Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych-opracowanie - strona 1 Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych-opracowanie - strona 2 Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych
Przyjęcie kanałów do eksploatacji
Kanał lub kolektor, wpusty uliczne i inne urządzenia kanalizacyjne mogą zostać przyjęte do eksploatacji, jeżeli odpowiadają następującym warunkom :
Wykonanie przewodu jest zgodne z zatwierdzonym projektem wraz z warunkami technicznymi wykonania na trasie wytyczonej przez państwową służbą geodezyjną wszelkie odstępstwa od projektu powinny być uzasadnione odpowiednimi dokumentami.
Służba eksploatacyjna otrzymała rysunek powykonawczy i profile kanału (projekt z naniesionymi zmianami) uzupełniony informacjami na temat warunków gruntowo wodnych i dodatkowych urządzeń umożliwiających w przyszłości obniżenie wody gruntowej; rysunek powykonawczy powinien umożliwić sporządzenie rysunku inwentaryzacyjnego bez dodatkowych prac w terenie.
Roboty przy wykonywaniu kanału zostały zakończone, a przy wykonywaniu kanału w wodzie gruntowej pompowanie zostało przerwane i poziom wody ustabilizował się. Kanał i urządzenia nie są zanieczyszczone piaskiem osadami itp.
Prawidłowość wykonania robót została potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie odbioru technicznego nie stwierdzono usterek kanału lub urządzeń, które umożliwiałyby lub utrudniały jego późniejszą prawidłową eksploatacje i prace czy zmniejszałyby trwałość kanału.
Odbiory instalacji kanalizacyjnych możemy podzielić na odbiór końcowy realizowany przy udziale komisji odbioru ostatecznego oraz kierownika budowy oraz odbiorów technicznych częściowych. Odbiory techniczne są realizowane w obecności kierownika oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory techniczne częściowe przeprowadzane są dla tych części instalacji do, których zanika dostęp w wyniku postępu prac.
Odbiór techniczny kanałów
Przyjęcie kanałów do eksploatacji przez służbę eksploatacyjną odbywa się komisyjnie podczas tzw. komisji odbioru ostatecznego, której jedną z czynności jest odbiór techniczny kanału lub urządzenia stwierdzający że może być włączone do eksploatacji. Komisja odbioru sprawdza, czy zostały spełnione warunki przyjęcia przewodu do eksploatacji, kontroluje jakość robót przez oględziny wykonanego obiektu i przeprowadza badania techniczne przewidziane przy odbiorze. Jednocześnie sprawdza się jakość użytych materiałów, kontrolując dokumenty odbioru i atesty.
Kontrolę kanałów rurowych przeprowadza się najczęściej przez prześwietlenie odbieranego kanału snopem światła. Zwraca się uwagę, że w czasie kontroli odcinka kanału w żadnym wypadku nie powinna nim przepływać przesączająca się woda gruntowa z odcinka wyżej położonego.


(…)

… ustawienia mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:
umywalki dla dorosłych — od 0,75 do 0,80 m, dla dzieci — od 0,50 do 0,60 m,
zlewy — od 0,50 do 0,60 m,
pisuary — od 0,65 m,
zlewozmywaki i zmywaki — od 0,80 do 0,90 m,
miski ustępowe typu stopowego powinny być wy­konywane z płytą podniesioną o około 0,15m powyżej podłogi.
Mocowanie przyborów do ścian. Niezabudowa­ne…
…. W przypadku odprowadzenia ścieków z kabin natryskowych dopuszcza się stosowanie wspólnego wpustu podłogowego, odbierającego ścieki z dwóch lub więcej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposób, aby ścieki z każdej kabiny dopływały bezpośrednio do wpustu, a nie przepływały przez kabi­nę sąsiednią. Wspólny wpust podłogowy powinien być zlokalizowany pomiędzy tymi kabinami.
Przelewy z wanny, umywalki…
… i kształtek oraz studzienek, np. badanie szczelności rur z użyciem powietrza oraz szczelności studzienek z użyciem wody. W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtórnych testów wykonywanych po kolejnych nieudanych próbach nie jest ograniczona. W razie zdarzających się pojedynczych lub ciągłych uszkodzeń w trakcie prowadzenia badań z użyciem powietrza powinien być zastosowany test z użyciem wody…
… przewodów po­winny być wykonywane za pomocą łuków i trójników.
Zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych kształtek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaż poszczególnych odcinków przewodów.
Usytuowanie przewodów. Przewody kanaliza­cyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania…
… przez stropy przewodów z PVC i PP wyma­gają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei po­winna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) Powinny być w miarę możliwości ułożone równolegle…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz