Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych - ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych -  ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE - strona 1 Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych -  ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE - strona 2 Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych -  ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE
Sporządzanie sprawozdań finansowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z:
bilansu rachunku zysków i strat
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
informacji dodatkowej
Przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od formy organizacyjnej, prawnej i własnościowej, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych na dzień kończący rok obrotowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych sporządzają tylko te jednostki, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości, tj:
banki oraz ubezpieczyciele
jednostki działające na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych
spółki akcyjne
pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech następujących wielkości:
średnioroczne zatrudnienie - 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 1 000 000 ECU
przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy - równowartość w walucie polskiej 3 000 000 ECU
Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym powinno zawierać informacje o:
ważniejszych wydarzeniach, w tym również inwestycjach, mających istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane na lata następne
przewidywanym rozwoju jednostki
ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
BILANS Bilans zawiera informacje o stanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i źródłach ich finansowania.
Istota bilansu wyraża się w jego równowadze między majątkiem (aktywami) i źródłami jego finansowania (pasywami). A k t y w a P a s y w a Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowy majątek trwały
III. Finansowy majątek trwały
IV. Należności długoterminowe
Majątek obrotowy Zapasy
Należności i roszczenia
Papiery wartościowe
Przeznaczone do obrotu
Środki pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe (czynne) Kapitał własny Kapitał podstawowy
Należne lecz nie wniesione


(…)

… pozycjami aktywów i pasywów, co pozwala na ocenę struktury majątkowo - kapitałowej firmy. Ma ona wysoki wpływ na poziom ryzyka finansowego, gdyż poszczególne składniki majątkowe różnią się między sobą stopniem płynności. Szczególnie ryzykowne jest angażowanie kapitałów w finansowanie składników majątku trwałego, bo łączy się z zamrożeniem środków na długi czas. Dlatego:
składniki majątkowe o niskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz