Bariery i utrudnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery i utrudnienia - strona 1 Bariery i utrudnienia - strona 2 Bariery i utrudnienia - strona 3

Fragment notatki:


Bariery i utrudnienia:  1. Nieświadomość dorobku światowej wiedzy w zakresie psychospołecznych uwarunkowań aktywności  rekreacyjnoturystycznej  Stosunkowo od niedawna możemy zaobserwować zapotrzebowanie na refleksje teoretyczną. Brak  znajomości funkcjonowania organizmu i jego ruchowych potrzeb utrwala w naszej świadomości  błędne…  2. Ciążenie przeżytych koncepcji systemowych i nawyków społecznych koncepcji masowego uczestnictwa w  spektaklu sportowym, a nie czynnego uczestnictwa w aktywności sportowo-rekreacyjnej. Zły stan zdrowia,  niekorzystne usytuowanie obiektów, mała atrakcyjność zajęć rekreacyjnych, skromna oferta zajęć rekreacyjnych  3. Bariery bezpośredniego zasięgu:  a) Zewnętrzne (pozaindywidualne)  Deficyt czasu  Utrudnienia organizacyjne  Warunku atmosferyczne  Ograniczone środki finansowe  b) Osobowościowe (indywidualne)  Trudności decyzyjne  Poczucie obniżonej wartości  Niewłaściwe nastawienie wobec estetyki ciała  Niski poziom samokontroli  Mała mobilność wewnętrzna (ruchliwość)  Brak pozytywnej postawy pro zdrowotnej  Brak poszanowania dobra jakim jest czas wolny oraz brak zapotrzebowania na poszukanie w nim satysfakcji,  brak potrzeb, słaba bądź nietrwała motywacja, skromne aspiracje, lęk przed ewentualnymi urazami, obawa  przed narażeniem się na śmieszność przy uprawianiu ćwiczeń w miejscach publicznych  Do rekreacji powinna przygotowywać:  o Rodzina, która uczy wyborów, wartości i działania, kształtuje też zainteresowania i nawyki  rekreacyjne  o Szkoła, która ma za zadanie przygotowanie młodego pokolenia do życia zawodowego jak i form  spędzania czasu wolnego  o Instytucje i organizacje w celu inspirowania społeczności lokalnej do podejmowania wysiłków w  kierunku upowszechnienia określonych modeli wypoczynku  Sposoby usuwania barier:  1. Unikanie monotonii i sztampy podczas organizacji i prowadzenia zajęć  2. Przeciwdziałanie nadmiernej automatyzacji, a zwłaszcza komputeryzacji  3. Aktywne kształtowanie postaw pro zdrowotnych wyrażających się w pozytywnym stosunku do aktywności  rekreacyjno-turystycznej  4. Eliminowanie, usztywnianie drążeniowego (Lipiński, 1990)  5. Koncentracja na poza turystycznych i poza hedonistycznych celach aktywności rekreacyjno-turystycznej  Metoda pozytywnej argumentacji  Ukazywanie pozytywnych dla zdrowia skutków pewnych form rekreacji ruchowej, następuje dodatnie ich  wzmocnienie, gdyż zdrowie jest wartością centralną naszego systemu wartości  Metoda argumentacji hedonistycznej  Podkreślająca „efekty przyjemnościowe” rekreacji, przeżycie przygody, radości, poznanie ciekawych ludzi, 

(…)

… tlenowe, miejsca
do relaksu, medytacje
Intensywny rozwój rekreacji zorientowanej na osiągnięcia np. sporty ekstremalne
Rekreacja bez pośpiechu, aktywność ruchowa o małym ryzyku inwazyjnym, wolność, aktywność + miękkie
sporty np. uprawianie ogródka, robótki ręczne, tai chi, nordic, walking (kijki), golf
Aktywność sportowa będzie dostosowana do konkretnych grup wiekowych, ekstremalne sporty versus…
…, cztery
Upublicznianie informacji o sobie w mediach jako forma rekreacji. Promocja własnej osoby np. serwisy
społecznościowe
Wzrost znaczenia rekreacji zorientowanej na relaks, odnowę restytucję organizmu np. bary tlenowe, miejsca
do relaksu, medytacje
Intensywny rozwój rekreacji zorientowanej na osiągnięcia np. sporty ekstremalne
Rekreacja bez pośpiechu, aktywność ruchowa o małym ryzyku…
… organizmu do utrzymania równowagi homostatycznej z otoczeniem fizycznym,
środowiskiem (biostaza) i psychologicznym środowiskiem organizmu (psychostaza) lub inaczej dążeniem do
przywrócenia optimum życiowego organizmu
Hierarchia potrzeb A. Maslowa
Potrzeby estetyczne potrzeby uzupełniające
Potrzeby wiedzy i rozumienia
Potrzeba samorealizacji
Potrzeba uznania i szacunku potrzeby wyższego rzędu
Potrzeba…
… inżynierii i technologii umożliwi odkrywanie nowych światów jak kosmos, świat podwodny
Technologia ostrzegawcza przed katastrofami naturalnymi zacznie nabierać coraz większego znaczenia
Trendy ekologiczne:
Nieskażone, czyste środowisko naturalne stanie się dobrem rzadkim, a zatem bardziej cennym
Zmiany klimatyczne spowodują regionalne przesunięcia w korzyściach klimatycznych
Korki, zatłoczenie…
… stabilizacji politycznej będzie wpływał na atrakcyjność turystyczną niektórych regionów
Wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi zwiększy liczbę używanych środków zabezpieczających przed
możliwością ich wystąpienia
Spadek zaufania do świata politycznego
Dezintegracja, atomizacja wyznawanych wartości, wzrost znaczenia różnic międzykulturowych
Formy aktywności rekreacyjnej będą mocno zróżnicowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz