Analiza wyniku finansowego i rentowności - Porównanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wyniku finansowego i rentowności - Porównanie - strona 1 Analiza wyniku finansowego i rentowności - Porównanie - strona 2

Fragment notatki:

Analiza wyniku finansowego i rentowności
Cel analizy:
Wypracowanie przesłanek umożliwiających takie jego kształtowanie, które pozwoli na osiąganie pożądanych bieżących wyników finansowych, przy jednoczesnym utrwalaniu zdolności do ich generowania w przyszłości.
Przedmiot analizy - czynniki kształtujące przychody i koszty przedsiębiorstwa
Po stronie przychodów:
Wielkość i struktura sprzedaży
Ceny sprzedawanych produktów (czy świadczonych usług)
Po stronie kosztów:
Wielkość i struktura zużycia czynników produkcji;
Ceny czynników produkcji
Poziomy wyniku finansowego:
Poziom operacyjny;
Poziom finansowy;
Poziom nadzwyczajny
Poziom podziału wyniku finansowego.
Wariant kalkulacyjny
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
- koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
= zysk (strata) brutto na sprzedaży
- koszty sprzedaży
- koszty ogólnego zarządu (ZESZYT)
Działalność jest opłacalna kiedy różnica między przychodem i kosztem jest wyższa od zera. Tak samo korzystność. Zysk jest miarą opłacalności .(tylko, nie rentowności)
Korzystność, ekonomiczność, sprawność i skuteczność - co je łączy?
Dyscyplina naukowa, w której się je używa. Nauka o zarządzaniu. Prof. Tadeusz … (prakseologia)
Racjonalność - racjo (rozum), postępować zgodnie z dostępnym zasobem wiedzy.
Pojęcie rentowności - stopień opłacalność zużywanych bądź zaangażowanych zasobów.
Rośnie opłacalność, rośnie wynik finansowy, a maleje rentowność - możliwe?
Zeszyt - wykres
Wzrost wielkości zysku nie musi oznaczać wzrostu rentowności.
Wzrost wyniku finansowego oznacza wzrost opłacalności.
Zysk jest miarą opłacalności
Rentowność jest miarą efektywności
Cel analizy: ocena zmian w efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa oraz identyfikacja czynników te zmiany kształtujących.
Przedmiot analizy:
Rentowność sprzedaży (licznik - wynik finansowy, mianownik- sprzedaż)
Rentowność majątku (licznik - wynik finansowy, mianownik - majątek)
Rentowność kapitału (licznik - wynik finansowy, mianownik - kapitał)
Metody i rodzaje analizy:
Metoda porównań;
Metoda badania zależności zjawisk.
Istota wskaźników rentowności sprzedaży - pomiar stopnia opłacalności sprzedaży.
Ile groszy zysku przynosi złotówka sprzedaży (odpowiadają na to pytanie)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz