Badanie powtarzalności i odtwarzalności-odpowiedzi do kolokwium z laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 7833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie powtarzalności i odtwarzalności-odpowiedzi do kolokwium z laboratorium - strona 1

Fragment notatki:

Są to wyjaśnienia najważniejszych pojęć z tematu powtarzalność a odtwarzalność. Zajęcia prowadzi dr inż. Włodzimierz Makieła. Notatka ma trzy strony i porusza zagadnienia takie jak: przyrząd pomiarowy, wyposażenie pomiarowe, system pomiarowy, poprawność, obciążenie, precyzja, powtarzalność r, odtwarzalność R. Ponadto, notatka zawiera pojęcia takie jak: odchylenie standardowe, zdolność systemu pomiarowego, charakterystyka analizy R&R, metoda wyznaczania współczynników R&R, metoda rozstępów R, metoda średniej i rozstępu, czynniki wpływające na pomiar.

Przyrząd pomiarowy - urządzenie przeznaczone do wykonywania pomiarów, samodzielnie lub w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym.
Wyposażenie pomiarowe - wszystkie przyrządy pomiarowe, wzorce jednostek miar, materiały odniesienia, aparatura pomocnicza i instrukcje niezbędne do wykonania pomiaru.
System pomiarowy - zbiór czynności, procedur, wyposażenia pomiarowego i innych urządzeń, oprogramowania i personelu, służący do przyporządkowania mierzonej charakterystyce liczby; kompletny proces służący do przeprowadzenia pomiaru. W takim ujęciu system pomiarowy może być traktowany jako proces produkcyjny, w wyniku którego uzyskujemy dane (liczby). Traktowanie systemu pomiarowego jako procesu umożliwia zastosowanie pojęć, metodyk i narzędzi stosowanych w statystyce w kontroli procesu.
Poprawność, obciążenie (błąd systematyczny) - różnica pomiędzy wartością oczekiwaną wyników badania i przyjętą wartością odniesienia.
Precyzja - stopień zgodności pomiędzy niezależnymi wynikami badania otrzymanymi w ustalonych warunkach (zależy tylko od rozkładu błędów losowych).
Powtarzalność r - stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonywanych w tych samych warunkach pomiarowych (są to „warunki powtarzalności” i obejmują te same: procedurę pomiarową obserwatora, przyrząd pomiarowy w tych samych warunkach, miejsce; krótki odstęp czasu). Pomiary są dokonywane w tych samych warunkach, nie zmienia się otoczenie, temperatura, itp.
Odtwarzalność R - stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonywany w zmienionych warunkach pomiarowych (należy określić warunki podlegające zmianom i mogą one dotyczyć: zasady pomiaru, metody, obserwatora, przyrządu pomiarowego, wzorca odniesienia, miejsca, warunków stosowania, czasu). Zmieniamy jakąś cechę i ją obserwujemy.
Odchylenie standardowe σ - miara rozproszenia wyników. Estymatą (oszacowanie) odchylenia standardowego σ jest albo odchylenie standardowe z próby obliczane jako:
albo jako rozstęp R wyników w próbie (różnica między największym i najmniejszym wynikiem). Rozstęp związany jest z s zależnością: .
W zakresie odchylenia standardowego rozróżnia się:
- ƃc - odchylenie standardowe powtarzalności
- ƃo - odchylenie standardowe odtwarzalności
- ƃm - odchylenie standardowe systemu pomiarowego
- ƃp - odchylenie standardowe procesu (technologicznego)
- ƃt - odchylenie standardowe całkowite procesu (technologicznego+pomiarowego)
Zdolność (systemu pomiarowego) - miara zmienności wyników uzyskana w warunkach powtarzalności (EV) lub odtwarzalności (AV) lub łącznie (R&R), będąca wielokrotnością odchylenia standardowego związanego z precyzją danego przyrządu w danych warunkach. Za miarę zdolności przyjmuje się wielkość 5,15 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz