Wyniki pomiarów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyniki pomiarów - wykład - strona 1 Wyniki pomiarów - wykład - strona 2 Wyniki pomiarów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

3 WYNIKI POMIARÓW
3.1 WYNIK POMIARU
Wartość przypisana wielkości mierzonej, uzyskana drogą pomiaru.
result of measurement
resultat d’un mesurage
UWAGI
1. Gdy podaje się wynik, należy wyraźnie zaznaczyć, czy dotyczy on:
-wskazania
- wyniku surowego
-wyniku poprawionego
i czy jest średnią uzyskaną z wielu obserwacji.
2. Całkowite wyrażenie wyniku pomiaru zawiera dane dotyczące niepewności pomiaru.
3.2 WSKAZANIE (PRZYRZĄDU POMIAROWEGO)
Wartość wielkości podawana jest przez przyrząd pomiarowy.
indication (of a measuring instrument)
indication (d’un instrument de mesure)
UWAGI
1.
Wartość odczytana na urządzeniu wskazującym może być nazywana wskazaniem
bezpośrednim, należy ją pomnożyć przez stałą przyrządu w celu uzyskania wskazania.
2.
Wielkością może być wartość mierzona, sygnał pomiarowy lub inna wielkość zastosowana do
określenia wartości wielkości mierzonej.
3.
Wskazanie wzorca miary stanowi przypisana mu wartość.
3.3 WYNIK SUROWY
Wynik pomiaru przed korektą błędu systematycznego.
uncorrected result
resultat brut
3.4 WYNIK POPRAWIONY
Wynik pomiaru po korekcji błędu systematycznego.
corrected result
resultat corrige
3.5 DOKŁADNOŚĆ POMIARU
Stopień zgodności wyniku pomiaru z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej.
accuracy of measurement
exactitude de mesure
UWAGI
1. Pojęcie "dokładności" ma charakter jakościowy.
2. Nie należy stosować terminu "precyzja" zamiast terminu "dokładność".
3.6 POWTARZALNOŚĆ (WYNIKÓW POMIARÓW)
Stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości mierzonej,
wykonywanych w tych samych warunkach pomiarowych.
repeatability (of results of measurements)
repetabilite (des resultats de mesurage)
UWAGI
1. Warunki to są nazywane warunkami powtarzalności.
2. Warunki powtarzalności obejmują:
- tą same procedurę pomiarową,
- tego samego obserwatora,
- ten sam przyrząd pomiarowy stosowany w tych samych warunkach,
- to samo miejsce,
- powtarzanie w krótkich odstępach czasu.
3. Powtarzalność można wyrażać ilościowo za pomocą charakterystyk rozrzutu wyników.
3.7 ODTWARZALNOŚĆ (WYNIKÓW POMIARÓW)
Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej
wykonywanych w zmienionych warunkach pomiarowych.
wielkości
mierzonej,
reproducibility (of results of measurements)
reproductibilite (des resultats de mesurage)
UWAGI
1. Aby wyrażenie odtwarzalności było jednoznaczne, należy określić wszystkie warunki
podlegające zmianom.
2. Warunki podlegające zmianom mogą obejmować:
- zasadę pomiaru,
- metodę pomiaru,
- obserwatora,
- przyrząd pomiarowy,
- etalon odniesienia,
- miejsce,
- warunki stosowania,
- czas.
3. Odtwarzalność można wyrażać ilościowo za pomocą charakterystyk rozrzutu wyników.
4. Rozważane wyniki są zwykle wynikami poprawionymi.
3.8 ODCHYLENIE STANDARDOWE EKSPERYMENTALNE *)
Parametr s charakteryzujący rozrzut wyników serii n pomiarów tej samej
wielkości mierzonej, określony wzorem:
 x
n
s
i 1
i
x

2
n 1
w którym xi oznacza wynik i-tego pomiaru, a
x
- średnia arytmetyczną n
rozważanych wyników. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz