Badania terenowe - określenie, typy i przygotowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania terenowe - określenie, typy i przygotowanie - strona 1 Badania terenowe - określenie, typy i przygotowanie - strona 2 Badania terenowe - określenie, typy i przygotowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 6 stron.
BADANIA TERENOWE OKREŚLENIE BADAŃ TERENOWYCH Badania terenowe zostały zapoczątkowane przez etnologów i etnografów. W socjologii są one
stosowane wówczas, kiedy interesujące nas fakty czy zjawiska chcemy postrzegać w ich naturalnym
kształcie społecznym. Badania te stwarzają nie tylko możliwości lepszego poznania uwarunkowań i
złożoności danych zjawisk, ale pozwalają także na uchwycenie ich tendencji rozwojowych, co jest
sprawą ważną dla socjologa lub etnologa. Badania terenowe pozwalają też dostrzec wiele drobnych
różnic, jakie występują np. w opiniach badanych ludzi, które trudno ustalić za pomocą innych metod
badawczych znanych naukom społecznym.
Badania terenowe można prowadzić w zbiorowościach zwartych przestrzennie, tzn. w takich, w
których badający może bez większych trudów dotrzeć do każdej jednostki badanej populacji. Jedną z
istotnych cech tych badań jest konieczność utrzymywania przez badającego osobistych związków z
daną zbiorowością'. Nie znaczy to, że musi on czynnie uczestniczyć w życiu badanych. Jeżeli jednak
badający ma możliwość brania udziału w życiu badanej zbiorowości, to powinien z tego skorzystać,
ponieważ uzyskuje wówczas dodatkowe szanse zebrania ciekawych danych lub wzbogacenia
posiadanych wiadomości o ludziach, którzy go interesują. Pouczającym przykładem takiej właśnie
postawy są doświadczenia badawcze wybitnego polskiego etnosocjologa Bronisława
Malinowskiego.
Przedmiotem badań terenowych mogą być warunki życia poszczególnych społeczności ludzkich oraz
wytwory materialne i niematerialne. Do materialnych zaliczymy np. struktury społeczne, sposoby
produkcji, instytucje społeczne itp. Do niematerialnych natomiast zaliczymy np. przeróżne wierzenia,
opinie, stereotypy itp. twory świadomości ludzi3.
W badaniach terenowych można posługiwać się różnego rodzaju technikami w celu zebrania
potrzebnych nam danych. Można posługiwać się np. obserwacją, wywiadem, ankietą, analizą
dokumentu itp. technikami badań. W zależności od stosowanych metod i technik zbierania danych,
można zgromadzić różne materiały badawcze zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym na temat interesujących nas problemów. Badania te są dogodną okazją do penetracji kompleksowej
danych środowisk. TYPY BADAŃ TERENOWYCH Ze względu na zakres badań i stosowane techniki badawcze można wyróżnić następujące typy badań
terenowych4:
a) Badania typu etnologicznego, w których przypadku badający uczestniczy w codziennym życiu
interesującej go zbiorowości i na podstawie poczynionych obserwacji stara się wyjaśniać interesujące


(…)

… zbiorowości, jaką zamierzamy poddać badaniom. Aby uzyskać tego rodzaju informacje konieczny jest rekonesans, czyli rozpoznanie danego terenu, co też powinno znaleźć odzwierciedlenie w naszym planie badawczym.
b. Zwiad terenowy —jego celem jest uściślenie założeń wymienionych w pkt. a), a ponadto: zebranie
danych umożliwiających ogólną charakterystykę zbiorowości, jaką zamierza się badać, nawiązanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz