analiza zobowiązań - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza zobowiązań - omówienie - strona 1 analiza zobowiązań - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

analiza zobowiązań krótkoterminowych ( definicja, cele, zadania) Utrata przez firmę zdolności do spłaty swoich zobowiązań krótkoterminowych oznacza de facto utratę płynności finansowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. W tym kontekście analiza zobowiązań krótkoterminowych powinna dać odpowiedź na następujące pytania: - czy poziom, jak i struktura zobowiązań krótkoterminowych są prawidłowe ze względu na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, - czy przedsiębiorstwo jest w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązania krótkoterminowe, - czy w przedsiębiorstwie występują zobowiązania przeterminowane i jakie to ma konsekwencje dla reputacji płatniczej firmy. podstawowe segmenty rachunku wyników •    przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, •    przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, •    przepływy pieniężne z działalności finansowej. dlaczego przeprowadzamy  analizę wyniku finansowego w ujęciu względnym ma na celu określenie, czy zyskowność przedsiębiorstwa jest zadawalająca biorąc pod uwagę branżę w jakiej firma działa oraz jej potencjał gospodarczy, zwłaszcza wielkość posiadanego majątku główne zadania analizy rzeczowych środków trwałych •    zbadanie zmian wielkości i struktury poszczególnych składników rzeczowych środków trwałych, •    ocena efektywności wykorzystania rzeczowych środków trwałych. analiza pionowa pasywów - wskażnik struktury pasywów Wskaźnik struktury pasywów jest istotnym miernikiem ryzyka finansowego. Można uznać, że im ten wskaźnik jest niższy, tym ryzyko finansowe jest wyższe. Duży udział kapitałów obcych w finanso-waniu działalności przedsiębiorstwa rodzi niebezpieczeństwo, że w niekorzystnych okolicznościach przedsiębiorstwo nie poradzi sobie ze spłatą rat zadłużenia oraz należnych odsetek. Ryzyko ogólne:
Ryzyko operacyjne - niepewność utrzymania płynności w obszarze działalności operacyjnej ze względu na nieprzewidywalną zmienności strumieni pieniężnych
Ryzyko finansowe - ryzyko, że przedsiębiorstwo utraci kontrolę nad działalnością finansową z powodu nadmiernych wydatków na spłatę rat kapitałowych i odsetek z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek
Ryzyko inwestycyjne - zagrożenie że przedsiębiorstwo może mieć trudności z realizacją swoich przedsięwziąć inwestycyjnych
co  mierzy wskaźnik  rentownosci majątkowej relacje pomiędzy uzyskanymi wynikami finansowymi, a poszczególnymi kategoriami majątkowymi (aktywa ogółem, aktywa trwałe, aktywa obrotowe) na czym polega dzwignia finansowa Analiza dźwigni finansowej ma na celu badanie wpływu udziału kapitału obcego w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa na efektywność gospodarowania, zwłaszcza w kontekście rentowności kapita-łu własnego.

(…)

… kapitałowy, wówczas przedsiębiorstwo jest podatne na tzw. leveraged buy-out czyli lewarowane wrogie przejęcie. Inwestorzy wykupują firmę za pieniądze pozyskane z kredytu, który następnie spłacają, podwyższając skalę zadłużenia do poziomu niewykorzystanego przez poprzednich właścicieli firmy. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz