ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH - strona 1 ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH - strona 2 ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH - strona 3

Fragment notatki:

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco odbywa się na specjalnie przygotowanych i placach - bazach produkcyjnych. Jednym z podstawowych elementów takiej bazy jest składowisko materiałów.
Składowanie kruszyw powinno odbywać się w wa­runkach zabezpieczających je przed zanieczysz­czeniem lub zmieszaniem różnych rodzajów kru­szyw. Asfalt i wypełniacz powinny być składowa­ne w specjalnych zbiornikach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe produkowane są w wytwórniach-otaczarkach, których podstawo­wymi elementami są dozatory kruszyw, suszarka kruszywa, mieszalnik, dozator wypełniacza i asfal­tu oraz zbiornik na gotową mieszankę. Nowocze­sne wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych zapewniają dokładne, wagowe dozowanie składni­ków, co jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrych, jednorodnych mieszanek. Wyprodukowa­na mieszanka jest przewożona samochodami sa­mowyładowczymi na miejsce wbudowania. Do układania warstw z mieszanki mineralno-asfalt­owej stosowane są specjalne rozkładarki, zaopa­trzone w układy sterowania zapewniające właści­wą grubość i równość układanej warstwy. Warstwa z mieszanek mineralno-asfaltowych musi być ukła­dana na gorąco, czyli przed ostygnięciem zagęsz­czona przez walce drogowe (stalowe lub ogumio­ne). Według takich zasad odbywa się produkcja i wbudowywanie betonu asfaltowego, mieszanek SMA i asfaltu piaskowego.
Asfalt lany, ze względu na odmienny skład i kon­systencję, może być produkowany w przystosowa­nych do tego celu wytwórniach, a często jest wy­twarzany w specjalnych kotłach produkcyjno-tran­sportowych. Również układanie warstwy asfaltu lanego może być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Warstwa asfaltu lanego nie wymaga za­gęszczenia walcami.
Powierzchniowe utrwalenie, służące jako warstwa ścieralna nawierzchni, powstaje przez skropienie lepiszczem asfaltowym istniejącej nawierzchni, po­sypaniu jej kruszywem i zagęszczeniu. W rezultacie następuje uszczelnienie nawierzchni i jej ochrona przed bezpośrednim działaniem ruchu.
Powierzchniowe utrwalenia stosuje się do uszczel­niania i impregnacji nawierzchni, odnawiania nawierzchni asfaltowych jako zabieg utrzymanio­wo-remontowy, oraz do ulepszania nawierzchni tłuczniowych i żwirowych.
Jako lepiszcza do powierzchniowych utrwaleń można stosować miękkie asfalty drogowe, asfalty upłynnione, lecz najczęściej obecnie stosuje się ka­tionowe emulsje asfaltowe. Kruszywo powinno charakteryzować się odpowiednią jakością i bra­kiem zanieczyszczeń. Wykonanie powierzchnio­wego utrwalenia polega na oczyszczeniu istnieją­cej nawierzchni i skropieniu emulsją asfaltową za pomocą odpowiedniej skrapiarki mechanicznej.
Bezpośrednio po skropieniu emulsją, następuje równomierne rozsypanie grysu, najlepiej mecha­nicznie przy użyciu samochodowych rozsypywa­rek. Kolejną czynnością jest zagęszczenie rozsypa­nego grysu walcem ogumionym. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz