Badanie własności reologicznych metali - próba pełzania - schemat pełzarki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie własności reologicznych metali - próba pełzania - schemat pełzarki - strona 1 Badanie własności reologicznych metali - próba pełzania - schemat pełzarki - strona 2 Badanie własności reologicznych metali - próba pełzania - schemat pełzarki - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z wicze w laboratorium wytrzymaoci materiaów
Temat : B adanie wasnoci reologicznych metali - próba pezania. wstp teoretyczny a) cel wiczenia -zapoznanie si z aparatur do bada materiau na pezanie,
-wyznaczenie czasowej granicy pezania stali dla e = 1 %,
-okrelenie czasowej wytrzymaoci na pezanie ,
b) pezanie Jest to zjawisko wzrostu wyduenia z upywem czasu przy staej temperaturze i staym obcieniu.
c) granica pe zania - jest to warto staego obcienia podzielonego przez pocztkowe pole przekroju próbki, które po upywie okrelonego czasu dziaania w danej staej temperaturze spowoduje trwae wyduenie próbki o pewn okrelon warto,
- (szybko) jest to warto staego obcienia podzielonego przez pocztkowe pole przekroju próbki, które w okrelonym odstpie czasu spowoduje pezanie o okrelonej szybkoci redniej,
d) wytrzymao na pezanie Jest to warto staego obcienia podzielonego przez pocztkowe pole przekroju, które po upywie okrelonego czasu w danej temperaturze spowoduje rozerwanie próbki.
f) pomiar wyduenia Odbywa si przez zoon przekadni dwigniow poczon z badana próbk. odwzorowanie wyduenia odbywa si na bardzo czuym czujniku zegarowym umocowanym na zewntrz pieca oporowego, poczonym z badan próbk za pomoc przekadni dwigniowej. Innym sposobem odwzorowania próbki jest zastosowanie tensometrów lusterkowych typu Martensa. g) próbki Uywamy próbek cylindrycznych o rónych rozmiarach z gwintowanymi gowami. Aby pomiar by dokadny uywamy próbek dugich, lecz w nich jest bardzo trudno utrzyma sta temperatur na caej dugoci. Zaleca si stosowa próbk o rednicy (na dugoci pomiarowej) wikszej lub równej 4mm. Pierwotna dugo pomiarowa próbki przy próbie bez pomiaru wydue , w czasie trwania próby , powinna wynosi co najmniej 3 lub w przypadku próbek o przekroju prostoktnym 3,39 , za z pomiarem wydue co najmniej 5 lub w przypadku próbek o przekroju prostoktnym 5,65 ( - przekrój pocztkowy próbki)
-gadko powierzchni próbki obrobionej mechanicznie na dugoci pomiarowej powinna odpowiada PN-87/M-04251.Powieszchnie nie obrobione mechanicznie na dugoci pomiarowej powinny by dokadnie oczyszczone
Typowe wymiary próbek to: rednica d o = 10 mm i dugo pomiarowa l 0 = 100 mm.
e) maszyny do badania pezania Maszyny do badania pezania nazywamy pezarkami. Powinny one zapewnia stao obcienia przez zawieszenie odpowiednich ciarków dziaajcych wprost na próbk lub za porednictwem przekadni dwigniowej. Aby regulacja obcienia bya pynna maszyna posiada ruchomy ciarek przesuwany po ramieniu dwigni. Maszyna powinna take zapewnia sta temperatur na caej dugoci próbki podczas caego badania, dlatego posiada ona piec oporowy, który ogrzewa próbk w otoczeniu powietrza. Temperatura kontrolowana jest przez trzy termopary wsunite w osonie pieca. Rónica temperatury próbki i jej otoczenia podczas próby nie powinna przekracza 30 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz