Analiza przepływów pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza przepływów pieniężnych - strona 1

Fragment notatki:

Analiza przepływów pieniężnych (ujęcie dynamiczne). Rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia mechanizmy związane ze zmianą zasobów środków pieniężnych pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa (wysokość, która jest wolna i mamy ją do dyspozycji w danym dniu bilansowym): Zasoby pieniężne nie tylko w kontekście stanu bilansowego (statyczne ujęcie), należy je rozumieć w powiązaniu z wpływami i wydatkami, czyli jak było zagospodarowane w okresie analizowanym Pozwala ocenić :
Jakimi środkami pieniężnymi dysponowało przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym
Z jakich źródeł środki te pochodziły (wygospodarowane i otrzymane)
W jaki sposób zagospodarowano środki pieniężne (saldo zwiększające stan wolnych środków - zostały wykorzystane na zwiększenie ostatecznej rezerwy płynności)
Zdolność do generowania gotówki głównych obszarów działalności (operacyjnej, finansowej, inwestycyjnej) - poszczególne obszary mogą być generatorami albo mogą absorbować w zależności od ich sald Działalność operacyjna - podstawowy rodzaj działalności, do której przedsiębiorstwo zostało powołane. (produkcja, usługi). Ile środków pieniężnych wygenerowała do zagospodarowania w innych obszarach. W pewnym stopniu będzie to odpowiadać zyskowi operacyjnemu pomniejszonemu o podatek dochodowy. Działalność inwestycyjna - lokacyjna, nabywanie i zbywanie składników majątku trwałego i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane koszty i korzyści (odsetki i dywidendy otrzymane). Co wpływa na zmianę stanu aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Korzyści wynikające z inwestycji finansowych!!! (odsetki, dywidendy, udziały w zyskach - konsekwencje lokowania na rynku finansowym)
Odsetki należne są przychodem, ale nie są wpływem dopóki nie zostaną zapłacone Np. Kupujemy papier - wydatek a jak sprzedajemy to cena decyduje o wpływach - rozbieżność w czasie Działalność finansowa - zewnętrzne pozyskiwanie lub utrata (spłata raty kapitałowej, wykup PW, wykup własnych akcji) źródeł finansowania zarówno własnego jak i obcego kapitału oraz wszystkie związane z nimi wydatki (związane z obsługą kapitału) i korzyści (spłata odsetek - zapłacone), prowizji, wypłata dywidend (zawsze w postaci środków pieniężnych a nie emisji nowych akcji - zapłacone). Efekt działania przedsiębiorstwa na rynku finansowym.
1
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz