Ocena efektywności i ryzyka w funduszach rynku pieniężnego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności i ryzyka w funduszach rynku pieniężnego- opracowanie - strona 1 Ocena efektywności i ryzyka w funduszach rynku pieniężnego- opracowanie - strona 2 Ocena efektywności i ryzyka w funduszach rynku pieniężnego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w funduszach rynku pieniężnego.
Opracowali:
Wojciech Pąchalski
Kamil Owczarek
Paweł Orlik
Gr. 6
SPIS TREŚCI:
PORÓWNANIE POLITYKI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ BADANYCH FUNDUSZY
ING FIO Gotówkowy
ING Subfundusz gotówkowy rozpoczął swoją działalność w lutym 1999 roku. Fundusz ten jest zarządzany przez ING Investment Management (Polska) S.A. Wartość jego aktywów to 670 mln PLN. Minimalna I wpłata niezbędna do wejście do funduszu wynosi 200,00 PLN. Fundusz inwestuje w głównej mierze w takie krótkoterminowe instrumenty dłużne jak bony skarbowe i obligacje skarbowe, a także krótkoterminowe depozyty bankowe. Fundusz ten w ogóle nie inwestuje w akcje. Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów planujących oszczędzanie także w krótkim okresie. Docelowi inwestorzy oczekują na stabilne zyski, porównywalne do zysków z depozytów bankowych. Inwestorzy ci nie chcą ponosić ryzyka związanego z inwestycją w akcje, są skłonni zaakceptować bardzo niskie ryzyko związane z inwestowaniem w dłużne papiery wartościowe.
Pionieer Pieniężny FIO
Pionieer pieniężny FIO to fundusz zarządzany przez Pioneer PeKaO TFI. Ten fundusz powstał we wrześniu 2005 roku. Wartość jego aktywów wynosi 1 030,6 mln PLN, minimalna I wplata równa się 1000 PLN. Fundusz zmierza do takiej wielkości zysku, która przewyższa dochody z lokat bankowych. Cechą jednostki uczestnictwa tego funduszu jest minimalne ryzyko wahań wartości. Klient posiada swobodny dostęp do ulokowanych pieniędzy przez cały czas trwania inwestycji, bez utraty zysku. W polityce inwestycyjnej tego funduszu papiery wierzycielskie i inne instrumenty rynku pieniężnego powinny stanowić więcej niż 80% aktywów, natomiast akcje i certyfikaty inwestycyjne nie mogą przekroczyć więcej niż 10% aktywów, fundusz może też lokować w jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy inwestycyjnych.


(…)


BPH
0,001361
0,025997
0,009543
0,005677
0,013660
STOSUNEK RYZYKA RYNKOWEGO DO RYZYKA CAŁKOWITEGO FUNDUSZU - to miara dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. Im większe ma wartości tym większy jest udział ryzyka rynkowego w ryzyku całkowitym. Do obliczenia tego używa się następującego wzoru:
Gdzie: DR - ryzyko rynkowe do ryzyka całkowitego funduszu
B - współczynnik beta funduszu
sj - odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela rynkowego
si - odchylenie standardowe stopy zwrotu funduszu
Tabela 4. . Stosunek ryzyka rynkowego do ryzyka całkowitego wybranych funduszy w latach 2006-2010:
2006
2007
2008
2009
2010
UniKorona
1,978924
2,48857
0,688995
5,907651
8,697958
PKO
2,438875
3,662283
9,228177
4,961618
3,954775
Pionieer
2,122281
-2,82454
-5,40628
-0,07852
2,66535
Millennium
0,903284
1,033906
19,35339…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz