BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja - strona 1 BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja - strona 2 BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja - strona 3

Fragment notatki:

Witam Studentki i  Studentów na  Marketing usług publicznych zajęciach z  przedmiotu 1. Badania marketingowe – aspekt definicyjny Marketing 2. Klasyfikacja badań marketingowych usług publicznych 3. Proces badań marketingowych • Faza przedprojektowa • Faza projektowa Badania  • Faza realizacji marketingowe Bibliografia Kaczmarczyk S.,  Badania marketingowe. Metody  Pomiar jakości usługi  i techniki , PWE, Warszawa 1997 i następne. publicznej Marketingowa struktura usługi  publicznej Elementy usługi oceniane przez klienta Personel obsługujący PRODUKT POSZERZONY Jakość Personel back-office Inni klienci PRODUKT  Ludzie Korzyści RZECZYWISTY Korzyści finansowe etyczne ISTOTA PRODUKTU Proces obsługi Podstawowa  Cena Jakość funkcja Cechy  funkcjonalne Przebieg procesu Etapy procesu  Korzyści Marka Korzyści Standardy i elastyczność Świadectwa  Elementy  osobiste uznania i wyposaŜenie firmy (prestiŜu) Sprawność procesu  materialne Technologie KORZYŚCI  DODATKOWE Model budowy polityki obsługi klienta Najlepszym źródłem informacji o  Określenie kluczowych elementów obsługi dla klienta poziomie jakości obsługi w  Ustalenie relacyjnej wagi poszczególnych elementów obsługi dla klienta instytucji jest  Określenie pozycji firmy w zakresie kluczowych elementów obsługi KLIENT. Trzeba Go więc o to spytać! Segmentacja rynku, klientów i dóbr zgodnie z wymogami obsługi Pomogą w tym badania  Projektowanie pakietów obsługi klientów marketingowe, w tym przede  Wprowadzanie zarządzania obsługą klienta wszystkim badania sondaŜowe Proces kontroli i modyfikacji polityki obsługi Badania we własnym zakresie, czy  Badania marketingowe to najpiękniejsza rzecz na świecie agencja badawcza •  Koszt, •  Obiektywizm, Badania  •  Umiejętność prowadzenia badań, •  Wywiady pogłębione, grupy focus, marketingowe – •  Przeprowadzanie wywiadów osobistych, •  Przetwarzanie, analiza danych, raport, aspekt definicyjny •  Znajomość obiektu badań, •  Dobór próby •  Przygotowanie kwestionariusza, •  Wiarygodność. Badania marketingowe – aspekt definicyjny Klasyfikacja badań BADANIA MARKETINGOWE  - polegają na  marketingowych systematycznym gromadzeniu informacji, ich  przetwarzaniu i analizie w celu wspomagania i  doskonalenia procesów decyzyjnych Klasyfikacja badań marketingowych ? BADANIA MARKETINGOWE Proces badań marketingowych i  Obszar Charakter Źródło Częstotliwość (przedmiot) pozyskiwanych informacji badań badań informacji jego fazy - badania "przy biurku" - badania warunków dzia- - badania ilościowe; - badania ciągłe; (w oparciu o wtórne  łania przedsiębiorstwa; - badania jakościowe. - badania okresowe; źródła informacji); - badania instrumentów

(…)

… i
wprowadzających
UwaŜnie stosuj pytania filtrujące
Skala
nominalna
Umieszczaj trudne i draŜliwe pytania na końcu
kwestionariusza
Umieszczaj pytania metryczkowe na końcu
kwestionariusza
Skuteczne pytania
dr Krzysztof Piotr Wojdacki
80
Skala
porządkowa
Skala
przedziałowa
(interwałowa)
Skala
stosunkowa
(ilorazowa)
Poziomy pomiaru
- klasyfikacja S.Stevensa
Zasady skalowania
Poziom pomiaru
Dopuszczalne operacje…
… pytania filtrujące
Skala Skala
Skala Skala
przedziałowa stosunkowa
Umieszczaj trudne i draŜliwe pytania na końcu nominalna porządkowa
(interwałowa) (ilorazowa)
kwestionariusza
Umieszczaj pytania metryczkowe na końcu
kwestionariusza
Skuteczne pytania
dr Krzysztof Piotr Wojdacki 80
Poziomy pomiaru
- klasyfikacja S.Stevensa
Zasady skalowania
Dopuszczalne operacje Skale
Poziom pomiaru Statystyki
matematyczne…
… postaw
w badaniach marketingowych
Skale słuŜące do pomiaru postaw
nabywców
Procent stosujących
Typ skali
• Skale nominalne,
• Skale pozycyjne,
• Skale rangowe,
Skale specyficzne
• Skala zróŜnicowania
słownego
(semantycznego),
Skala Likerta,
• Skala porównywania
parami (Thurstone’a)
• Skala Stapela
rzadko
nigdy
48
32
20
Porządkowe
64
36
10
Rangowe proste
Skale podstawowe
często
Nominalne
43
37
20…
… między badanymi obiektami
Etapy budowy skali dyferencjału
semantycznego
Dobór obiektu badań
Skala Likerta
Określenie około 10-14 par
opozycyjnych terminów
Opracowanie wzorców wypowiedzi
z wykorzystaniem skal szacunkowych
Przeprowadzenie badań
Analiza danych
Dobór obiektu badań
Skala Likerta
Określenie i sformułowanie
pozycji (zdań)
NaleŜy do najczęściej (obok skali dyferencjału semantycznego)
stosowanych skal…

zmienności badanych cech w populacji (sr, s),
przyjętego poziomu ufności (α),
α
przyjętego dopuszczalnego błędu pomiaru (d)
spodziewanego poziomu braku odpowiedzi
ilości analizowanych podgrup (segmentów)
relacji między błędem losowym a nielosowymi
budŜetu badań
zakresu terytorialnego badań
PRÓBA
PRÓBA
PRÓBA
PRÓBA
PRÓBA
Wielkość próby w zaleŜności
od rozmiarów tablic
kontyngencji
Jednostki lub gospodarstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz