Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Wskaźnik rentowności sprzedaży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Wskaźnik rentowności sprzedaży - strona 1 Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Wskaźnik rentowności sprzedaży - strona 2 Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Wskaźnik rentowności sprzedaży - strona 3

Fragment notatki:

Analiza ekonomiczna przeds. obejmuje: analizę finansową i an. techniczno-ekonom. 2.Analiza retrospektywna obejmuje: ocenę przeszłej sytuacji ekonom.przedsiębiorstwa. Bada się wówczas wskaźniki minionych okresów w celu wykrycia wpływu jakichś czynników na sytuację obecną firmy.
4.Kapitał obrotowy netto (pracujący) to: KS - AT = AO - ZK.
5.Analiza pozioma bilansu to analiza struktury: kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem wskaźników płynności finansowej. 6.Niski wskaźnik obrotu zapasami może świadczyć o: niskiej wydajności przedsiębiorstwa i o wzrastającym poziomie zapasu w stosunku do sprzedaży.
7.Jeżeli wskaźnik szybki wynosi 2,0 to oznacza, że: w przedsiębiorstwie płynnośc jest bardzo wysoka (powinna być koło 1) a więc należności i gotówka są w pełni pokrywane przez zobowiązania krótkoterminowe. Majątek płynny dwukrotnie pokrywa zobowiązania bieżące.
8.Wartości niemat i prawne to: koszty prac rozwoj, wartość firmy, inne. 10.Wynik nadzwyczajny ustalimy: sumując zyski i straty nadzwyczajne przedsięb. 11.Majątek obrotowy I stopnia to: środki pieniężne na rachunkach, w kasie oraz czeki.
12.Wskaźnik płynności gotówkowej wynosi 1,0 zaś wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,2 jak ocenisz uzyskane wyniki ?
Wsk płynności gotówkowej przekracza wartość wzorcową (0,2) pięć razy- posiada dużą ilość śrd pien. na regulację zobow.bieżących, zaś wsk płynności szybkiej oznacza, że przedsięb może w pełni spłacić swoje należności.
13.Przedstaw wsk rotacji należności prezentujący liczbę dni inkasa należności. Co oznacza ten wskaźnik, od czego zależy jego wielkość? Wsk oznacza długość okresu unieruchomienia śrd pieniężnych będących w tym składniku, a także ile razy w jednostce czasu miał miejsce obrót i ile trwa jeden obrót tym składnikiem; zależy od wsk rotacji należności w razach.T2 1.Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powinna obejmować: analizę otoczenia przedsiębiorstwa i analizę ekonomiczną
2.Analiza prospektywna obejmuje: przyszłą ocenę sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstwa.
3.Zyskowność majątku (ROA) jest obliczana według następującej formuły(Zysk netto/ Aktywa ogółem)x100 Podaj przykład i interpretację:
wyznacza ogólną zdolność aktywów firmy do generowania zysków, czyli jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami.
Analiza pionowa bilansu to analiza oceny syt. majatkowej przedsiebiorstwa przy pomocy wskaźników wykorzystywania majatku, zadluzenia i niezależności finansowej.
4.Podaj definicje nadwyżki finansowej dla celów wskaźnikowej analizy finansowej: Amortyzacja + zysk netto

(…)

… Handlowa to: wskaźnik rentowności sprzedaży brutto lub netto Wzór: zysk brutto lub netto / przychody ze sprzedaży ogółem tzn. że z jednostki przychodu ze sprzedaży otrzymujemy określoną ilość jednostek zysku, jeżeli wskaźnik rośnie w czasie to sytuacja jest dobra. 5.Wskaźnik rotacji należności w dniach wyznacza: długość trwania jednego cyklu inkaso 6.Wysoki wskaźnik obrotu należnościami może świadczyć o: ściąganiu należności w postaci gotówki
10.Majątek obrot. III stopnia to: Zapasy,czyli środki trudnozbywalne i trudno zamienialne na gotówkę; materiały produkty towary, produkcja w toku , zaliczki na poczet dostaw 12. Podać 3 przykł zobowiąz długoterm.: pożyczki, obligacje, kredyty bankowe
T4 1.Analiza otoczenia przedsiębiorstwa obejmuje: ocenę warunków społecznych i prawnych,
analizę rynku i analizę…
… tej zmiany.
3.Na sprawozdanie finansowe przedsięb składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jednostki, które mają obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, sporządzają również sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Dla nich jest ono również składnikiem sprawozdania finansowego. Sprawozdania oznaczone są umownie symbolami F-02(spr. roczne), F-01(spr…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz