Analiza wariancji - wykład (sem. IV) (8)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wariancji - wykład (sem. IV) (8) - strona 1 Analiza wariancji - wykład (sem. IV) (8) - strona 2 Analiza wariancji - wykład (sem. IV) (8) - strona 3

Fragment notatki:

wykład 10   Towaroznawstwo      1  Analiza wariancji    ANOVA (ANalysis Of  VAriance)  Jest to metoda polegająca na podziale zmienności całkowitej cechy (wyra onej  przez sumę kwadratów odchyleń od średniej) na sumę niazale nych składników  mających ró ne  źródła.  Metoda wprowadzona przez R.A.Fishera w 1925 r.    Problem: Czy wpływ jakiegoś czynnika lub zespołu czynników na rozpatrywaną  wielkość jest istotny?  Odpowiedź daje ANOVA.    Jeśli interesuje nas wpływ 1 czynnika to mówimy o klasyfikacji pojedynczej  (lub 1-krotnej lub 1-czynnikowej), jeśli 2 czynników- to o klasyfikacji  podwójnej.    Przykład (Łomnicki, „Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników”,str.149)  Badano prze ywalność chrząszczy mącznych (od stadium jaja do stadium  poczwarki) hodowanych na 4 ró nych po ywkach : MP0, MP5, MP2, MPR (M- mąka, P-pszenna pytlowa, PR-pszenna razowa, 0,5,2-% suchych dro d y).  Doświadczenie przeprowadzono następująco: w 20 fiolkach umieszczono  losowo po 100 jaj.  Następnie losowo przydzielono po 5 fiolek do ka dego rodzaju po ywki  (umieszczając w nich po 1g po ywki). Po pewnym czasie zanotowano ile jaj  prze yło.          wykład 10   Towaroznawstwo      2  MP0  MP5  MP2  MPR  58  65  69  63  60  70  62  68  51  64  70  68  66  75  63  60  62  68  65  66    Pytanie: Czy rodzaj po ywki ma wpływ na prze ywalność chrząszczy?  Uwaga! Powinna obowiązywać zasada 2-stopniowej randomizacji:  1.   losowanie jednostek do eksperymentu (jaj do fiolek)  2.   losowe przydzielenie jednostek (fiolek ) do poziomów czynnika (ró nych  po ywek).    MODEL ANOVA    ZAŁO ENIA  Mamy  k  populacji (w przykładzie   k =4):  ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 1 , ~ , ~ , ~ σ µ σ µ σ µ k k N X N X N X K K   Z ka dej populacji pobieramy próbę :  i in 2 i 1 i X X X , , , K - próba z  i -tej populacji.  Powy szy model mo na  zapisać w następujący sposób:  ( ) i ij ij i ij n j k i N e e X , , 1 ; , , 1 , 0 ~ 2 K K = = σ + µ = gdzie .  Chcemy testować hipotezę:  k 2 1 0 H µ = = µ = µ K :  przeciw  H1: co najmniej 2 średnie ró nią się między sobą.  Ustalamy poziom istotności α.      niezale ne zmienne o  rozkładzie normalnym z  taką samą wariancją  wykład 10   Towaroznawstwo      3  Oznaczenia: 

(…)


wykład 10
Towaroznawstwo
Zadania do wykładu 10
Zadanie 1.
W pewnej pasiece u ywano 3 typów uli: A-typ wielkopolski, B- typ warszawski, C- typ
wielokorpusowy, po 4 ule ka dego typu.
Z uli zebrano w ciągu roku następujące ilości miodu:
A
B
C
40,5
38,2
40,0
38,0
33,4
44,6
42,1
32,5
41,2
41,3
32,5
41,3
Czy typ ula ma wpływ na ilość miodu? Jeśli tak, to sprawdzić które typy ró nią się
między sobą istotnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz