bankowość - nadzór - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość - nadzór - wykład - strona 1 bankowość - nadzór - wykład - strona 2 bankowość - nadzór - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład przedmiotu : BANKOWOŚĆ
Wykład obejmuje następujące bloki tematyczne:
Banki w systemie finansowym państwa
Polityka pieniężna
Operacje bankowe /czynne , bierne ,pośredniczące/
Zarządzanie bankiem komercyjnym
I.BANKI W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA
1.1.DEFINICJA I ROLA BANKU
Przedsiębiorstwo bankowe oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami .
Dokumenty Unii Europejskiej definiują bank poprzez wymienienie wykonywanych przez bank czynności.
Wytyczne Unii wprowadzają podział na banki depozytowo-kredytowe i inwestycyjne oraz uniwersalne.
Do usług bankowych zostały zaliczone:
1.przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych
2.udzielanie kredytów i pożyczek
3.usługi leasingowe
4.usługi doręczania pieniędzy 5.emisja i zarządzanie środkami płatniczymi /karty kredytowe, czeki/
6.gwarancje i zobowiązania pozabilansowe
7.prowadzenie rachunków własnych i klientów
8.udział w emisji papierów wartościowych i usługi w tym zakresie
9.doradztwo finansowo-organizacyjne /strategie, fuzje, sprzedaż firm/
10.usługi maklerów walutowych
11.zarządzanie i doradztwo portfelowe
12.przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi 13.usługi kredytowe
14,usługi sejfowe
Trzy najbardziej istotne dziedziny działalności banku to:
1.Udział w kreacji pieniądza - realizuje się poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez banki oraz zwiększenie zakupu walut obcych
Banki trzymają swoje środki na rachunkach w banku centralnym a także posiadają gotówkę w skarbcach bankowych - są to płynne rezerwy banków komercyjnych zwane też pieniądzem rezerwowym banku centralnego lub bazą monetarną obiegu pieniężnego. MULTIPLIKATOR /mnożnik pieniądza wkładowego / to relacje między pieniądzem rezerwowym a zgromadzonymi depozytami.
2.Udział w społecznym podziale pracy
W gospodarce o rozwiniętym podziale pracy banki przejmują wiele czynności w zakresie gospodarki finansowej od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych .
Zastępują podmioty w handlu papierami wartościowymi, dokonują emisji tych papierów, udzielają porad klientom
3.Dokonywanie alokacji i transformacji środków
Transformacja informacji to zapewnienie informacji o kliencie, solidności partnera

(…)

… przestrzegania tajemnicy obrotów i sald na rachunku.
Posiadanie rachunku w banku włącza jego posiadacza w sieć rozliczeniową . W obrocie krajowym obowiązują następujące formy rozliczeń bezgotówkowych
- polecenie przelewu ,polecenie zapłaty , czek rozrachunkowy ,akredytywa ,
karty płatnicze, rozliczenia planowe , okresowe rozliczenia saldami.
Operacje kasowo - skarbcowe to ogół czynności bankowych polegających…
Inspektorat Nadzoru Bankowego , podporządkowany bezpośrednio Prezesowi NBP.
Zadania nadzoru bankowego to :
Niedopuszczenie do naruszenia prawa bankowego i innych przepisów
Zapobieganie utraty płynności przez banki Ocena rentowności banku ,by nie doszło do jego likwidacji
Określanie priorytetowych zasad bezpiecznego funkcjonowania banków poprzez tworzenie tzw. regulacji /norm / ostrożnościowych.
Nadzór…
… ANGLOSASKI
MODEL NIEMIECKO - JAPOŃSKI Ad.1. Opiera się na rynkach finansowych stąd nie ma tu uzależnienia podmiotów od banków komercyjnych. Dopływ kapitału następuje poprzez emisję papierów wartościowych i giełdę. Istotną rolę odgrywają tu różnego typu fundusze i banki inwestycyjne.
Ad.2. Zakłada, że dominującą rolę w sektorze finansowym pełni system bankowy, a szczególnie banki uniwersalne. Banki inwestycyjne zajmują się wszystkim, poza działalnością depozytowo-kredytową , głównie usługami dotyczącymi papierów wartościowych.
Bank uniwersalny dokonuje wszystkich czynności bankowych stąd łączy transakcje depozytowe i kredytowe z transakcjami w zakresie papierów wartościowych i czynnościami emisyjnymi.
Zalety systemu anglosaskiego
Nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji spółek
Sprzyjanie…
… silnych banków uniwersalnych
Wady systemu niemiecko - japońskiego
Niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych
Opóźnienia we wprowadzaniu innowacji
Mniejsza odporność na konkurencję instytucji parabankowych /przykład Kasy Grobelnego/
1.4.RODZAJE BANKÓW
Banki centralne - to bank emisyjny, bank banków, bank gospodarki narodowej. W Polsce to Narodowy Bank Polski / NBP/
Banki operacyjne…
… banków zagranicznych i wprowadzaniu nowych technologii / direct banking, private banking , bankowość detaliczna /
Faktycznie konkurencja jest ograniczona , gdyż decydują wielkie banki, reszta musi się niestety dostosować.
Fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe to największa konkurencja dla banków , głównie w zakresie depozytów.
Przewaga dużych banków bierze się z przekonania klientów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz