Bankowość - Umowa kredytowa - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Umowa kredytowa - zagadnienia - strona 1 Bankowość - Umowa kredytowa - zagadnienia - strona 2 Bankowość - Umowa kredytowa - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Bank centralny i jego funkcje. bank centralny jest bankiem emisyjnym - jako bank emisyjny BC dokonuje emisji pieniądza, jest zawsze wypłacalny, jeżeli poniesie straty to zawsze może poprzez emisję wypuścić na rynek dodatkową ilość pieniądza, nigdy nie może upaść
jest bankiem banków - jest bankiem rezerwowym dla banków komercyjnych, tworzy pieniądz gotówkowy i tzw.: pieniądz żyrowy (centralny pieniądz rezerwowy). Reguluje cyrkulację emitowanego pieniądza, płynność systemu bankowego, kształtuje potencjał kredytowy banków komercyjnych
jest bankiem gospodarki narodowej - jest regulatorem obiegu pieniężnego oraz bilansu płatniczego, udziela kredytów dla rządu, obsługuje dług państwowy i prowadzi kasową obsługę kredytów
jest bankiem państwa - zajmuje się obsługą płatności zagranicznych, realizuje politykę państwa w stosunku do kursu walut, a także zajmuje się utrzymywaniem rezerw międzynarodowych środków pieniężnych
Bankiem centralnym jest NBP. Nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych, działa na terytorium RP, siedzibą jest Warszawa, posiada osobowość prawną, kieruje nim prezes, wybierany na wniosek prezydenta przez Sejm, kadencja trwa 6 lat.
Podział kredytów w zależności od kryteriów wg przedmiotu kredytu: obrotowe i inwestycyjne
wg okresów kred ytowania: krótko(do 1 roku), średnio(1-3) i długoterminowe(3lata)
wg formy kredytu: kredyty na rachunkach bieżących, w rachunku kredytowym, dyskontowe, akceptacyjne, związane ze skupem faktur
wg formy zabezpieczenia: lombardowe, hipoteczne, inne
inny: kredyty złotowe lub walutowe
Umowa kredytowa Poprzez zawarcie umowy kredytowej, bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas ustalony w umowie określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania tej kwoty zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zobowiązuje się także do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach oraz do zapłacenia prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytowa musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać: oznaczenie stron, musi określać podstawowe obowiązki stron umowy, musi zawierać kwotę kredytu, termin spłaty, oprocentowanie, wysokość prowizji, zakres uprawnień banku związanych z udzieleniem kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty, sposób zabezpieczenia kredytu, termin postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze i organizacje nie posiadające osobowości prawnej. Bank udziela kredytu i uzależnia jego wysokość od zdolności kredytowej tzn.: spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych w umowie terminach spłaty. Jeśli kredytobiorca jest spółka cywilna to należy złożyć umowę zawarcia spółki cywilnej zarejestrowanej w US.


(…)

… wekslowe zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.
Weksel trasowany To papier wartościowy będący pisemnym bezwarunkowym poleceniem zapłaty określonej sumy pieniężnej skierowanym przez wystawcę weksla do trasata i polecającym mu wypłacenie w określonym terminie…
… z ustawą z 28.04.96r.; które mają nazwę „weksel” w tekście; muszą zawierać bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej przy wekslu trasowanym, albo bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej przy wekslu własnym; muszą zawierać nazwisko lub nazwę, która ma zapłacić za weksel przy wekslu trasowanym, lub nazwisko, nazwę osoby będącej wystawcą weksla przy wekslu własnym; muszą…
… elektronicznej realizacji rozliczeń. Rodzaje kart płatniczych
Karty płatnicze są formą płatności bezgotówkowej. Można je również wykorzystać do pobierania pieniędzy w bankomatach. Rodzaje kart płatniczych :
karty debetowe - pozwalają dokonywać płatności tylko do wysokości stanu konta = 0
karty z opóźnionym terminem płatności - (charge), płatności regulowane są raz w miesiącu, a ewentualny debet…
… z tym banki coraz częściej wprowadzają do użytku bankomaty.
Większość rozliczeń realizowanych przez podmioty gospodarcze ma charakter bezgotówkowy. Od wpłat na rachunki podmiotu gospodarczego bank pobiera opłaty, natomiast od wypłat najczęściej opłaty nie są pobierane. Operacje rozliczeniowe mogą być dokonywane za pomocą : przelewu, czeku lub kart płatniczych.

… od sposobu uruchomienia są w rachunku kredytowym lub bieżącym
Kredyt inwestycyjny jest kredytem którego celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych; jest to kredyt najczęściej długoterminowy. Przez kredyt inwestycyjny mogą być finansowane: inwestycje materialne; inwestycje niematerialne; inwestycje finansowe.
Weksel własny In blanco
Jest to dokument zawierający…
… tej sumy remitentowi lub innej osobie, która wylegitymuje się nieprzerwanym ciągiem indosów oraz posiadaniem weksla w dacie płatności.
Trasat - jest to osoba która ma za weksel zapłacić: Trasant - jest to wystawca weksla: Remitent - jest to osoba na rzecz której lub na zlecenie której zapłata z weksla ma być dokonana: Domicylant - to osoba u której weksel jest płatny: Indos - to pisemne oświadczenie…
…, natomiast za przelewy dokonywane między różnymi bankami, bank realizujący operację pobiera opłatę ( zryczałtowaną lub procentową ). Rozrachunki między bankami realizowane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej (przy pomocy Izb Regionalnych). IR rejestrują wzajemne należności i zobowiązania banków. Ostatecznie rozliczenie sald realizowane jest przez KIR. Alternatywą dla KIR'a jest system ELIXIR, czyli system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz