Analiza strategiczna - postępowanie badawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna - postępowanie badawcze - strona 1

Fragment notatki:

Analiza strategiczna - postępowanie badawcze, którego celem jest:
ocena aktualnie realizowanej strategii (funkcja diagnostyczna)
wytyczenie kierunków działania (funkcja projekcyjna)
Analiza strategiczna obejmuje: analizę strategiczną makrootoczenia
analizę strategiczną otoczenia sektorowego (konkurencyjnego)
analizę strategiczną wnętrza (potencjału) firmy
zestawienie szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron
budowa opcji strategicznych
Etapy rozwoju analizy strategicznej: ...
Analiza makrootoczenia: Makrootoczenie - nie jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw - tworzy im różne warunki zależne od regionu, branży, sektora itp.
Segmenty makrootoczenia: otoczenie ekonomiczne - wyznaczane przez kondycję gospodarki; najważniejsze wskaźniki to: stopa wzrostu, stopy procentowe, kursy wymiany walut, poziom inflacji, stopa spożycia, poziom bezrobocia, poziom zadłużenia
otoczenie technologiczne - głównym jego elementem są zmiany technologiczne o różnym stopniu nieciągłości czy skali
otoczenie społeczne - główne trendy w społeczeństwach to: moda na „zdrowe życie”, rosnąca rola drobnych akcjonariuszy, odchodzenie od państwa opiekuńczego, uniwersalizacja potrzeb
otoczenie demograficzne
otoczenie polityczne i prawne - tworzy ramy działalności przedsiębiorstwa; główny trend to deregulacja (znoszenie barier i zakazów)
otoczenie międzynarodowe - układ współdziałania pomiędzy czynnikami występującymi w otoczeniu krajowym a czynnikami znajdującymi się w otoczeniu zewnętrznym danego kraju; ważny jest tu problem międzynarodowej konkurencji
Elementem makrootoczenia jest też coraz częściej otoczenie ekologiczne, naturalne - szczególnie dla firm bazujących na środowisku naturalnym (np. firma poławiająca ryby).
Koncepcje analiz makrootoczenia: koncepcja wielorakich możliwości (bezscenariuszowa) - oparta na jednej wersji strategii rozwoju - sukces zależy od stopnia trafności identyfikacji szans i zagrożeń płynących z otoczenia; proces formułowania strategii oparty jest nie na prognozach, ale na dedukcji wniosków ze zmian otoczenia
koncepcja scenariuszowa - przygotowuje się wiele rodzajów scenariuszy odpowiadających różnym prognozom; dla wszystkich opracowuje się strategie działania
Szczegółowe metody analizy makrootoczenia: ekstrapolacja trendów - na podstawie tendencji rozwojowej prognozuje się stan przyszły, zakładając, że zjawisko będzie się zmieniało podobnie jak w przeszłości
analiza luki strategicznej - bada się nią dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania organizacji do wymogów otoczenia i prognozowania zmian w otoczeniu; wyróżnia się trzy rodzaje luk:


(…)

… przyszłości organizacji:
Ocena wyjściowej sytuacji organizacji
Analiza
Makrootoczenia

Opracowanie scenariuszy antycypacyjnych
Prognozy
Ekstrapolacyjne

Wizja
Formułowanie celów strategicznych (strategii) organizacji dla konkretnego scenariusza
Analiza sektorowa
Analiza Firmy, Misja
Otoczenie konkurencyjne (sektorowe) - łatwiejsze do zidentyfikowania i obserwacji; w jego skład wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania konkurencyjne lub kooperacyjne; najważniejszymi jego składnikami są: dostawcy, nabywcy, istniejący i potencjalni konkurenci.
Cechą otoczenia konkurencyjnego jest to, że między jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne: podmioty otoczenia oddziaływają na przedsiębiorstwo, ale i przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania…
… (metoda delficka) - bazuje na opiniach ekspertów zbieranych w formie ankiet
metody scenariuszowe - służą analizie nieciągłych zmian otoczenia; występowanie takich zmian zmusza do uwzględnienia wielowariantowych przewidywanych stanów otoczenia; metody scenariuszowe nie dają dokładnego obrazu przyszłości, ale zmuszają do przewidywania wpływu zmian na organizację i przygotowania odpowiednich strategii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz