Bankowość - Środek płatniczy - notatki z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Środek płatniczy - notatki z wykładów - strona 1 Bankowość - Środek płatniczy - notatki z wykładów - strona 2 Bankowość - Środek płatniczy - notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:


Środek płatniczy (wymiany) – związany ściśle z zaciąganiem zobowiązao oraz ze spłatą zobowiązao. Rozwój stosunków kredytowych stanowi podstawę rozpowszechniania kredytowych narzędzi cyrkulacji np.: czeków i weksli oraz wzajemnego kompensowania i należności np. clearing, rozliczenia bezgotówkowe
Wg. Begg’a
Środek wymiany – ułatwia wymianę dóbr i usług (w gospodarce bezpieniężnej (bartelowej) nie występuje środek wymiany. Wymiana ma charakter bezpośredni, co oznacza, że jedne dobra są wymieniane na inne)

Stopa rezerw obowiązkowych – miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacid do banku centralnego (w Polsce jest nim NBP) w celu zabezpieczenia ich wypłacalności (banków komercyjnych). W zależności od tego jaki jest wskaźnik rezerwy obowiązkowej bank centralny decyduje o tym jaka jest podaż pieniądza. Stopa rezerw obowiązkowych może byd naliczana od wkładów złotowych płatnych na żądanie, od wkładów złotowych – terminowych, wkładów w walutach obcych płatnych na żądanie i od wkładów terminowych w walutach obcych.
 Wysokośd stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. Do 31 października 2003 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosiła 3,50% dla wszystkich rodzajów depozytów. W maju 2009 r. została obniżona do 3%. Od 30 września 2003 r. wszystkie banki pomniejszają naliczoną rezerwę obowiązkową o równowartośd 500 tys. euro. Środki rezerwy obowiązkowej od 1 maja 2004 r. są oprocentowane.
 Zakładając, że stopa rezerw obowiązkowych wynosi 5%, bank komercyjny jest zobowiązany z każdych 100 zł zdeponowanych w banku przekazad na depozyt w banku centralnym 5 zł, reszta może posłużyd na cele kredytowe. W ten sposób do obiegu trafia 95 zł (100 - 5), które mogą zostad ponownie zdeponowane.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

…. ....................................................................................................................... 21
Zależnośd pomiędzy popytem na pieniądz, podażą pieniądza a stopą procentową..................... 21
Podaż pieniądza; Baza monetarna; mnożnik kreacji pieniądza – wzajemne relacje......................... 22
Wykład nr 7 4.11.2010 .......................................................................................................................... 23
Podaż pieniądza…
… depozytowe paostwa, prowadzi kasową obsługę budżetu, obsługuje dług
publiczny.
Analiza agregatów pieniężnych
Mnożnik kreacji pieniądza – obrazuje wielkośd zmiany zasobu pieniądza wywałenego zmianą bazy
monetarnej o jednostkę. Podaż pieniądza = MKP x Baza monetarna
Baza monetarna – jest to łączna ilośd banknotów i bilonu znajdujących się w obiegu pozabankowym i
będących w posiadaniu systemu bankowego
Mnożnik…
…)
Jeżeli < to cały wzrost podaży zostanie wchłonięty – motyw transakcyjny i
ostrożności owy.
 Pułapka płynności – odcinek (Cd) – w tym zakresie zmiana podaży pieniądz ( ) nie
powoduje zmiany stopy procentowej (r )
 przy - na odcinku (bc). W tym zakresie możemy określid i
, na które Bank Centralny może wpływad poprzez regulację podaży pieniądza (MS)
Podaż pieniądza; Baza monetarna; mnożnik kreacji pieniądza – wzajemne…

zachowania minimum płynności płatniczej.
Ogólna wielkośd kreacji pieniądza bakowego, będąca sumą wkładu pierwotnego i wkładów wtórych
jest:
 Wprost proporcjonalna do wielkości wkładu pierwotnego
Odwrotnie proporcjonalna do wysokości stóp rezerw obowiązkowych
- stopa rezerwy obowiązkowej
- mnożnik kreacji pieniądza bankowego = mnożnik depozytowy
- mnożnik pieniądza kredytowego
Zadanie 1
Ile powinien wynosid…
… obowiązkowej
Czynniki ekonomiczne wyznaczające wielkość pieniądza w obiegu
Prób wyjaśnienia w oparciu o ilościową teorię pieniądza (równanie Fishera)
– ilośd pieniądza w obiegu
– szybkośd obiegu pieniądza
– przeciętny poziom cen dóbr i usług wchodzących w skład PKB
– realna wielkośd PNB w cenach stałych
– dochód narodowy wyrażony w cenach bieżących
Zakładając, że w krótkim czasie V=const. ( w długim…
…. ................................................................................................................. 10
Porównanie podstawowych norm nadzorczych ............................................................................... 11
Współczynnik wypłacalności ......................................................................................................... 12
Przykład 1.1…

nie bankowych: max. 60%
funduszy własnych, a w jednym
podmiocie max. 15% funduszy
własnych
5 Współczynnik wypłacalności: min. Podobnie jak w UE. Dodatkowo:
8% nowe banki w 1 roku działalności
min. 15%, a w 2 roku działalności
min. 12%
6 Limity koncentracji kredytów: max Podobnie jak w UE z
25% dużych kredytów dla jednego zastrzeżeniem, że słowo
podmiotu lub podmiotów kredyt/kredyty należy zastąpid
powiązanych…

prezesa NBK (KNB
10 Możliwa działalnośd bankowych Podobnie jak w UE.
grup kapitałowych.
Współczynnik wypłacalności
Wysoki współczynnik wypłacalności świadczy o istnieniu niewykorzystanych rezerw efektywności
kapitału własnego banku. Wprawdzie może się zdarzyd, że w niektórych bankach osiągnie on bardzo
wysoki poziom, świadczy to jednak - w opinii tych banków - o potrzebie dokapitalizowania…
… pieniężnej
 Monitorowanie i reagowanie na ewentualne odchylenia przebiegu rzeczywistych procesów
pieniężnych od zakładowych
Stopy procentowe:
1)
Stopa referencyjna 3,50 2009-06-25
Stopa lombardowa 5,00 2009-06-25
Stopa depozytowa 2,00 2009-06-25
Stopa redyskonta weksli 3,75 2009-06-25
Stopa dyskonta weksli 4,00 2010-01-01
Niska inflacja (to niższe ceny) to mniejsze wpływy z podatków do budżetu.
Narzędzia…
… (redyskontowego)
o Stopy lombardowej (kredytu lombardowego)
o Stopy depozytowej
o Stopy refinansowej (kredytu refinansowego)
Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu
pożyczek bankom komercyjnym. (D.Begg, 1997, s. 126) Przy wysokich stopach dyskontowych banki
komercyjne nie są skłonne do zaciągania pożyczek od Banku Centralnego, więc ograniczają udzielanie
kredytów…
… ustalonego terminu.
Źródłem różnicy jest pojęcie czasu, na który wpłacamy do banku pieniądze. Przy lokacie mamy
"określony z góry czas". Może to byd tylko jedna noc, jak w lokacie nocnej (z ang. "overnight"). Może
byd kilka lat.
Depozytom towarzyszy zaś zwykle określenie "a vista" albo "płatne na żądanie", co oznacza, że
deponent (czyli osoba, która powierzyła pieniądze bankowi – depozytariuszowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz