Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 7 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 7 (SEM IV) - strona 1 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 7 (SEM IV) - strona 2 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 7 (SEM IV) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7 29.03.2011
Cykl obrotowy firmy
Składniki kapitału obrotowego, aktywa obrotowe i zobowiązania bieżące, znajdują się w ciągłym obrocie, są stale odnawialne.
Wszystkie procesy krążenia składników aktywów obrotowych w firmie tworzą cykl obrotowy.
Stanowi on odzwierciedlenie czasu, jaki upływa od wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników wytwórczych do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników.
Analiza cyklu obrotowego firmy stanowi podstawę do oceny sprawności i efektywności zarządzania kapitałem obrotowym (zwanym- pracującym)
Długość cyklu obrotowego warunkują elementy:
długość okresu rotacji zapasów, tj. długość czasu sprzedaży zapasu przeciętnego w danym okresie;
przeciętny okres spływu należności krótkoterminowych do firmy od odbiorców;
przeciętny okres spłaty zobowiązań bieżących, powstałych w warunkach zakupu towarów lub usług dokonanych w trybie odroczonego terminu płatności.
Długość okresu rotacji zapasów oraz przeciętny okres spływu należności krótkoterminowych (do firmy od odbiorców) tworzą cykl obrotowy brutto.
Cykl ten pomniejszony o okres spłaty zobowiązań bieżących tworzy cykl obrotowy netto.
Im dłuższy jest przeciętny okres spłaty zobowiązań bieżących, tym więcej gotówki pozostaje w firmie i cykl obrotowy netto jest krótszy.
Jeśli wydłuża się cykl obrotowy brutto, a okres spłaty zobowiązań pozostaje na tym samym poziomie, to firma potrzebuje większych zasobów środków pieniężnych. Musi poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania swej bieżącej działalności. Cykl obrotowy netto ulega wydłużeniu.
W bieżącej działalności firmy posiadanie kapitału pracującego warunkuje zachowanie ciągłości i rytmiczności przebiegu cyklu obrotowego. Decyzje operacyjne podejmowane na bieżąco w firmie wpływają na wielkość kapitału pracującego. Jego wielkość, struktura i zapotrzebowanie podlegają dużym wahaniom.
Kapitał pracujący jest uwarunkowany decyzjami związanymi z zakupem zapasów surowców, materiałów gotowych, z płatnościami zobowiązań względem dostawców oraz kształtowaniem polityki w relacji do odbiorców. Podejścia stosowane do ustalenia wielkości kapitału pracującego:
Podejście kapitałowe
Kapitał pracujący= kapitał stały- aktywa trwałe
Kapitał pracujący jest to ta część kapitału stałego, która zostaje do dyspozycji firmy po wykorzystaniu go na sfinansowanie aktywów trwałych .
Kapitał stały firmy = kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe


(…)

… + zobowiązania długoterminowe
Podejścia majątkowe
Kapitał pracujący= aktywa obrotowe - krótkoterminowe źródła kapitałów
Formuła ta określa jaką część aktywów obrotowych jest finansowana z innych źródeł niż krótkoterminowe.
Kapitał pracujący= aktywa obrotowe- zobowiązania bieżące- rozliczenia międzyokresowe bierne
Aktywa obrotowe są korygowane o wartość rozliczeń międzyokresowych biernych, które są szczególną…
…, nakładów i wyników.
Ad. A Efektywność kosztowa związana jest z minimalizacją kosztów i liczona jest jako relacja nakładów minimalizujących koszt ( przy danych cenach czynników) do kosztu rzeczywistego ponoszonego przez przedsiębiorstwo. Po oszacowaniu granicznej funkcji kosztów poziom efektywności kosztowej danego obiektu mierzy się przez porównanie go z obiektem wzorcowym, czyli najbardziej efektywnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz