Bank i system bankowy - definicja w polskim prawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank i system bankowy - definicja w polskim prawie - strona 1 Bank i system bankowy - definicja w polskim prawie - strona 2 Bank i system bankowy - definicja w polskim prawie - strona 3

Fragment notatki:

Barembuch. Notatka składa się z 11 stron.
1 Bank i system bankowy 22 Definicja banku w polskim prawie  bankowym Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z  przepisami ustaw, działającą na podstawie  zezwoleń uprawniających do wykonywania  czynności bankowych obciążających ryzykiem  środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem  zwrotnym.  33 Czynności bankowe sensu stricte przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z  nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków  tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie  akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla  banku w odrębnych ustawach.  44 Czynności bankowe sensu largo udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich  w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy, operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, terminowe operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz  udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów  wartościowych, pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za  granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami. 5 Prawne aspekty outsourcingu w działalności bankowej umowa w formie pisemnej do celów  dowodowych uzyskanie  zezwolenia  KNF nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, lecz jedynie zawiadamienie KNF z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia umowy, Tryb powierzania wykonywanie tych  wszystkich  czynności, które  umożliwiają osobie  powierzającej  pośrednictwo  zawarcie umowy wykonywanie  innych  czynności  • zawieranie i zmiana umów rachunków bankowych, kredytu mieszkaniowego,  kredytu konsumenckiego, ugody w sprawie spłaty kredytów, dotyczących prawnego  zabezpieczenia kredytów, • przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz obsługa czeków związanych  z prowadzeniem rachunków bankowych przez bank • przyjmowanie dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych  związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank Czynności faktyczne Inne czynności Czynności wymienione w  art. 6a-6d ustawy prawo bankowe GRUPA 2 GRUPA 1 Nie można zlecić: zarządzania bankiem, w szczególności zarządzania  ryzykiem, oraz czynności związanych z audytem wewnętrznym w 

(…)

… pieniężnej nie może być mniejsza
niż 5.000.000 EURO (wg kursu NBP w dniu wydania decyzji
zezwalającej na utworzenie banku),
w razie podwyższenia kapitału banku wartość wkładów
niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy
podstawowych banku,
Komisja Nadzoru Finansowego może w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na
przekroczenie limitów,
kapitał założycielski banku nie może pochodzić…
… wyspecjalizowane
własności kapitału
banki państwowe
banki spółdzielcze
banki w formie spółek akcyjnych
zasięgu terytorialnego działania
regionalne
krajowe
międzynarodowe
Komisja Nadzoru
Finansowego
Instytucje stabilizujące
Instytucje tworzące rynek
Banki
państwowe
spółdzielcze
oddziały
spółki akcyjne
17
17
18
18
Stabilność systemu bankowego
Zasady TBTF i TITF
TBTF – too big to fail – „zbyt duży żeby upaść”
TITF…

Nadmierna rola państwa w sektorze bankowym
Nadmierny popyt na kredyt
Dolaryzacja
Brak konkurencji
29
29
30
30
Polski system bankowy
Dnia 11.04.1988 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów,
na mocy którego w dniu 1.02.1989 r. rozpoczęło działalność
dziewięć banków komercyjnych:
Bank Gdański w Gdańsku
Bank Śląski w Katowicach
Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie
Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie…
… barier prawnych
zwiększenie możliwości łączenia różnego rodzaju
usług finansowych
zmiana systemu gospodarczego na obszarze
byłego dawnego bloku komunistycznego1989 –
dyrektywa bankowa, stanowiąca konstytucję
bankowości uniwersalnej w UE
38
38
Zmiany technologiczne
i rozwój inżynierii finansowej
Czynniki wpływające na zmianę modeli
zarządzania bankami
dążenie do optymalizacji procesów biznesowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz