analiza struktury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza struktury - strona 1 analiza struktury - strona 2 analiza struktury - strona 3

Fragment notatki:


Dr Maria Wieczorek  Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego – zadania    1.Rozkład  wielkości  kredytu  odnawialnego  (x  -  tys.  zł)  zaproponowanego  przez  bank  100  osobom  kształtował się następująco:  Wielkość kredytu  Poniżej 6     6 - 12    12 - 18     18 – 24      24 – 30  Liczba osób  5  15  40  30  10  a)  scharakteryzować badany rozkład pod względem tendencji centralnej i zróżnicowania za pomocą  miar  klasycznych .  b)  porównać zróżnicowanie powyższego rozkładu i rozkładu wielkości kredytów konsumpcyjnych (y  – tys. zł.)  jeśli y = 20,  s y = 5    2 Liczba strzelonych goli przez pewną drużynę  w meczach przedstawia się następująco: 3  3  2  1  2  2   3  4  2  1  0  2  0  1  1  2  3  1  1  0  2  3  4  0  1  2  0   4  2  2   a)  Wyznaczyć  i zinterpretować  średnią arytmetyczną, medianę i dominantę.  b)  Porównując  obliczone  miary  ocenić  i  zinterpretować  kierunek  asymetrii  (bez  obliczania  siły  asymetrii)     3.Rozkład liczby wyjazdów służbowych w ciągu roku (x ) wśród 53 pracowników biura podróży w  Warszawie  przedstawia się następująco:                  xi         2          3         4         5          6                  ni         9         16       12       10         6   a) Obliczyć i zinterpretować wartości następujących miar:   x  ,   do,  s x  b) W biurze podróży w Poznaniu stwierdzono, że największa liczba osób wyjechała czterokrotnie w  ciągu roku w podróż służbową, przeciętna liczba wyjazdów  wynosiła 3,5, zaś współczynnik  zmienności wynosił 0,3 . Dokonać analizy porównawczej (liczbowo i słownie) liczby wyjazdów w  Warszawie  oraz w Poznaniu w zakresie  miar przeciętnych, zróżnicowania i asymetrii .    4.Rozkład połowów 40 załóg kształtował się następująco:  Wysokość połowów  (w tonach)  poniżej  20  poniżej  40  poniżej  60  poniżej  80  poniżej  100  Odsetek załóg  10  40  75  95  100  a)  w oparciu o podane informacje wyznaczyć liczbowo i graficznie medianę   b)  wartość dystrybuanty empirycznej dla x=60 zaznaczyć na wykresie,   c)* wyznaczyć wartość dominanty w tym rozkładzie.    5.Analiza wyników sesji egzaminacyjnej pozwoliła stwierdzić, jaka jest liczba niezaliczonych  przedmiotów dla poszczególnych studentów. Dla grupy studentów z wydziału A dane te były  następujące: 4, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 3, 0, 1, 2.  a)  Zbudować szereg rozdzielczy dla cechy „ liczba niezaliczonych przedmiotów”. 

(…)

…) występuje asymetria prawostronna;
c) odchylenie ćwiartkowe wynosi 2;
d) współczynnik asymetrii jest dodatni;
e) pozycyjny współczynnik asymetrii wynosi 1/3.
31. Moment
a) zwykły rzędu 1 jest zawsze równy 0;
b) centralny rzędu 1 jest zawsze równy 0;
c) centralny rzędu 2 mierzy dyspersję;
d) zwykły rzędu 2 minus kwadrat momentu zwykłego rzędu 1 to wariancja.
32.Student w I semestrze miał średnią ocenę 4,5…
…, jeśli jej
warianty występują kolejno z częstościami: 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,45. Wybór uzasadnij.
14. Zbadano iloraz inteligencji IQ (pkt.) w grupie 120 mieszkańców miasta K:
IQ
85 – 95
95 – 105
105 –115
115 - 125
125 –135
Odsetek osób
0,1
0,25
0,35
0,2
0,1
a) Oblicz i skomentuj przeciętny poziom inteligencji w badanej grupie.
b) Oceń zróżnicowanie rozkładu IQ.
c) Wartość dystrybuanty empirycznej dla x =115 zaznacz na wykresie i skomentuj.
d) Podobne badanie dotyczące ilorazu inteligencji przeprowadzono w mieście L, uzyskując dla 100
badanych mieszkańców średni poziom równy 101 z odchyleniem standardowym 10. Dominująca
liczba mieszkańców miała iloraz inteligencji wynoszący 107. Porównać rozkład ilorazu inteligencji w
miastach K i L pod względem wartości przeciętnych, zróżnicowania
15. Na podstawie próby 50…
… na okres użytkowania przekracza 30%?
16. Poniższe zestawienie prezentuje informacje o strukturze gospodarstw domowych w województwie
kujawsko – pomorskim wedlug liczby osób:
Liczba osób w gospodarstwie
1
2
3
4
5
Skumulowany odsetek gospodarstw
20
45
66
86
100
a) Korzystając z miar klasycznych, oceń średnią i zróżnicowanie wielkości gospodarstw.
b) Wiedząc dodatkowo, że trzeci moment centralny w rozkładzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz