 1992 w Rio de Janeiro podczas „ Szczytu Ziemi”, Zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze przez ich ochronę i umiarkowane użytkowanie, Konwencja ma wymiar globalny i lokalny, Dotyczy różnorodności życia na poziomie: genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym, krajobrazowym. VI 1992 „Szczyt Ziemi” „ Agenda 21”- owoc konferencji, Podkreślono w niej „wspólnotę losów ludzi i losów przyrody”,
Po raz pierwszy oszacowano koszty niezbędne do ratowania biosfery przed zagładą związane gł. Z udzielaniem pomocy przeludnionym i biednym krajom w walce z głodem i dramatyczną w skutkach ekspansją przyrody. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ strat nie da się zlikwidować całkowicie, ale można je zmniejszyć. Sposobów jest wiele we wszystkich krajach świata powinno się doprowadzić do zrównoważenia sytuacji gospodarczej. Zapobiegnie to wyzyskowi biedniejszych krajów, a w efekcie pozwoli na większą kontrolę nad wszelkimi dobrami naturalnymi. Idea lokalnych ekosystemów, czyli dążenie do odtworzenia wszystkiego, co zużyjemy, ograniczając marnotrawstwo do minimum. Człowiek na nowo musi nauczyć się żyć w harmonii z naturą, mieć świadomość, że życie na Ziemi należy mu się tak samo jak wszystkim innym gatunkom. Tylko w oparciu o taką świadomość można zbudować naszym pokoleniom bezpieczną przyszłość. Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej KONWENCJE I POROZUMIENIA O ZASIĘGU ŚWIATOWYM I EUROPEJSKIM 1971- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego- 146 państw 1972- konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego- 134 państwa 1973- konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem- 170 państw 1979- Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej flory i fauny oraz ich siedlisk naturalnych- 45 państw 1979- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt- 80 państw

(…)

… występujących w Polsce.
2009r. czerwiec - południowe powiaty województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego
2008 r. - południowe powiaty województwa podkarpackiego małopolskiego
1997- Powódź tysiąclecia
1982- powódź roztopowa
1980- podczas lata
1970- dwa wielkie wezbrania- pierwsze roztopowe na północy, drugie opadowe w lipcu.
1960- wlały odra i Wisła SUSZE
To długotrwały…
… małych waleni Morza Bałtyckiego i Morza Północnego- 8 państw
2003- porozumienie o ochronie wodniczki- 8 państw
POLITYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DORAŹNYCH
2002 r. -Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu
Delegaci 191 krajów przyjęli deklarację, w której brak przepisów o konkretnej pomocy najbiedniejszym krajom w złagodzeniu ubóstwa (storpedowany przez USA)
2005- autorzy PROJEKTU…
… stabilizacji ludności świata w połowie obecnego stulecia zmniejszy presję na klimat i zasoby naturalne.
Szansa na ochronę różnorodności biologicznej teoretycznie zatem istnieje , pod warunkiem, że bogatsza część ludności świata pozbędzie Się egoizmu, także w stosunku do swoich dzieci i wnuków.
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
- TO EKSTREMALNE ZJAWISKO NATURALNE, ZNACZNE SZKODY NA TERENIE OBJETYM TYM ZJAWISKIEM…
…:
Wyładowania atmosferyczne
Opady nawalne
Powódź błyskawiczna (flash flood)
Grad Porywy wiatru
Tornado
Powodzie
Lawiny śnieżne i błotne
POWÓDŹ
- przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu, powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienia znacznych obszarów lądu- dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz