Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym- opracowanie - strona 1 Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym- opracowanie - strona 2 Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym
Emisja bankowych papierów wartościowych (dokument imienny; o ile jest potwierdzony dokumentem imiennym, to może być imienny albo na okaziciela)
- wyemitować może zawsze, musi poinformować KNF na 30 dni przed emisją - wskazać wartość i warunki emisji
Czym charakteryzuje się bankowy papier wartościowy
- w tytule musi zawierać zwrot „bankowy papier wartościowy” - zgodne z ustawą Prawo Bankowe
- wartość nominalna
- zobowiązanie banku do naliczenia określonego oprocentowania wg ustalonej stopy procentowej
- zobowiązanie banku do dokonania wypłaty oznaczonej kwoty, osobie uprawnionej w określonych terminach
Jeśli papier nie stanowi inaczej, to uprawniona osoba nie może żądać wykupu papieru od banku przed terminem! (o ile nie jest to dopuszczone w warunkach emisji)
- oznaczenie posiadacza (jeśli imienny); jeśli na okaziciela - stosowna adnotacja (w przypadku upadłości i gwarancji ma to znaczenie)
- zasady przenoszenia praw wynikających z takiego papieru
- numer z podpisem oraz data emisji
Emisja BPW jest dosyć prosta, są jednak 2 ograniczenia:
1 . zarówno w treści papieru jak też w podawanych publicznie informacjach przez emitenta, emitent nie może zamieszczać porównania warunków emisji z warunkami emisji papierów wartościowych innych emitentów (nie tylko bankowych, również np. obligacjami skarbu państwa); można porównać warunki własnych emisji (tylko i wyłącznie!) - jeśli porównanie byłoby rzetelne, mogłoby być przydatne, dlatego jest to przepis dyskusyjny
2 . bank nie może udzielać kredytu ani pożyczki pieniężnej na zakup bankowych papierów wartościowych wyemitowanych przez siebie
Inne przykłady zaangażowania banku na rynku kapitałowym Ta działalność może być prowadzona bezpośrednio przez bank albo z podmiotami powiązanymi z bankiem (domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, spółki asset management)
Usługi brokerskie - przez domy maklerskie powiązane z bankiem (niektóre banki mają specjalne działy)
- otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego
- przeprowadzanie transakcji pakietowych
- Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - niektóre banki dystrybuują jednostki tylko tych banków, które należą do ich grupy kapitałowej
Organizacja konsorcjum gwarantującego dojście emisji do skutku
Prowadzenie w imieniu emitenta wszelkich formalności
Analiza wykonywane przez bank/domy maklerskie; rekomendacje maklerskie
Sponsor emisji - usługa oferowana tym spółkom/klientom, których papiery są już w obrocie na rynku regulowanym; w ramach tej usługi bank może ewidencjonować akcje, które są własnością inwestorów ale nie zostały zdeponowane na rachunkach inwestycyjnych, Prowadzenie rejestru posiadaczy papierów, Prowadzenie rejestru uprawnionych do świadczeń; realizacja uprawnień (wypłata dywidendy), wystawianie świadectw depozytowych, potwierdzanie zgodności dokumentów w rejestrach


(…)

… może pomóc?
- spory pomiędzy bankami a konsumentami (osoba fizyczna, która zawierała z bankiem umowy nie na cele gospodarcze)
- banki - nie wszystkie poddały się arbitrowi
ograniczenia
- arbiter nie może rozstrzygać sporów sprzed 1 lipca 2001
- wartość przedmiotu sporu < 8 000 zł - nie wlicza się do tej kwoty odsetek ani innych kosztów
- arbiter nie może rozstrzygać w sprawach związanych ze świadczeniami…
… = oznaczenie banku
= dokładne określenie żądań - wartość przedmiotu sporu
- do wniosku dołączyć dokument, że postępowanie reklamacyjne w banku zostało zakończenie - albo wystarczy oświadczenie, ze w terminie 30 dni od złożenia skargi nie otrzymaliśmy odpowiedzi
- dokonanie wpłaty na rachunek arbitra w kwocie 50 zł - jeśli wartość sporu jest niższa niż 50 zł, to należy wpłacić 20 zł Arbiter może zwrócić…
… zgodności dokumentów w rejestrach
- prowadzenie depozytu spółek niepublicznych -dot. spółek akcyjnych, które nie są jeszcze spółkami publicznymi, deponują papiery w domu maklerskim - realizacja świadczeń, prowadzenie księgi akcyjnej, potwierdzanie zgodności dokumentów
- zarządzanie portfelem klienta - albo przez podmiot asset management albo bezpośrednio przez bank
- kredyty na zakup papierów wartościowych…
…. sprawdzanie wiarygodności dłużnika, usługi magazynowe)
Sekurytyzacja
Proces, w wyniku którego powstaje dłużny papier wartościowy zabezpieczony określonymi składnikami majątku emitenta |1|
1 - udzielenie kredytu
2 - przekazanie aktywów SPV - SPV emituje papiery wartościowe
3 - emisja papierów
3' - agencja ratingowa nadaje rating
4 - zapłata za papiery
5 - przekazanie środków
6 - spłata kredytu 7 - spłata…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz