Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej - omówienie - strona 1 Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej - omówienie - strona 2 Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Bazy orzecznictwa w systemach informacji prawnej.    
1. Źródła orzecznictwa 1.1.            Pojęcie:
Orzeczenie - rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez sąd lub inny organ rozstrzygający, wydane w postaci uchwały, wyroku lub postanowienia. Orzeczenie składa się z rozstrzygnięcia sądu (sentencji wyroku) i uzasadnienia (przedstawienia faktycznych i prawnych podstaw wyroku).
 
1.2.            Organy sądowe:
-         SN
-         TK
-         NSA
-         sądy apelacyjne
-         sąd antymonopolowy
-         ETPCz
 
1.3.            Rodzaje orzeczeń:
1)      Orzeczenia sądowe:
a)      uchwała - nie rozstrzyga samej sprawy, ale pojawiającą się na jej tle wątpliwość prawną. Zgodnie z art. 441 kpk Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca. Podobnie sprawę tę normuje kpc, który w art. 390 stanowi, że Jeżeli przy rozpatrywaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie. W postępowaniu sądowoadministracyjnym sprawę tę reguluje art. 49 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zgodnie z którym skład orzekający może wystąpić do Prezesa Sądu o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów z uwagi na występujące w sprawie istotne wątpliwości prawne. Z tych samych przyczyn skład orzekający może wystąpić do Prezesa Sądu o wyjaśnienie wątpliwości prawnych przez skład siedmiu sędziów, izbę lub połączone izby. Wyjaśnienie wątpliwości następuje w drodze uchwały. Uchwała Sądu wyjaśniająca wątpliwość prawną wiąże w danej sprawie. b)      wyrok - orzeczenie sądu, co do istoty sprawy kończące postępowanie w sprawie ( a więc: w procesie karnym - orzeczenie sądu dotyczące winy lub kary - skazanie lub uniewinnienie; w procesie cywilnym - orzeczenie sądu rozstrzygające spór - uwzględnienie lub oddalenie powództwa), wydane (z reguły) po przeprowadzeniu rozprawy; co do zasady w Polsce nazwa wyrok jest zastrzeżona dla orzeczeń sądowych; wyrok wydaje się w imieniu RP; ogłoszenie wyroku jest zawsze jawne;
c)      postanowienie - orzeczenie sądu rozstrzygające jakąś kwestię proceduralną w sprawie, jedynie wyjątkowo ma charakter merytoryczny, np. w cywilnym postępowaniu nieprocesowym.


(…)

… Naczelnego Sądu Administracyjnego; -         niepublikowane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; wydane w sprawach przeciwko Polsce; wśród tych orzeczeń znajdują się zarówno decyzje w sprawie dopuszczalności skargi, jak i ostateczne wyroki Trybunału; program zawiera tezy tych orzeczeń w języku polskim opracowane przez Dział Prawny oraz uzasadnienia orzeczeń (ich pełne teksty…
… tego naruszenia. Postanowienie wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie oraz w celu rozstrzygnięcia innych kwestii procesowych związanych ze sprawą, wynikających w toku postępowania sądowego, oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej ustawie.
 
2)      Orzeczenia administracji:
a)      rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów,
b)      uchwały regionalnych izb obrachunkowych,
c)      decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych,
d)      orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów.
 
2. Źródła poznania orzeczeń
Orzecznictwo publikowane:
1) Zbiory urzędowe
Zbiory urzędowe to czasopisma, w których publikowane są orzeczenia. Od innych zbiorów orzecznictwa różnią się tym, że są redagowane przez osoby pracujące w organach…
…. orzeczenia administracji, czyli orzeczeń organów pozasądowych, związanych przede wszystkim z działalnością samorządu terytorialnego. Są to następujące orzeczenia:
-         rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów,
-         uchwały regionalnych izb obrachunkowych (RIO),
-         decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO)
-         orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów (GKO…
… w sprawach rozpatrywanych wniosków oraz w sprawach dotyczących skarg konstytucyjnych
 
2) Pozostałe zbiory Ze zbiorów nieurzędowych wprowadzane są tylko te orzeczenia, które nie zostały opublikowane w zbiorach urzędowych. W sytuacji, gdy orzeczenie zostało opublikowane w dwóch albo więcej zbiorach nieurzędowych, w programie, jako miejsce publikacji, podawane jest - na liście orzeczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz