Badania ankietowe - ankieta środowiskowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4578
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania ankietowe -  ankieta środowiskowa - strona 1 Badania ankietowe -  ankieta środowiskowa - strona 2 Badania ankietowe -  ankieta środowiskowa - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: charakterystyka badań ankietowych, typy ankiet stosowanych w badaniach społecznych, ankieta środowiskowa, ankieta prasowa, ankieta pocztowa. Oprócz tego w treści dokumentu można spotkać takie pojęcia jak: zasady opracowania ankiety, struktura ankiety, forma i treść ankiety, wygląd zewnętrzny ankiety oraz uwagi na temat przydatności badań ankietowych.

Badania ankietowe
CHARAKTERYSTYKA BADAŃ ANKIETOWYCH Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przeba­dania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianowicie na wywiadzie pisemnym, w którym istotną rolę odgry­wa właśnie ankieta Jest to wywiad bardziej oszczędny ze względu na czas i środki, niż wywiad ustny, omówiony w poprzednim rozdziale. Przeprowadzający badania tego typu zamiast organizowania spotkań i odby­wania czasochłonnych rozmów z każdym z respondentów z osobna, może znacznie szybciej przebadać nawet liczną zbiorowość, rozprowadzając albo rozsyłając odpowiednią ilość ankiet, jakie są następnie wypełniane bez jego udziału. Bowiem ankietę — w przeciwieństwie do kwestionariusza, jaki sto­suje się w skategoryzowanym wywiadzie ustnym — wypełnia respondent, a nie badający.
Rola badającego przy zbieraniu danych tą metodą ogranicza się więc do opracowania odpowiedniej ankiety; wyboru osób, które zamierza się poddać badaniom; rozprowadzania ankiet, wskazania sposobu ich zwrotu oraz zebra­nia zwróconych ankiet. Oczywiście analiza zebranych ankiet jest sprawą dalszą i nie zawsze jest dziełem tych osób, które rozprowadzają i zbierają ,ankiety, czyli tzw. ankieterów.
Zasadnicza rola w tych badaniach przypada zatem niewątpliwie ankiecie, ponieważ jej jakość rzutuje w sposób istotny na jakość danych, uzyskiwanych przy jej pomocy1. Bezosobowy charakter ankiety, standardowe pytania, jakie są w niej zawarte, ich kolejność nie tylko ułatwiają opracowanie danych, ale oddziaływają także w określony sposób na respondenta, skłaniając go do re­fleksji nad problemami, podjętymi w badaniach.
Zauważmy też, że zapewniona w ankiecie anonimowość wypowiedzi sprzyja o wiele bardziej szczerym wynurzeniom respondentów niż nawet wywiady prze­prowadzone w cztery oczy, ponieważ w tego rodzaju wywiadach występuje także pewne skrępowanie zwłaszcza przy pytaniach drażliwych, dotyczących spraw intymnych itp.
Pomimo pewnych, niewątpliwych zalet badań ankietowych, mają one również swoje słabe strony, w porównaniu z wywiadem ustnym2. Zwróćmy uwagę przynajmniej na niektóre z nich:
a. W bezpośrednich rozmowach można uwzględnić indywidualne różnie respondentów, natomiast w badaniach ankietowych jest to niemożliwe. Trudno byłoby dostosować ankietę do każdego z bliżej nieznanych nam respondentów.
b. W każdej zbiorowości istnieje poważny odsetek ludzi, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie wypełnić należycie ankiety. Odsetek ten będzie t; wyższy, im bardziej złożoną jest dana ankieta. Przyczyn tego zjawiska j oczywiście wiele. Nie można m.in. zapominać także o tym, że wiele ludzi, i nawet wykształconych, ma pewne trudności w pisemnym formułowaniu swych myśli i na skutek tego przejawiają po prostu niechęć do wypełniania wszystkich ankiet. Rozmawiać można natomiast w zasadzie z każdym przystosowując się do jego poziomu. I każdy może w bezpośredniej rozmowie wypowiedzieć mniej czy bardziej precyzyjnie swoje myśli oraz wyrazić swoje uczuć w stosunku do poruszanych problemów.

(…)

…, aby odpowiedzi respon­denta trafiały po prostu w możliwości przewidywane przez pytającego. Mogą one mieć różny kształt, np.: „W którym roku urodził się Pan (i)? „Czy jest Pan (i) zadowolony (a) z wyboru kierunku studiów? Tak, Nie. Nie mam zdania";
„Jak to się stało, że wybrał Pan (i) obecny kierunek studiów? Z pośród przy­czyn, jakie są tu zapisane może Pan (i) wybrać więcej niż jedną:
a) sam (a) dokonałem (am…
…?....................................................".
Niewątpliwie pytania omawianego typu są trudniejsze dla respondenta, gdyż wymagają z jego strony znacznie większego wysiłku intelektualnego na sformułowanie odpowiedzi, niż pytania zamknięte. Nastręczaj ą one też więcej trudności badającemu przy opracowaniu zebranych ankiet, ponieważ odpo­wiedzi tego rodzaju wymagają wcześniejszej kategoryzacji.
Szczególnym typem pytań stosowanych w ankietach są tzw. pytania fil­trujące, stawiane wtedy, gdy chcemy spośród respondentów dokonać elimi­nacji tych osób, które nie mają nic do powiedzenia na dany temat.
7. Jeżeli w ankiecie stawiamy pytania zamknięte albo półotwarte, to w tych wszystkich przypadkach, w których zawieraj ą one propozycje alternatywnych odpowiedzi, należy posługiwać się na tyle klarownymi i ostrymi al­ternatywami, ażeby pozwalały one na możliwie…
… też mogą jednoznacznie wskazywać na osobę respondenta ze względu na za­warte w nich pytania, np. pytania o zawód ojca, miejsce urodzenia, miejsce pracy itp.
Anonimowymi nazywamy z kolei ankiety, które nie tylko nie są podpisy­wane, ale ponadto nie zawierają żadnych takich pytań, jakie by mogły ujaw­nić osobę respondenta, gdyby na te pytania odpowiedział. Pomijanie tego drugiego warunku, jaki musi być spełniony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz