Analiza finansowa Ekonaft

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa Ekonaft - strona 1 Analiza finansowa Ekonaft - strona 2 Analiza finansowa Ekonaft - strona 3

Fragment notatki:

Zajęcie odbywają się w Wyższej Szkole przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie a prowadzi dr Małgorzata Barbara Okręglicka. Notatka składa się z 13 stron.

Największy udział w sumie bilansowej mają aktywa obrotowe stanowiące w 2010 roku 56,0% wartości aktywów. W 2009 roku aktywa obrotowe wynosiły 61,6 % wartości aktywów, w 2008 roku 68,8 %. Zauważyć można spadek wartości aktywów obrotowych pomiędzy poszczególnymi latami.
Istotną pozycję aktywów stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których udział w roku 2008 wynosił 28,9 % , a w roku 2009 wzrósł do poziomu 36,3 %. W roku 2010 poziom rzeczowych aktywów trwałych wykazywał dalszą tendencję wzrostową do poziomu 41,9 %.

Struktura pasywów wykazuje znaczne zmiany, a szczególnie w pozycji zyski netto. Od roku 2008 do roku 2009 następuje znaczny spadek wartości zysków netto, który wynosi 72,6 %. W roku 2010 następuje nieznaczny wzrost o 8,2 % w stosunku do roku 2009. Spadki te mogły być spowodowane ogólnym kryzysem gospodarczym w Polsce.
W roku 2010 nastąpił spadek zobowiązań krótkoterminowych o 2,1 % w stosunku do roku 2009. W roku 2009 wystąpił spadek o 34,0 % w stosunku do roku 2008. Można stwierdzić że struktura zobowiązań krótkoterminowych ustabilizowała się.

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU W CHRZANOWIE
ANALIZA FINANSOWA
SPÓŁKI EKONAFT ROK II SEMESTR III
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ
Firma, forma prawna, Krajowy Rejestr Sądowy
Spółka jest zarejestrowana pod firmą:
EKONAFT Sp. z o.o.
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000042499. Rejestracji dokonano 26.09.2000 roku.
Siedziba Spółki
Siedzibą Spółki jest Trzebinia, 32-540, ul. Fabryczna 22
Numer statystyczny (REGON)
Urząd Statystyczny w Krakowie nadał Spółce statystyczny numer identyfikacyjny:
357238676
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Urząd Skarbowy w Chrzanowie nadał Spółce numer identyfikacji podatkowej:
628-19-88-850
Przedmiot działalności jednostki
Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki jest:
- usługi laboratoryjne
- czyszczenie hydrodynamiczne
- czyszczenie zbiorników
- pomiary hałasu
- czyszczenie kanalizacji przemysłowej
- czyszczenie separatorów
- czyszczenie instalacji przemysłowych
- utylizacja odpadów
- ochrona środowiska.
Rok obrotowy
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 50 000.
Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem danych z kolejnych trzech lat obrotowych.
ANALIZA PIONOWA
Pionowa analiza sprawozdania finansowego aktywa
AKTYWA
31.12.2010  
31.12.2009
 
31.12.2008
 
PLN
%
PLN
%
PLN
%
Wartości niematerialne i prawne
5 787,6
0,04
7 308,6
0,1
8 829,6
0,1
Rzeczowe aktywa trwałe
5 796 964,7
41,9
4 580 220,7
36,3
3 804 018,6
28,9
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Inwestycje długoterminowe
101 502,2
0,7
101 502,2
0,8
101 502,2
0,8
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
186 454,2
1,3
153 385,5
1,2
184 982,6
1,4
Aktywa trwałe
6 090 708,7
44,0
4 842 417,1
38,4
4 099 333,1
31,2
Zapasy
166 394,5
1,2
218 973,8

(…)


Prawo wieczystego użytkowania gruntów
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Inwestycje długoterminowe
101 502,2
0,7
101 502,2
0,8
101 502,2
0,8
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
186 454,2
1,3
153 385,5
1,2
184 982,6
1,4
Aktywa trwałe
6 090 708,7
44,0
4 842 417,1
38,4
4 099 333,1
31,2
Zapasy
166 394,5
1,2
218 973,8
1,7
81 328,5
0,6
Należności krótkoterminowe
2 363 887,4
17,1
3 663 726,8
29,1
3 256 210,5
24,8…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz