Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości - strona 1 Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości - strona 2 Badanie stanu formalno-prawnego nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rodzaje nieruchomości, stan prawno-formalny nieruchomości, a stan fizyczny, ustrój elektronicznej księgi wieczystej, ewidencja gruntów i budynków, kataster własnościowy.

(…)


oraz nieruchomości
loka|u''.
".odrębna
przedmiotem obrotu Są rowniez lokale i dorny
w gospodarce nieruchomościami,
status,,Społdzielczego
wtasnościowego
prawado lokalu mieszkalnego
mieszkalnernające
bądź
dolrrurrr
ieszkałn€ B o'',będącego
ograniczonymprawęn1rzeczow.yln.
Przytoczmy'podstarvowe,
najn'azniejsze
definicjezarvarte
u'kodeksie cywilnyrn:
46
sqczęści powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny
$ 7…
… w
produkcji roslinnej i zwierzęcej, nie wyłączającprodukcji ogrodniczej,
zakresie
sadowniczej i rybnej.
5A
Za częsci sktadowe nieruchomości
uwaŻa się takŻeprawa związane z jej
własnoscia.
553
Za gospodarstwo rolne uwaia się grunty rolne WraZz gruntamilesnymi,
jeżeli stanowiqłub
budynkami lub ich częsciami, urzqdzeniamii inwentarzem,
gospodarczq, oraz prawami związanymi z
mogq stanowic zorganizowaną catośc
p…
…-formalny nieruchomości stan ftzyczny
a
Zasady gospodarki nieruchomoŚciami regulują przede wszystkim przepisy prawne
rł1'nikające
rvprost ustarvlub przepisórt.r,r1,konarł,czych,
to:
z
z któr1.ch
najr.vazniejsze
I ) Kodeks cyrvilny.
2) [)starł'a gospoclarce
o
niertlchomościarni.
3) tJstawao księgachwieczvst,vch hipotece.
i
4) Prawo Geodezyjnei Kartosraficzne.
przestrzennym.
5) Ustawa o planowaniu
6) Prawo…
… drogi
Uwaga: Nieruchomośc
będąca
obrotumusi posiaclac
przejazdu przeclrtldu drogi publicznej.
publicznejlub ustanowiorrą
i
do
słuzebrlośc
2.3 Przeznaczenie nieruchomości gruntowej, jako warunek możliwości
zabudowy
pt-:estł.:cnnegO,,, przypadkujego braku
p|un
&w
,,,|Iiejsc'ovl,y zugtłspoLłarowuniu
ia
ci
i nrvestycyj 1a'
ne postfl poclan
m
ttstalaj mozlirvości
,' Wart ki za bud olł;t'''
ą
najwazniejszych…

a) w opisanymptzy|<ładzie
działka48315
musi posiadać
dostępdo drogi publicznej,
ulicy Amazonek.
jest moiliwy przez działkę
b) W pierwszejczęŚci od ulicy Amazonek,jedyny dostęp
jest
48313, KR |Pl337v25l,'l.
kw
Rozwiązanietrr nabycieudziału działce
483,j lub
w
(nie osobistej)
ustanowienie
słuzebności
gruntclwei
prze7'
Ą8313
drogowejpo dz'iałcę
jej współwtaścicie|i rzecz 48315.
na
5 t5
c) Nalez5,teŻzapel,l,nic
wjazd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz