Bazy orzecznictwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy orzecznictwa - omówienie - strona 1 Bazy orzecznictwa - omówienie - strona 2 Bazy orzecznictwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Źródła orzecznictwa 1.1.            Pojęcie:
Orzeczenie - rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez sąd lub inny organ rozstrzygający, wydane w postaci uchwały, wyroku lub postanowienia. Orzeczenie składa się z rozstrzygnięcia sądu (sentencji wyroku) i uzasadnienia (przedstawienia faktycznych i prawnych podstaw wyroku).
 
1.2.            Organy sądowe:
-         SN
-         TK
-         NSA
-         sądy apelacyjne
-         sąd antymonopolowy
-         ETPCz
 
1.3.            Rodzaje orzeczeń:
1)      Orzeczenia sądowe:
a)      uchwała - nie rozstrzyga samej sprawy, ale pojawiającą się na jej tle wątpliwość prawną. Zgodnie z art. 441 kpk Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca. Podobnie sprawę tę normuje kpc, który w art. 390 stanowi, że Jeżeli przy rozpatrywaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie. W postępowaniu sądowoadministracyjnym sprawę tę reguluje art. 49 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zgodnie z którym skład orzekający może wystąpić do Prezesa Sądu o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów z uwagi na występujące w sprawie istotne wątpliwości prawne. Z tych samych przyczyn skład orzekający może wystąpić do Prezesa Sądu o wyjaśnienie wątpliwości prawnych przez skład siedmiu sędziów, izbę lub połączone izby. Wyjaśnienie wątpliwości następuje w drodze uchwały. Uchwała Sądu wyjaśniająca wątpliwość prawną wiąże w danej sprawie. b)      wyrok - orzeczenie sądu, co do istoty sprawy kończące postępowanie w sprawie ( a więc: w procesie karnym - orzeczenie sądu dotyczące winy lub kary - skazanie lub uniewinnienie; w procesie cywilnym - orzeczenie sądu rozstrzygające spór - uwzględnienie lub oddalenie powództwa), wydane (z reguły) po przeprowadzeniu rozprawy; co do zasady w Polsce nazwa wyrok jest zastrzeżona dla orzeczeń sądowych; wyrok wydaje się w imieniu RP; ogłoszenie wyroku jest zawsze jawne;
c)      postanowienie - orzeczenie sądu rozstrzygające jakąś kwestię proceduralną w sprawie, jedynie wyjątkowo ma charakter merytoryczny, np. w cywilnym postępowaniu nieprocesowym.
Różnice między wyrokami a postanowieniami są najlepiej widoczne w postępowaniu przed NSA. Zgodnie z art. 53 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym sąd rozstrzyga sprawy wyrokiem lub postanowieniem. Wyrok rozstrzyga sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia. Postanowienie wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie oraz w celu rozstrzygnięcia innych kwestii procesowych związanych ze sprawą, wynikających w toku postępowania sądowego, oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej ustawie.


(…)

… orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; wydane w sprawach przeciwko Polsce; wśród tych orzeczeń znajdują się zarówno decyzje w sprawie dopuszczalności skargi, jak i ostateczne wyroki Trybunału; program zawiera tezy tych orzeczeń w języku polskim opracowane przez Dział Prawny oraz uzasadnienia orzeczeń (ich pełne teksty) w języku angielskim.
 
3. Metryka orzeczeń
Na metrykę orzeczenia…
… te inne miejsca opublikowania,
-         skład sądu (o ile jest inny niż zwykły)
-         siedziba sądu apelacyjnego i ośrodek NSA,
-         uwagi - szczególne informacje o orzeczeniu przygotowane przez Wydawcę, najczęściej dotyczące częściowej nieaktualności orzeczenia; w przypadku orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w tym miejscu podawana jest nazwa strony, która wniosła skargę przeciwko…
… Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (OSS), wydawanego od roku 1994, natomiast orzeczenia GKO stanowią bazę orzeczeń niepublikowanych.
 
Orzecznictwo niepublikowane
Jako niepublikowane traktowane jest orzeczenie, które w czasie wprowadzania orzeczenia do bazy nie zostało opublikowane w żadnym ze zbiorów uwzględnionych w bazie.
Orzeczenia te oznaczane są więc jako opublikowane w Systemie Informacji Prawnej
samorządowych kolegiów odwoławczych,
d)      orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów.
 
2. Źródła poznania orzeczeń
Orzecznictwo publikowane:
1) Zbiory urzędowe
Zbiory urzędowe to czasopisma, w których publikowane są orzeczenia. Od innych zbiorów orzecznictwa różnią się tym, że są redagowane przez osoby pracujące w organach, które orzeczenia w nich publikowane wydały. Charakterystyczne…
… z Konstytucją -         sprawy z sygnaturą P - sprawy z pytań prawnych -         sprawy z sygnaturą Pp - sprawy dotyczące stwierdzenia zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych -         sprawy z sygnaturą U - sprawy dotyczące stwierdzenia zgodności podustawowych aktów normatywnych z ustawami i Konstytucją -         sprawy z sygnaturą SK - sprawy ze skargi konstytucyjnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz