Autonomiczny charakter unijnego porzadku prawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autonomiczny charakter unijnego porzadku prawnego - strona 1 Autonomiczny charakter unijnego porzadku prawnego - strona 2 Autonomiczny charakter unijnego porzadku prawnego - strona 3

Fragment notatki:


Autonomiczny charakter unijnego porządku prawnego. Zasada pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym. Autonomiczny charakter unijnego porządku prawnego w orzecznictwie ETS orzeczenie Costa v. ENEL, 6/64
W odróżnieniu od innych umów międzynarodowych Traktat EWG stworzył własny porządek prawny , który po wejściu w życie Traktatu został włączony do porządków prawnych państw członkowskich i musi być stosowany przez ich sądy. Ze względu na specyficzny charakter prawa stanowionego przez Traktat i wypływającego z niezależnego źródła, żadne normy prawa wewnętrznego nie mogą mieć przed nimi pierwszeństwa, aby nie pozbawić go charakteru prawa wspólnotowego i nie podważać podstaw prawnych samej Wspólnoty [UE] . orzeczenie Internationales Handelsgeselschaft, 11/70
prawo wynikające z Traktatu, będące niezależnym źródłem prawa nie może być z samej swej natury uchylone przez prawo wewnętrzne niezależnie od jego rangi , bez podważania jego charakteru jako prawa wspólnotowego i bez poddawania w wątpliwość podstaw pr awnych Wspólnoty [UE] . Cechy unijnego porządku prawnego jako porządku autonomicznego Porządek prawny państwa członkowskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej Nowe „środowisko prawne” funkcjonowania organów stosujących prawo Nowa przestrzeń prawna wyznaczona przez źródła prawa o różnej genezie (pochodzące od prawodawcy krajowego i unijnego). Multicentryczność systemu prawa. Współzależność źródeł prawa o różnej genezie w procesie decyzyjnym. Relacje między prawem o genezie krajowej i o genezie unijnej w ramach polskiego porządku prawnego wyznaczają m.in. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym w razie konfliktu. Zakres zasady pierwszeństwa: obowiązek pominięcia także indywidualnej i konkretnej normy wynikającej z decyzji administracyjnej
Bezpośredni skutek prawa unijnego
Obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego
Obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności prawu unijnemu spoczywający na państwie członkowskim (t.j. na jego organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej)
Art. 91 Konstytucji RP
Art. 91. 1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

(…)

… przepisami (aktami wspólnotowymi a Konstytucją). W takiej sytuacji suwerenny polski ustrojodawca konstytucyjny zachowuje prawo samodzielnego zadecydowania o sposobie rozwiązania tej sprzeczności, w tym również o celowości ewentualnej zmiany samej Konstytucji. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego jest silnie eksponowana przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz