Analiza finansowa - wskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 8848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - wskaźniki - strona 1

Fragment notatki:

16 stron teorii analizy finansowej. Notatki z analizy finansowej składają się z omówień poszczególnych pojęć takich jak: Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów, Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego, wskaźnik rentowności aktywów ogółem, wskaźnik rentowności kapitału całkowitego przed skorygowaniem odsetek o podatek dochodowy, Wskaźnik rentowności kapitału własnego, Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego, Dźwignia finansowa, Wskaźniki opłacalności zużycia czynników produkcji, Wskaźniki rentowności sprzedaży, Wskaźnik poziomu kosztów, Analiza przyczynowa ? model Du Ponta, Podstawowy wskaźnik struktury majątku, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik źródeł finansowania, wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale całkowitym, wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale całkowitym, Płynność krótkoterminowa, Model następstwa szeregowego.

Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów
Analiza rentowności jest przeprowadzana z różnych punktów widzenia i może obejmować zarówno określone rodzaje kapitałów, jak i różne wielkości wyniku, np. w literaturze ekonomicznej wyróżnia się najczęściej:
rentowność kapitału całkowitego (aktywów, majątku) nazwaną rentownością gospodarczą - ekonomiczną,
rentowność zaangażowanych kapitałów własnych lub kapitałów stałych określaną jako rentowność finansowa,
rentowność sprzedaży nazywaną rentownością handlową.
Do grupy wskaźników efektywności zaangażowanego kapitału zalicza się najczęściej:
wskaźnik rentowności kapitału całkowitego,
wskaźnik rentowności kapitału własnego,
wskaźnik rentowności kapitału podstawowego.
Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego zalicza się do najbardziej syntetycznych mierników oceny efektywności gospodarowania. Na jego poziom wpływa całokształt zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w przdsiębiorstwie. Wskaźnik ten określa się jako stosunek zysku netto (zysk po opodatkowaniu) lub brutto (zysk przed opodatkowaniem) do przeciętnej kwoty kapitału całkowitego (majątku, aktywów ogółem).
Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego wyraża efektywność przedsiębiorstwa w dziedzinie generowania zysku przedstawiając relacje stanowiące wymierny obraz zdolności firmy do wytwarzania zysku z zainwestowanego kapitału (własnego i obcego) - aktywów ogółem. Omawiany wskaźnik ilustruje jaka kwota zysku netto lub brutto przypada na jednostkę kapitału lub jaki procent zysku osiągniętego z zaangażowanych kapitałów.
wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (Wrkc)
wskaźnik rentowności aktywów ogółem (Wrao)
Przedstawiony wskaźnik jest niezwykle ważny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż odzwierciedlając zdolność aktywów - kapitałów do generowania zysku wskazuje na efektywność firmy w zarządzaniu aktywami - majątkiem.
Przyjmując zysk netto lub brutto w liczniku wzoru Wrkc, zwraca się uwagę, że nie zapewnia on obliczenia pełnego poziomu rentowności całego zainwestowanego kapitału (własnego i obcego), gdyż jak wynika z zobowiązujących zasad systemu podatkowego i ewidencji odsetek zysk netto i zysk brutto stanowią wielkości pomniejszone o odsetki płacone od kapitału obcego.
Dlatego też dla uzyskania w pełni dokładnego pomiaru osiągniętej rentowności zaangażowanego kapitału należy powiększać wymienione wielkości o kwotę zapłaconych odsetek, zmniejszając je równocześnie o równowartość korzyści podatkowych (odsetki są płacone przed opodatkowaniem, co zmniejsza podstawę opodatkowania i przynosi firmie korzyści podatkowe).
wskaźnik rentowności kapitału całkowitego przed skorygowaniem odsetek o podatek

(…)

… dźwigni finansowej. Zbyt niski udział kapitału obcego w strukturze źródeł finansowania obniża wysokość zapłaconych odsetek, jednak ze względu na niski poziom wskaźnika struktury kapitałowej efekt dźwigni finansowej będzie bardzo niewielki.
Korzystne zjawisko dźwigni finansowej posiada także ograniczenia, a mianowicie:
wysokość spłaty kredytów nie powinna przekraczać zdolności płatniczych,
kredytodawcy…
… tylko w ramach analizy wewnętrznej w przedsiębiorstwie.
Płynność krótkoterminowa.
W analizach zewnętrznych i wewnętrznych najczęściej jest stosowane kryterium rachunkowe. Według niego podział środków obrotowych przedstawia się następująco:
I stopień płynności - kasa, czeki, rachunki bankowe, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,
II stopień płynności - należności i roszczenia,
III stopień płynności…
… analizy wyniku finansowego
Najczęściej w pracach analitycznych dokonuje się oceny osiągniętych wyników ekonomicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym, ustalając w ten sposób dynamikę podstawowych wskaźników ekonomicznych. Dla potrzeb operatywnego zarządzania jest także celowe rozpatrywanie w krótszych odcinkach czasu. Możliwe jest porównywanie konkretnych kwartałów lub miesięcy roku sprawozdawczego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz