Wybrane zagadnienia finansów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane zagadnienia finansów - wykład - strona 1 Wybrane zagadnienia finansów - wykład - strona 2 Wybrane zagadnienia finansów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1. Bank centralny i jego funkcje.
A) bank centralny jest bankiem emisyjnym - jako bank emisyjny BC dokonuje emisji pieniądza, jest zawsze wypłacalny, jeżeli poniesie straty to zawsze może poprzez emisję wypuścić na rynek dodatkową ilość pieniądza, nigdy nie może upaść
B) jest bankiem banków - jest bankiem rezerwowym dla banków komercyjnych, tworzy pieniądz gotówkowy i tzw.: pieniądz żyrowy (centralny pieniądz rezerwowy). Reguluje cyrkulację emitowanego pieniądza, płynność systemu bankowego, kształtuje potencjał kredytowy banków komercyjnych
C) jest bankiem gospodarki narodowej - jest regulatorem obiegu pieniężnego oraz bilansu płatniczego, udziela kredytów dla rządu, obsługuje dług państwowy i prowadzi kasową obsługę kredytów
D) jest bankiem państwa - zajmuje się obsługą płatności zagranicznych, realizuje politykę państwa w stosunku do kursu walut, a także zajmuje się utrzymywaniem rezerw międzynarodowych środków pieniężnych
Bankiem centralnym jest NBP. Nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych, działa na terytorium RP, siedzibą jest Warszawa, posiada osobowość prawną, kieruje nim prezes, wybierany na wniosek prezydenta przez Sejm, kadencja trwa 6 lat.
2. Podział kredytów w zależności od kryteriów
wg przedmiotu kredytu: obrotowe i inwestycyjne
wg okresów kredytowania: krótko(do 1 roku), średnio(1-3) i długoterminowe(3lata)
wg formy kredytu: kredyty na rachunkach bieżących, w rachunku kredytowym, dyskontowe, akceptacyjne, związane ze skupem faktur
wg formy zabezpieczenia: lombardowe, hipoteczne, inne
inny: kredyty złotowe lub walutowe
3. Umowa kredytowa
Poprzez zawarcie umowy kredytowej, bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas ustalony w umowie określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania tej kwoty zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zobowiązuje się także do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach oraz do zapłacenia prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytowa musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać: oznaczenie stron, musi określać podstawowe obowiązki stron umowy, musi zawierać kwotę kredytu, termin spłaty, oprocentowanie, wysokość prowizji, zakres uprawnień banku związanych z udzieleniem kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty, sposób zabezpieczenia kredytu, termin postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze i organizacje nie posiadające osobowości prawnej. Bank udziela kredytu i uzależnia jego wysokość od zdolności kredytowej tzn.: spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych w umowie terminach spłaty. Jeśli kredytobiorca jest spółka cywilna to należy złożyć umowę zawarcia spółki cywilnej zarejestrowanej w US.


(…)

… w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.
5. Weksel trasowany To papier wartościowy będący pisemnym bezwarunkowym poleceniem zapłaty określonej sumy pieniężnej skierowanym przez wystawcę weksla do trasata i polecającym mu wypłacenie w określonym terminie tej sumy remitentowi lub innej osobie, która wylegitymuje się nieprzerwanym ciągiem indosów oraz posiadaniem weksla w dacie płatności.
Trasat - jest to osoba która ma za weksel zapłacić: Trasant - jest to wystawca weksla: Remitent - jest to osoba na rzecz której lub na zlecenie której zapłata z weksla ma być dokonana: Domicylant - to osoba u której weksel…
…: których prawdziwość nie nasuwa wątpliwości zgodnie z ustawą z 28.04.96r.; które mają nazwę „weksel” w tekście; muszą zawierać bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej przy wekslu trasowanym, albo bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej przy wekslu własnym; muszą zawierać nazwisko lub nazwę, która ma zapłacić za weksel przy wekslu trasowanym, lub nazwisko, nazwę osoby będącej…
… są najczęściej kredytami krótkoterminowymi, w zależności od sposobu uruchomienia są w rachunku kredytowym lub bieżącym
Kredyt inwestycyjny jest kredytem którego celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych; jest to kredyt najczęściej długoterminowy. Przez kredyt inwestycyjny mogą być finansowane: inwestycje materialne; inwestycje niematerialne; inwestycje finansowe.
9. Weksel…
… majątku daje prawo leasingobiorcy do wykorzystywania tego majątku. Zalety leasingu to:
- jest to zwykła umowa , którą można wypowiedzieć
- może zwierać klauzulę dotyczącą serwisu i napraw
- leasingobiorca może zmniejszać koszty związane z zakupem i finansowaniem środków trwałych
- leasingodawca pożyczy taniej pieniądze niż leasingobiorca
W zasadzie wyróżniamy dwa typy leasingu:
Operacyjny - podstawową…
… realizowane jest przez KIR. Alternatywą dla KIR'a jest system ELIXIR, czyli system elektronicznej realizacji rozliczeń. 28. Rodzaje kart płatniczych
Karty płatnicze są formą płatności bezgotówkowej. Można je również wykorzystać do pobierania pieniędzy w bankomatach. Rodzaje kart płatniczych :
- karty debetowe - pozwalają dokonywać płatności tylko do wysokości stanu konta = 0
- karty z opóźnionym terminem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz