Badanie zmian stanów skupienia - ćwiczenia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zmian stanów skupienia - ćwiczenia. - strona 1 Badanie zmian stanów skupienia - ćwiczenia. - strona 2 Badanie zmian stanów skupienia - ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/4  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl     Pracownia „Wprowadzenie do metrologii”  Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych    Ć wiczenie nr 11  Badanie zmian stanów skupienia:  badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia            Krzysztof Kucab  Uniwersytet Rzeszowski      UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 2/4  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl   I.   Wstęp teoretyczny  Pojemność  cieplna   ciała  to  ilość  ciepła  (energii),  jaką  trzeba  dostarczyć  danemu  ciału,  aby  jego  temperatura  wzrosła  o  1K.  Pojemność  cieplna  odniesiona do jednostki masy nosi nazwę  ciepła właściwego  [J/(kg·K)].  Parowaniem  nazywamy przemianę fazową (pierwszego rodzaju) polegającą na  przemianie cieczy w jej parę. Parowanie zachodzi w każdej temperaturze.  Ciepło  parowania   (utajone)  to  ilość  energii  (na  jednostkę  masy),  jaką  trzeba  dostarczyć (w postaci ciepła) parującej cieczy, aby przeszła w parę.  Wrzeniem   nazywamy  parowanie  cieczy  na  powierzchni  pęcherzyków  pary  tworzących  się  w  sposób  burzliwy  wewnątrz  cieczy.  Temperaturą  wrzenia  nazywamy temperaturę, w której prężność pary nasyconej danej cieczy jest co  najmniej równa ciśnieniu w cieczy.  Wraz ze wzrostem ciśnienia temperatura wrzenia wody wzrasta.  Termodynamiką rządzą trzy zasady:  Pierwsza  zasada  termodynamiki   –  przyrost  (lub  ubytek)  energii  wewnętrznej  ∆ U  układu w danym procesie jest równy pracy  W  wykonanej nad układem (lub  przez  układ)  i  ilości  ciepła   Q   pobranej  (lub  oddanej)  przez  układ  w  tym  procesie:  U W Q ∆ = + .  Druga zasada termodynamiki   – w  układzie  zamkniętym  mogą  zachodzić  tylko  takie procesy, podczas których entropia układu nie zmienia się lub wzrasta.  Trzecia  zasada  termodynamiki   –  przy  temperaturze  układu  dążącej  do  zera  bezwzględnego  przestają  zależeć  od  temperatury  wszystkie  wielkości 

(…)

… przedstawić na wykresie.
IV.
Dla dociekliwych
Wilgotnością nazywamy wielkość charakteryzującą zawartość pary
w danym gazie. Wilgotność bezwzględna ([kg/m3]) to stosunek masy pary
wodnej zawartej w danej objętości gazu do objętości tego gazu suchego w tych
samych warunkach. Wilgotnością względną ([%]) nazywamy stosunek ciśnienia
cząstkowego pary w danym gazie do ciśnienia pary nasyconej w temperaturze,
jaką…
… ogrzewającą wodę w kolbie K ustawiając zasilacz
nagrzewnicy na drugiej działce. Jednocześnie włączyć strumień wody
przepływającej przez chłodnicę Ch.
5. Gdy woda w kolbie K osiągnie temperaturę ok. 50oC ustawić zawór
trójdrożny Z w położeniu łączącym zbiornik B z pompą wodną i włączyć
strumień wody płynącej przez pompę P. Po uzyskaniu podciśnienia rzędu
420-470 mmHg za pomocą zaworu Z zamknąć zbiornik B…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz