Badania marketingowe - informacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - informacja - strona 1 Badania marketingowe - informacja - strona 2 Badania marketingowe - informacja - strona 3

Fragment notatki:

8-stronicowa notatka na temat badań marketingowych. Notatki z marketingu w formacie doc. W treści notatki można natknąć się na następujące zagadnienia: informacja, informacje wewnętrzne, informacje zewnętrzne, badania marketingowe, cechy badań marketingowych, podmiot badań marketingowych, czynniki mające wpływ na skuteczność i efektywność badań marketingowych, badania rynku a badania marketingowe, typy badań, program badań, dobór jednostek, dobór losowy, dobór nielosowy, metody i techniki, wywiad, badania ankietowe, badania panelowe, badania eksperymentalne, testy, redukcja i przetwarzanie materiału, techniki analizy danych, prognoza rynkowa, wykorzystanie metod statystycznych do analizy danych, formy prezentowania informacji, tabelaryczne sposoby prezentacji danych, graficzne, gromadzenie danych, wielkości rynkowe, materiały źródłowe, motywy postępowania nabywców, struktura zakupów, arkusze obserwacji, wypełnianie kwestionariusza, respondenci, dobór próby, sposoby prowadzenia badań marketingowych.

Temat: Badania marketingowe
INFORMACJA jest to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jest to więc wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach.
Podział informacji wg ich powstawania:
informacje zewnętrzne informacje wewnętrzne.
Informacje wewnętrzne- powstają wewnątrz przedsiębiorstwa, dotyczą głównie: wielkości produkcji, kosztów wytwarzania, wielkości zapasów, własnych możliwości, mocnych i słabych stron oraz zamierzeń, stopnia ich realizacji, a także problemów z tym związanych. Informacje zewnętrzne- powstają na zewnątrz przedsiębiorstwa i dotyczą m. in. sytuacji rynkowej , cen popytu, charakterystyki potencjalnych nabywców i dostawców, charakterystyki firm konkurencyjnych, prawnych zasad prowadzenia działalności, zasobów pracy, decyzji i zamiarów organów administracji i władzy państwowe, postępu naukowo-technicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansowych i handlowych. Źródła informacji pierwotne powstają w wyniku samodzielnego zebrania informacji od jednostek poddanych badaniu. Są to: np. przysyłane przez respondentów kwestionariusze ankiet, udzielone odpowiedzi na pytania wywiadu czy materiały sporządzone w trakcie obserwacji, notatki itp.Wtórne są to dane zgromadzone wcześniej przez prowadzącego badanie. Ich wykorzystanie w badaniu marketingowym jest wykorzystaniem ponownym. Badania na źródłach wtórnych polegają na łączeniu i interpretowaniu różnych informacji, ocen, analiz zawartych w materiałach statystycznych , książkach , artykułach prasowych, czy innych dostępnych źródłach.
BADANIA MARKETINGOWE to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, działaniach konkurencji i efektach podjętych decyzji.
Cechy badań marketingowych. Badania marketingowe muszą być kompleksowe, systematyczne oraz poparte właściwą metodologią ich prowadzenia i wiarygodnymi źródłami informacji.
Celem Badań marketingowych jest dostarczenie informacji, które zastępują i uzupełniają dotychczasowe doświadczenia oraz ograniczają ryzyko przy podejmowaniu decyzji.Korzyścią z badań marketingowych jest zmniejszenie ryzyka, które jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej.
Podmiotem badań marketingowych mogą być:
-cechy produktu firmy i produktów konkurencyjnych
-ceny i elastyczność popytu wobec zmian cen
-skuteczność różnych środków produkcji
-funkcjonowanie kanałów dystrybucji
-opinie i motywy postępowani

(…)

… badań- polega na sformułowaniu wszystkich pytań, treści i określenie ich kolejności w ankiecie
wypełnienie kwestionariusza ankietowego przez respondentów sporządzenie końcowego sprawozdania.
W ankiecie stosuje się różne skale pomiarowe zarówno i tosunku do cech ilościowych jak i jakościowych. Skala przedziałowa-umożliwia ona nie tylko rosnące lub malejące uporządkowanie wartości badanej cechy, lecz powalają na zmiejszenie różnic jakie występują po między odpowiedziami udzielonych przez różnych rspondentów. Skala nominalna; jest najprostszym rodzajem skali pomiarowej .Pozwala na przyporządkowanie jednostce objętej badaniem określonego wariantu cechy. Skala porządkowa polega na przyporządkowaniu jednostce objętej badaniem określonego wariantu cechy oraz pozwala na ustalenie relacjii pomiędzy…
… rzeczywiste sytuacje.
TESTY
Są wykorzystane do badań postaw i motywów postępowania nabywców. W badaniach testowych stosowane są techniki projekcyjne i testy psychologiczne. Wykorzystują one fakt że ludziom łatwiej jest mówić, pisać o innych ludziach niż o sobie i swoich przeżyciach. Testy skojarzeń słownych polegają na szybkim i spontanicznym wypowiadaniu słów kojarzonych przez badanego ze słowem podanym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz