Analiza rynku i badania marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku i badania marketingowe  - strona 1 Analiza rynku i badania marketingowe  - strona 2 Analiza rynku i badania marketingowe  - strona 3

Fragment notatki:RYNEK
W ujęciu ekonomicznym: ogół stosunków wymiennych ( towarowo- pieniężnych) między sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone dobra i usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt)
W ujęciu cybernetycznym: celowo zorganizowany układ relacji między podmiotowymi i przedmiotowymi elementami rynku, w którym zachodzą procesy realne i regulacyjne.
Sprzedający i kupujący Są nimi: gospodarstwa

Wtórne(pośrednie) informacje – to takie, które już istnieją, zostały wcześniej zgromadzone, przetworzone i zabezpieczone.
Pierwotne (bezpośrednie) informacje, to takie, które pochodzą z bezpośrednich badań marketingowych przeprowadzonych w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podjęcia decyzji.
Projekcja- przeniesienie pewnych prawidłowości rozwojowych z okresu objętego analizą na okres prognozowany bez zmian warunków zewnętrznych.
Predykcja przeniesienie pewnych prawidłowości rozwojowych z okresu przeszłego na okres prognozowany z uwzględnieniem zmian warunków im towarzyszących


RYNEK W ujęciu ekonomicznym: ogół stosunków wymiennych ( towarowo- pieniężnych) między sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone dobra i usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt)
W ujęciu cybernetycznym: celowo zorganizowany układ relacji między podmiotowymi i przedmiotowymi elementami rynku, w którym zachodzą procesy realne i regulacyjne. Sprzedający i kupujący Są nimi: gospodarstwa domowe (konsumenci), przedsiębiorstwa produkcyjne (przemysłowe, gospodarstwa rolne), przedsiębiorstwa usługowe (handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe), banki, państwo. Charakteryzują się tym, że:
mogą występować wyłącznie jako sprzedawcy lub nabywcy ale najczęściej występują równocześnie jako sprzedawcy i nabywcy różnych przedmiotów wymiany;
poszczególne podmioty nie działają w izolacji oraz niezależnie od funkcjonowania innych podmiotów;
podmioty rynku są czynnikiem działającym, dynamizującym ogół stosunków wymiany. Sprzedawcy i nabywcy organizują proces przepływu informacji, uzgadniania i podejmowania decyzji;
funkcji czynnika działającego nie mogą pełnić przedmioty rynku, ponieważ nie zmieniają się same, tylko pod wpływem decyzji działać podejmowanych przez podmioty rynku.
Relacje rynkowe: Pomiędzy podmiotami rynkowymi (sprzedającymi a kupującymi)W ich wyniku dochodzi do zawarcia transakcji wymiennych, następuje wzajemna wycena wartości towarów i usług z ich pieniężnym ekwiwalentem wyrażonym w cenie.
Podmiotów do reprezentowanych przez nich przedmiotów
-Sprzedających do oferowanych towarów i usług
-Kupujących do wyrażanych przez nich potrzeb
Równoległe
-Pomiędzy samymi sprzedającymi
-Pomiędzy samymi kupującymi
O charakterze mieszanym
-Kupujących do zaoferowanych do sprzedaży towarów i usług
-Sprzedających do ujawnionych potrzeb rynkowych
Pomiędzy samymi przedmiotami rynkowymi
Badania rynku- badania naukowe polegające na rozpoznaniu mechanizmu rynkowego, struktury stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania trafnych i efektywnych decyzji Badania marketingowe- systematyczne projektowane, zbieranie, analizowanie, prezentowanie i interpretacja danych oraz wyników badań związanych z sytuacją przedsiębiorstwa w celu podjęcia najbardziej trafnych i operatywnych decyzji rynkowych. (Systematyczny, celowy i obiektywny proces zb

(…)

… reprezentacyjna populacji biorąca udział w badaniach, o tym samym zakresie przedmiotowym, w regularnych odstępach czasu Metody projekcyjne: Test skojarzeń słownych; test uzupełnień zdań, test rysunkowy; test akceptacji produktu, test akceptacji ceny, kolaż Metody heurystyczne: Burza mózgów, metoda delficka, metoda ocen ekspertów Metoda ocen ekspertów: prognozy krótkookresowe i średniookresowe; badanie jednorazowe; dobór ekspertów bardzo istotny; równoległe lub kojenie ekspertyzy; zgodność poglądów nie jest konieczne
Metoda delficka: prognozy długookresowe wymagane doprowadzenie do zgodności opinii; dobór ekspertów bardzo istotny; odpowiedzi udzielane anonimowo badanie wieloetapowe DOBÓR PRÓBY Etapy procesu doboru próby: zdefiniowanie badanej populacji; ustalenie operatu (wykazu) populacji; ustalenie…
… założeń badawczych (populacja, metody i techniki, dobór próby, liczebność próby, zakresy badania) ; czas realizacji - wykonania zlecenia; formę prezentacji wyników badania (wydruk raportu + zapis elektroniczny) jeżeli badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metod jakościowych, np. FGI, IDI to zleceniodawca powinien otrzymać nagrania audio i video); określenie języka w jakim powinny zostać…
… od pojedynczego uczestnika, brak dyskusji między uczestnikami. Zastosowanie: trudno dostępni uczestnicy, potrzeba pogłębionych informacji od 1 osoby; obawa, ze obecność innych może blokować wypowiedź. Zogniskowany wywiad grupowy FGI sytuacja 1: 7, czas: 1,5h; więcej inf. W krótszy czasie; mniej inf., od pojedynczego uczestnika, dyskusja; interakcja Zastosowanie: łatwo dostępni uczestnicy, potrzeba konfrontacji…
… i heurystyczne Metody przetwarzania danych Ilościowe: statystyczne metody, jakościowe metody opisowe Badania eksploracyjne - są użyteczne, gdy niezbędne jest zrozumienie istoty określonego zjawiska lub procesu oraz ustalenie zakresu informacji, które należy zgromadzić. Badania eksplanacyjne- badania, które mają ściśle określony cel i zakres niezbędnych informacji, które powinny być zebrane. Podstawowym celem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz